Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op verzoek van ZonMw en het Schakelteam is bij wijze van eindrapportage een leerdocument opgesteld, waarin ervaringen en geleerde lessen worden beschreven. Het leerdocument bestaat uit twee delen: • deel 1 betreft het ontsluiten van bestaande gegevensbronnen voor de Kwantitatieve Monitor personen met verward gedrag; • deel 2 betreft de analyse van vrije tekstvelden uit meldingen over personen met verward gedrag uit de BVH-registratie in 2015 en 2016 van de Nationale Politie met behulp van exploratieve textmining-technieken. Beide delen zijn zelfstandig te lezen, omwille van een bredere toepasbaarheid. De belangrijkste geleerde lessen liggen allereerst in de verkrijgbaarheid van gegevens uit bestaande registraties in relatie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen met het verwarde gedrag. Werkenderwijs is een stroomdiagram ontwikkeld dat een belangrijk hulpmiddel zal kunnen zijn voor onderzoekers, verwerkingsverantwoordelijken en hun functionarissen gegevensbescherming die - compliant aan AVG en WGBO - aan de monitoring van personen met verward gedrag willen werken. Dit stroomdiagram is een belangrijke deliverable van het project. Daarnaast blijkt een combinatie van methoden om vrije tekstvelden te analyseren met behulp van exploratieve textmining-technieken met de expertise-inbreng van deskundigen een betere manier dan middels geautomatiseerde systemen alleen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste geleerde lessen liggen allereerst in de verkrijgbaarheid van gegevens uit bestaande registraties in relatie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen met het verwarde gedrag. Werkenderwijs is een stroomdiagram ontwikkeld dat een belangrijk hulpmiddel zal kunnen zijn voor onderzoekers, verwerkingsverantwoordelijken en hun functionarissen gegevensbescherming die - compliant aan AVG en WGBO - aan de monitoring van personen met verward gedrag willen werken. Dit stroomdiagram is een belangrijke deliverable van het project. Daarnaast blijkt een combinatie van methoden om vrije tekstvelden te analyseren met behulp van exploratieve textmining-technieken met de expertise-inbreng van deskundigen een betere manier dan middels geautomatiseerde systemen alleen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorgeschiedenis van de aanvraag

De oorspronkelijke opdracht aan het RIVM van het Schakelteam Personen met verward gedrag en ZonMw was om een monitor personen met verward gedrag voor vier jaar te ontwikkelen. Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in de omvang en de kenmerken van de groep personen met verward gedrag. Het eerste jaar, 2018, diende hierbij als pilot-jaar. Half november heeft het RIVM hiervoor een plan van aanpak en bijbehorende begroting ingediend. Na indiening bleek de focus te liggen op 2018 en bleek een lager budget beschikbaar. Vervolgens heeft het RIVM twee afgeslankte scenario’s voor 2018 uitgewerkt en op 8 december 2017 aan de begeleidingscommissie van het Schakelteam gepresenteerd. De begeleidingscommissie heeft toen haar voorkeur voor het scenario van 1.2 miljoen uitgesproken en het RIVM verzocht dit uit te werken in een plan van aanpak met bijbehorende begroting. Het huidige document bevat dit plan van aanpak. Hierin zetten wij in het kort uiteen welke aspecten van de monitor in 2018, het pilot jaar van de monitor, worden ontwikkeld en welke resultaten wanneer worden opgeleverd. Voor de achtergrond, de onderbouwing van de methoden en details wat betreft de activiteiten voor de ontwikkeling van de monitor verwijzen wij in de huidige tekst naar het originele plan dat is bijgevoegd als bijlage. Dit document is als een oplegger op het oorspronkelijke plan op te vatten.

 

Monitor personen met verward gedrag: pilot-jaar 2018 in het kort

De monitor wordt ontwikkeld in een samenwerkingsproject van RIVM, de Praktijk Index, het Trimbos-instituut, GGD-regio Utrecht en GGD West-Brabant. De monitor bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. In 2018 worden twee hoofdvraagstellingen beantwoord: de vraag over de omvang van de groep personen met verward gedrag (hoofdvraagstelling A, p. 2 oorspronkelijke plan) en de vraag over mogelijke risicofactoren en risicogroepen voor verward gedrag (hoofdvraagstelling C, p. 2 oorspronkelijke plan). Voor de beantwoording van deze vragen ontsluiten we de politieregistratie (BVH) als landelijke bron. Daarnaast ontsluiten we in de pilot-regio’s van de monitor (GGD regio Utrecht en GGD West-Brabant) resp. vijf en twee regionale bronnen waaronder regionaal ambulance vervoer (RAV), GGZ crisisdiensten, Leger des Heils en een van niet-acute meldpunten zoals GGD meldpunt Zorg en Overlast of meldpunt maatschappelijk werk. De data van de BOPZ online registratie (registratie van in bewaring stelling (IBS)) worden voor West-Brabant gebruikt. De analyses voor de monitor worden voor een belangrijk deel uitgevoerd op bestanden met privacygevoelige informatie. Deze analyses kunnen slechts na expliciete en rechtmatige toestemming van de bronhouders en conform de Wet Bescherming persoonsgegevens uitgevoerd worden. Het pilot-jaar 2018 wordt tevens gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de implementatie (na 2018) van de monitor in de overige 23 GGD regio’s. De details van het plan van aanpak staan beschreven in de eerste bijlage van deze aanvraag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website