Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'inzet van Ambulancezorg (B-urgentie) voor het vervoeren van personen met verward gedrag in de regio's Gelderland Midden en Gelderland Zuid als veiligheidsmaatregelen en specialistische GGz-begeleiding niet nodig zijn' maakte onderdeel uit van het inrichten van een vervoerspalet voor het vervoeren van verwarde personen volgens het SiRM-vervoersmodel. Het vervoerspalet bestaat uit het Spoedvervoer, het Zorgambulancevervoer en het begeleid vervoer Pro Persona en is in nauwe samenwerking met Pro Persona en de Politie ingericht.

 

In dit project is het vervoer met de Zorgambulance ingericht en is een start gemaakt met het bewaakt vervoeren van patiënten. Medewerkers zijn getraind in beide nieuwe patiënten groepen op de Zorgambulance.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het vervoer van verwarde personen door de Zorgambulance is ingericht voor de beide regio's Gelderland Midden en Gelderland Zuid. Alle vervoersopties (A-vervoer, B-vervoer en het Begeleid Vervoer Pro Persona (subsidie Niet-RAV-vervoer) worden gecoördineerd door de Meldkamers Ambulancezorg Gelderland Midden en Gelderland Zuid volgens een in het project ontwikkelde indicatiestelling. Dit heeft ertoe geleid dat het vervoer op een efficiënte wijze inzetbaar is en dat het 24/7 bereikbaar is.

 

Subresultaten:

 

- Er is een haalbaarheidsonderzoek opgeleverd waarin bepaald is hoeveel ritten vanuit het A-vervoer in aanmerking komen om door de alternatieve vervoersopties, het B-vervoer en het Begeleid Vervoer Pro Persona (subsidie niet-RAV vervoer), gereden te worden;

- Het personeel op het B-vervoer is opgeleid door de opleidingstak van de Pro Persona in het omgaan met verward gedrag. Deze opleiding is ook door een deel van de mensen van het A-vervoer gevolgd en wordt ingebed in het reguliere scholingsprogramma;

- Gemeenten zijn geïnformeerd over hun rol in het vervoeren van verwarde personen die geen indicatie voor begeleiding hebben en geen eigen netwerk/ middelen om thuis te komen;

- De scholing van het personeel op het B-vervoer in het bewaken van vitale functies loopt en is ingekocht bij de Radboud Health Academy. Verpleegkundigen op de auto oefenen met het gebruik van de monitor wanneer patiënten hier toestemming voor geven. De start van het bewaakt vervoer is in afwachting van een kwaliteitskader dat nu door AZN ontwikkeld wordt. Verwachte startdatum is 1-3-2020;

- Er zijn monitors op de B-auto’s geplaatst voor het bewaakt vervoeren van patiënten;

- Er zijn fixatiebanden aangeschaft.

 

- De monitoring en registratie van ritten met verwarde personen is ingericht. Ritten worden geregistreerd in de systemen van de Ambulancezorg en worden aangeleverd aan AZN. Hiervoor loopt ook een apart project Registratie en Monitoring.

 

Nevenresultaten:

- Goede samenwerking tussen politie, GGZ instelling en RAV’s Gelderland Midden en Gelderland Zuid om het vervoer van verwarde personen in goede banen te leiden en niet meer door de politie te laten plaatsvinden;

- Periodieke casuïstiek overleggen met Politie, Pro Persoa en RAV’s in de beide regio’s.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid werken Pro Persona (organisatie voor geestelijke gezondheidszorg), Regionale Ambulancevoorziening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Regionale Ambulancevoorziening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Acute Zorgregio Oost samen aan een project voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van passend vervoer. Het project bestaat uit twee deelprojecten. Dit plan richt zich op het deelproject rond de bredere inzet van ambulancezorg met een B-urgentie voor het vervoer van personen met verward gedrag als veiligheidsmaatregelen en specialistische GGz-begeleiding niet nodig zijn. Het andere deelproject gaat over de inzet van begeleid vervoer in een onveilige situatie waarbij er sprake is van gedragsproblematiek en de situatie niet door de hulpverlening te hanteren is. Voor dit tweede deelproject wordt tegelijkertijd een subsidieaanvraag ingediend. Het uitgangspunt is dat er 24 uur per dag passend vervoer voor personen met verward gedrag beschikbaar is. De deelprojecten worden in samenhang ontwikkeld om nieuwe vormen van passend vervoer aanvullend op elkaar en het bestaande vervoer te laten zijn.

In dit deelproject gaan we uit van de ambitie van de regionale ambulancevoorzieningen om het B-vervoer breder in te zetten om op een efficiëntere wijze gebruik te kunnen maken van de zorgambulance in een 24 uurs-setting. In de huidige situatie wordt voor vervoer van personen met verward gedrag geen gebruik gemaakt van Basic Life Support ambulances met B-urgentie, maar van Advancend Life Support ambulances met A-urgentie. Dit A-vervoer is tussen 7:00 uur en 22:00 uur beschikbaar. Dit geeft een druk op de paraatheid. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om vervoer te garanderen binnen de gestelde tijdskaders. En er wordt buiten genoemde tijden geen buitenregionaal vervoer uitgevoerd. Er is wel behoefte aan 24 uurs-beschikbaarheid van passend vervoer voor personen met verward gedrag. En een verschuiving van ritten van de A-ambulance naar de zorgambulance met B-urgentie is gewenst.

Het verkennen van de mogelijkheid tot het inzetten van de zorgambulance met B-urgentie voor het vervoer van personen met verward gedrag past bij deze ontwikkelingen. De inzet van een zorgambulance met B-urgentie kan zorgen dat de inzet van politievervoer of vervoer in een Advancend Life Support ambulance met A-urgentie achterwege kan blijven. De zorgambulances met B-urgentie bieden de mogelijkheid voor zowel zittend als liggend vervoer. En de zorgambulances met B-urgentie zijn meer prikkelarm dan de A-ambulances door het ontbreken van apparatuur.

Onderdeel van het project is de vraag hoe de inzet van de zorgambulance met B-urgentie voor het vervoer van personen met verward gedrag gegarandeerd kan worden. Onderzocht wordt of een verdere uitbreiding van taken van het personeel op de zorgambulance nodig is om de inzet rendabel en de voertuigen voldoende bezet te houden. Denk daarbij aan het terugvervoeren van personen naar andere regio’s en laagdrempelig bewaakt A2-vervoer (bewaking vitale functies).

 

Het doel van dit deelproject is daarmee om te bepalen of de inzet van ambulancezorg met B-urgentie voor personen met verward gedrag passend vervoer oplevert dat efficiënt en haalbaar is. Daarbij richten we ons op situaties ná eerste opvang en beoordeling waarin somatische zorg, veiligheidsmaatregelen en specialistische GGz-begeleiding niet op de voorgrond staan. En op situaties waarin duidelijk is dat eigen vervoer, openbaar vervoer of de inzet van een (zorg)taxi niet mogelijk is. Dat doen we voor alle personen met verward gedrag. Dit deelproject wordt uitgevoerd binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Om te bepalen of het inzetten van ambulancezorg met B-urgentie een aanvulling vormt op het bestaande vervoersaanbod worden binnen dit deelproject kwantitatieve gegevens inzichtelijk gemaakt en wordt monitoring en registratie ingericht. Om een efficiëntere 24 uurs-bezetting van de zorgambulances met B-urgentie te realiseren worden de indicaties voor zorgvervoer uitgebreid en wordt de bovenregionale samenwerking verstrekt. Als de inzet van ambulancevervoer met B-urgentie haalbaar blijkt, wordt vervolgens bepaald aan welke criteria het personeel en het vervoersmiddel moeten voldoen.

Dit resulteert in een besluit over de inzet van ambulancezorg met B-urgentie voor het vervoer van personen met verward gedrag ná eerste opvang en beoordeling en zonder specifieke voertuig- of begeleidingseisen in de regio’s Gelderland Midden en Gelderland Zuid. Als dit besluit positief uitvalt, resulteert dit in een bovenregionale, integrale en vernieuwende oplossing voor het vervoer van personen met verward gedrag, dat een aanvulling is op het bestaande aanbod en dat meetbare resultaten oplevert voor de evaluatie van het voorlopig model vervoer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website