Projectomschrijving

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen, hebben vaak problemen op verschillende levensgebieden. Voor een persoonsgerichte aanpak is het delen van persoonsgegevens tussen professionals van groot belang. Door regels en protocollen ervaren professionals in het domein van zorg en veiligheid blokkades in het delen van persoonsgegevens waardoor vroegsignalering en preventief optreden wordt belemmerd.

Doel en werkwijze

De gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende gaan in de Leertuin Zorg en Veiligheid een handelingskader ontwikkelen en implementeren voor het delen van persoonsgegevens op basis van de Grondslag Samenwerken aan Zorg en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In een hoorcollege en een training wordt kennis overgedragen en op eigen casuïstiek toegepast. De vraagstukken die in de training op tafel komen, worden in de volgende fase van action learning door medewerkers van de deelnemende organisaties zoveel mogelijk opgelost en binnen de organisaties, geïmplementeerd.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Resultaten

De Leertuin Zorg en Veiligheid is in 2018- 2019 uitgevoerd in Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. In het project is een handelingskader ontwikkeld voor het zorgvuldig delen van persoonsgegevens om zodoende preventief en de-escalerend te werken. De methodiek van de Leertuin vereist een gedragsverandering van de beroepskrachten in het sociaal domein en veiligheid. In dit project zijn alle medewerkers van de sociaal teams en CJG’s geschoold in het hanteren van de methodiek van de Leertuin. De methodiek is praktisch en inhoudelijk
geborgd in de (nieuwe) ICT ondersteuning. Er is een convenant ontwikkeld voor aanmelding van en hulpverlening bij complexe problematiek. In het convenant worden ook de rollen en bevoegdheden beschreven voor op- en afschaling.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website