Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ontwikkelen van 6 tot 8 klantprofielen van burgers met verward gedrag die in crisis raken.

Dit door ervaringskennis m.b.t. een crisis op te halen bij burgers en naastbetrokkenen zelf die dit hebben meegemaakt.

Doel is om voorafgaand aan de invoering van de Wvggz burgemeesters en ambtenaren, OM-medewerkers en rechters concrete handvatten te geven om de Wvggz adequaat te kunnen uitvoeren. E.e.a. zal via narratieve benadering plaatsvinden. De methodiek is die van werkplaatsen die ieder een dagdeel zullen duren, waar de verhalen van de mensen uit de doelgroep en naastbetrokkenen worden verteld en beschreven en waar naast 10 deelnemers uit de doelgroep een ervaringswerker, nl. de projectleider, een interventie- en opleidingsontwikkelaar en een onderzoeker aanwezig zijn. De werving van deelnemers, mannen, vrouwen, jong en oud en vanuit diverse culturen, zal via het netwerk van de betrokken ervaringswerkers verlopen op basis van een crisis-ervaring veroorzaakt door psychische problematiek. De uitkomsten van de 3 werkplaatsen zullen worden verrijkt door een semi-gestructureerd interview met alle deelnemers. Tijdens de werkplaatsen en de interviews zullen de deelnemers ook kennismaken met de nieuwe maatregelen die de nieuwe Wvggz vanaf 1 januari a.s. beoogt en bevraagt omtrent hun attitude en behoeftes daaromtrent.

De uitkomsten zullen worden getoetst door de multi-disciplinaire projectgroep.

De klantprofielen zullen gaan dienen als basis voor de scholing en de werkpraktijk van burgemeesters, ambtenaren, OM-medewerkers en rechters, met als doel dat de beleving en behoeftes van de burgers die in crisis geraken, inclusief hun context, zo optimaal mogelijk worden gezien en gehoord.

 

Samengewerkt wordt met Stichting R&D Sociale Innovaties. Dit is een ISO-gecertificeerd onderzoeks- en opleidingsinstituut specifiek gericht op het brede Sociaal Domein met geaccrediteerde en blended post-bachelor opleidingen ontwikkeld in overleg met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en specifiek met de Masteropleiding Social Work.

Verder met de HAN, het UMCU en de afdeling Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam m.b.t. tot het realiseren van de doelstelling en daarbij passende activiteiten.

De aangetrokken en betrokken projectgroep bestaat uit de volgende wetenschappers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen:

- Marcello van den Anker, ervaringswerker

- drs. Susanne Boers, arts/medisch antropoloog en onderzoeker

- Hannie Boumans, familie-ervaringsdeskundige

- Hans van Eeken, ervaringswerker en projectleider

- Edda Heijting, interventie- en onderwijsontwikkelaar

- dr. Bauke Koekkoek, Lector Psychiatrische Zorg aan de HAN

- prof. dr. Floortje Scheepers, psychiater UMCU

- drs. Jeroen Zoeteman, psychiater Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

 

De activiteiten zijn er primair op gericht om een 30-tal burgers met een crisiservaring en naastbetrokkenen, mannen, vrouwen, jong en oud en vanuit diverse culturen, te bereiken en hen te bewegen tot deelname aan de werkplaatsen en interviews. Werving vindt plaats via het netwerk van de ervaringswerkers.

De uiteindelijke doelgroep zijn degenen die bij gemeenten en OM verantwoordelijk worden voor beleid en uitvoering van de nieuwe Wvggz.

Het ultieme doel is dat de burgemeester en ambtenaren aan de hand van de klantprofielen en met behulp van ervaringswerkers kunnen worden bijgeschoold, waardoor zij contact en voeling krijgen met de leefwereld van burgers die in crisis raken. De verwachting is dat door het bekrachtigen van de betreffende ambtenaren vanuit de leefwereld tegenwicht kan worden geboden door de ervaringen die mensen die in aanraking zijn geweest met de GGz, in te zetten. Voorts wordt de aansluiting gezocht met de algemene maatschappelijke en politieke uitgangspunten dat burgers zoveel als mogelijk aan de samenleving (weer) kunnen meedoen en greep krijgen op het eigen leven met een voor hen passend toekomstperspectief.

 

De betrokken ervaringswerkers hebben na een langdurig en grondig herstelproces hun ontwrichtende crises, ernstige psychische en verslavingsproblematiek en substantieel rolverlies, hun verworven ervaringsdeskundigheid ingezet voor GGz-patiënten en mensen in de maatschappelijke opvang.

Dit middels het begeleiden van zelfhulpgroepen, persoonlijke begeleiding, meedraaien bij de crisisdienst, docentschap e.d.

 

De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden voor het maken van een kort en intensief scholingstraject om beslissers in het kader van de Wvggz te informeren en te ondersteunen in hun uitvoering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website