Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben samen met 13 Flevolandse organisaties onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal politiemeldingen verward gedrag. Er is nog onvoldoende bekend over de achtergrond van deze meldingen, de aard van de problematiek van de personen en de samenwerking in de ketens van hulp- en zorgverlening. Dit onderzoek is het eerste onderzoek in Nederland over personen met verward gedrag waarin een omvangrijke dataset vanuit het veiligheids-, zorg-, en sociaal domein op persoonsniveau is gekoppeld en in detail is onderzocht.

Over de periode 2016-2018 zijn meer dan 1.000 politiemeldingen geanalyseerd en is problematiek en zorginzet vóór en na de politiemeldingen in kaart gebracht.

Het onderzoeksrapport biedt ruim inzicht en bevat aanbevelingen voor verbetering van de (bemoei-)zorgketen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek naar personen met verward gedrag in Flevoland leverde veel inzichten op.

 

Bijvoorbeeld dat ondanks dat de ketensamenwerking is verbeterd en het aantal meldingen licht is afgenomen, de aanpak van personen met verward gedrag voor uitdagingen blijft staan. De maatschappelijke verwachting bestaat dat voldoende zorg de meldingen over verward gedrag kan voorkomen. In de praktijk is dat niet geval. Dit onderzoek toont namelijk aan dat 78% van de personen bekend was bij één of meer van de bemoeizorgpartijen in het jaar vóór of tijdens de eerste politiemelding die over hen is gemaakt in 2017.

 

Een kleine groep van personen (7%) veroorzaakte een groot deel van alle meldingen in Flevoland (36,6%) in 2017. Bij deze groep “vaak verward” is vaker sprake van meervoudige problematiek: een combinatie van psychiatrische stoornis, recente veroordeling, dakloosheid, verslaving en een (licht)verstandelijke beperking. Tegelijkertijd is het ook een dynamische groep.

De zorgbehoefte van deze specifieke groep, gezien de hoge mate van multi-problematiek, reikt verder dan alleen een psychiatrisch behandeltraject. Bijna alle personen uit deze groep zijn in beeld bij de bemoeizorgketen, maar door het zorg mijdend karakter en de complexiteit van de problematiek slaat het (verkokerde) behandelaanbod in vele gevallen niet snel genoeg aan.

 

De cijfers uit dit onderzoek bevestigen het beeld dat we al eerder hadden, dat juist in wijken met een lage sociaaleconomische status veel meldingen gericht op verward gedrag voorkomen. Het wonen in een achterstandswijk is een risicofactor voor het ontwikkelen van psychische klachten. De beperkte zelfredzaamheid van personen met verward gedrag vraagt om meer ondersteuning op wijkniveau, in aanvulling op de gespecialiseerde zorg. De samenwerking tussen wijkteams en bemoeizorgketen zal dus verbeterd moeten worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De regio Flevoland laat wetenschappelijk onderzoek verrichten naar politie-registraties E33, met als doel om de bemoeizorgketen voor personen met verward gedrag in Flevoland te verbeteren. Door in de eerste fase data over E33-meldingen te koppelen aan data van gemeenten en zorgaanbieders, op een verantwoorde manier, wordt inzicht verkregen in de achtergronden van personen die als E33 zijn geregistreerd, en of/hoe de (bemoei)zorgketen aanwezig is en functioneert.

In de tweede fase van het onderzoek worden aan de hand van interviews met ervaringsdeskundigen en belangrijke stakeholders in de keten een verdieping aangebracht in de verkregen data en worden aanbevelingen geformuleerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website