Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGzE, licentienemer MHFA, en de gemeente Eindhoven zijn in september 2018 een project gestart om de cursus Mental Health First Aid (MHFA) structureel aan te bieden aan inwoners van Eindhoven. Het project is gestart in de wijk Gestel, waar relatief veel psychische problemen voorkomen. Gevoelens van onveiligheid in relatie tot iemand met verward gedrag en onwetendheid over hoe te handelen bij overlast wordt in Eindhoven als probleem ervaren.

 

Door het inzetten van de cursus MHFA willen we het begrip voor en ondersteuning aan mensen met psychische problemen vergroten en een afname van gevoelens van onveiligheid bevorderen. De methodiek MHFA verhoogt kennis over psychische gezondheid, het vermindert een negatieve attitude rond psychische problemen en cursisten leren vaardigheden om (eerste) hulp te kunnen verlenen aan mensen met psychische problemen.

 

Parallel hieraan wordt in samenwerking met kenniscentrum Phrenos een destigmatiseringsprogramma opgezet. Dit draagt bij aan een positieve woonomgeving en creëert een gunstige context die nodig is om kennis en vaardigheden vanuit MHFA te borgen in Eindhoven.

 

Het Trimbos-instituut monitort de ervaringen met en effecten van de cursus bij de gebruikersgroepen en in de wijk. Zij onderzoeken de cursus op toegankelijkheid, toepasbaarheid en of de cursus tegemoet komt aan wensen en behoeften van cursisten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om draagvlak te creëren binnen de wijk Gestel in Eindhoven, is het project breed onder de aandacht gebracht van inwoners en andere belangrijke partners en sleutelfiguren tijdens bijeenkomsten en overlegvormen die door de gemeente georganiseerd werden. Tijdens deze overlegvormen en bijeenkomsten deelden inwoners en sleutelfiguren ervaringen en gevoelens rondom mensen met verward gedrag. Deze ervaringen en gevoelens zijn voor het project heel waardevol en zijn helpend in het vergroten van de toegankelijkheid en de toepasbaarheid van de cursus. Deze gevoelens en ervaringen kunnen gebruikt worden om de cursus op onderdelen toe te spitsen op specifieke doelgroepen.

 

De eerste drie cursussen in de wijk Gestel (Eindhoven), hebben plaatsgevonden. De volgende twee cursussen staan gepland.

Uitsluitend de cursus aanbieden is niet voldoende om de context te bouwen waarbij de woonomgeving tot een positieve leefomgeving gevormd wordt en daarom zijn we gestart met de opzet van het destigmatiseringsprogramma in relatie tot MHFA in Eindhoven. In het kader van dit programma heeft het projectteam kennis uit de wijk opgehaald. Welke problemen spelen hier op het gebied van veiligheid en inclusie en waar zijn de inwoners trots op? De volgende stap is een gedegen literatuuronderzoek alsook interviews met (internationale) experts op het gebied van destigmatisering in woonwijken.

 

De drie cursussen zijn door de cursisten geëvalueerd en er heeft tot nu toe één groepsinterview plaatsgevonden met cursisten en een groepsinterview met sleutelpersonen in de wijk. De volgende twee groepsinterviews staan gepland. Uit de interviews komt over het algemeen positieve kritiek en bruikbare feedback ter verbetering van de cursus naar voren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoe herken je een psychose en wat doe je als er iemand voor je staat met een psychose? Hoe handel je als iemand een paniekaanval heeft of een depressie? Veel mensen in Nederland komen weleens in aanraking met mensen met psychische problematiek en weten dan vaak niet hoe ze moeten handelen of waar ze terechtkunnen voor hulp.

De cursus Mental Health First Aid (MHFA) is ontwikkeld om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. De cursus wordt sinds 2015 in Nederland gegeven en voornamelijk nog aan professionals en vrijwilligers die uit hoofde van hun beroep of vrijwilligerswerk te maken (kunnen) krijgen met mensen met verward gedrag. Dat is belangrijk, maar het is net zo belangrijk dat leken de cursus volgen omdat veel mensen met psychische problemen niet bij hulpverlening in beeld komen of pas veel te laat. Maar hoe bereik je zo'n algemeen lekenpubliek en creëer je bereidheid om MHFA te volgen? Voor MHFA Nederland B.V., die in 2015 werd opgericht met als doel om kennis en kunde over MHFA in Nederland te verspreiden, is dit een belangrijke vraag waar nog onvoldoende kennis over is. Met dit project willen we, aan de hand van een pilot in een wijk in Eindhoven waar relatief veel psychische problemen voorkomen, erachter komen hoe gewone burgers en vertegenwoordigers uit lokale middenstand en bedrijven, (sport)verenigingen, scholen en maatschappelijke en religieuze organisaties het beste bereikt kunnen worden voor het volgen van een MHFA cursus. Daarbij willen we effecten van een toegenomen penetratie van MHFA in de wijk monitoren. Als meer mensen in een wijk de cursus MHFA gevolgd hebben, leidt dat dan tot meer begrip en ondersteuning en een afname van klachten en gevoelens van onveiligheid? We willen in deze wijk de verhalen en ervaringen verzamelen van leken die de MHFA cursus hebben gevolgd, wat hen ertoe heeft bewogen de cursus te volgen, wat het hen heeft gebracht en vooral ook waarom zij de cursus zouden aanbevelen aan anderen. Met de eerste groepen cursisten in de wijk willen we ook co-creatie sessies houden over hoe MHFA het beste aan de genoemde doelgroepen gepresenteerd kan worden zodat meer mensen in de toekomst de cursus MHFA zullen volgen. Deze verhalen en resultaten uit co-creatie sessies wil MHFA NL in een later stadium in kunnen zetten in grootschaligere MHFA campagnes elders in het land.

De belangrijkste doelstelling van het project is om een voldoende grote penetratie van MHFA in de wijk te krijgen. Het streven is om gedurende de looptijd van het project 1-2% van de bewoners en ondernemers te bereiken en op langere termijn 2 – 3% (vergelijkbaar met EHBO). Op een totaal aantal van ca. 5500 inwoners houdt dat in dat we in de wijk 55 – 110 gewone burgers beogen te bereiken.

 

De andere doelstellingen zijn:

• Inzicht in behoeften aan MHFA bij verschillende doelgroepen

• Een met gewone burgers afgestemde implementatie strategie en communicatieboodschappen voor verdere uitrol van MHFA in Nederland.

• Een “Living Lab” waar het effect van MHFA als functie van de penetratiegraad kan worden gemeten.

 

Voor de bewoners in de wijk en voor de gemeente Eindhoven moet dit project leiden tot:

 

Voor de bewoners:

• Beter gevoel van veiligheid en daardoor prettiger om te wonen in de wijk

• Meer kennis over hoe te handelen en daardoor minder spanningen/incidenten in de wijk

• Minder overlast

 

Voor de gemeente Eindhoven:

• Meer ervaren veiligheid en daardoor meer tevredenheid over wonen in de wijk

• Minder incidenten en daardoor lagere kosten

• Meer kennis en begrip over psychische problemen bij bewoners en ondernemers en daardoor minder stigma en problemen

 

 

Het project start in de wijk Oude Spoorbaan/Schrijversbuurt. In deze wijk zullen we eerst de sleutelfiguren identificeren en samenbrengen in een voorbereidende workshop. Zij volgen de cursus MHFA en samen met hun zullen we vervolgens een plan opstellen hoe meer mensen in de wijk kunnen worden bereikt en gemotiveerd tot het volgen van de cursus. Onderdeel van dat plan is het opzetten van een op maat gesneden destigmatiseringsprogramma dat de gunstige context vormt die nodig is om MHFA in de wijk te laten slagen. Vervolgens zetten we de cursus stapsgewijs verder uit. Eerst onder geselecteerde bewoners en gebruikers van de wijk en daarna aan het grotere publiek in de wijk. In het tweede halve jaar van het project wordt de ernaast liggende wijk betrokken. Uiteindelijk verspreiden we over heel Eindhoven door in het tweede jaar uit te breiden naar alle buurtpreventieteams in Eindhoven. Het hele project wordt gemonitord vanuit Trimbos waarbij gekeken wordt naar de effecten bij de gebruikersgroepen op: a. de kennis over psychische problemen en hoe te handelen bij iemand in de directe omgeving met (acute) psychische problematiek, b. de houding ten opzichte van mensen met psychische problematiek (acceptatie) en c. het gevoel van veiligheid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website