Projectomschrijving

De Ketenveldnorm richt zich op de zorg en begeleiding van patiënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking. Specifiek gaat het om mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben en onder ‘reguliere’ financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsaanpak met forensische expertise nodig hebben.

Doel

Doel van dit project is de opzet en implementatie van de Ketenveldnorm in de Ketenveldnormregio Gelderland. Door een geïntegreerde aanpak vanuit alle betrokken ketenpartners met intensieve zorg kunnen patiënten beter worden geholpen en wordt gewerkt aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid en herstel van de patiënt. Het gaat hier om risicovolle patiënten die nu tussen wal en schip vallen binnen de systemen van de zorg.

Er is behoefte aan een integrale aanpak vanuit een forensische behandel- en begeleidingsbenadering, met:

  • Continuïteit van langlopende zorg en ondersteuning bieden op alle leefgebieden in de ambulante setting.
  • Goede toegang tot (beveiligde) intensieve zorg.
  • Goede doorstroom naar passende (woon)voorzieningen.

Werkwijze

Om dit te kunnen realiseren is het van groot belang dat betrokken organisaties en gemeenten de handen ineen slaan. Er zijn al diverse, op zichzelf staande, initiatieven. Een veelbelovend, maar nader uit te werken initiatief is de ontwikkeling van ambulante teams tot levensloopteams. Deze teams vormen het web rondom betrokken patiënten, waarbij door ketensamenwerking ‘gaten’ in de zorgsystemen weggenomen kunnen worden. De zorg richt zich op alle levensgebieden, maar wel met een forensische blik en de daarbij passende interventies. Binnen regio Gelderland zijn er twee ggz organisaties, GGNet en Pro Persona, die in samenwerking met de ketenpartners de leversloopteams gaan opzetten.

Er wordt een projectgroep ingesteld met daaronder twee deelprojectgroepen. Onder elke deelprojectgroep worden werkgroepen ingesteld voor de opzet en implementatie van de bestuurlijke keten, de zorgketen en de inkoopketen. We leveren vanuit de regio data aan voor externe landelijke monitoring en evaluatie. Op basis van die input worden werkzame en niet-werkzame elementen in beeld gebracht en vertaald in concrete handvatten die nieuwe regio’s direct kunnen toepassen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website