Projectomschrijving

Doorontwikkeling HBO keuze onderwijsmodule ‘Interprofessioneel werken ten behoeve van personen met verward gedrag in de wijk’.

Professionals uit de zorg, welzijn en veiligheidssector komen regelmatig in aanraking met verward gedrag. Zij kunnen in alle fasen van het hulpverleningsproces betrokken zijn in de preventie van escalaties, het signaleren van crisisgedrag, het verzorgen van crisisbegeleiding en het bieden van herstelondersteuning.

Doel

Hiervoor wordt een interprofessionele keuze onderwijsmodule ontwikkeld en getoetst door 2 Hogescholen (HU & Inholland).

Werkwijze en borging

In het wijkgericht werken gaat het traditionele sectorgerichte denken plaatsmaken voor sector overstijgende benaderingen. Hierin zijn diverse kansen en valkuilen in het hulpverleningsproces. Juist een solide interprofessionele samenwerking kan hierin het verschil maken. In het najaar van 2019 zal het getoetste eindproduct zal breed toepasbaar moeten worden in het Hoger Onderwijs.

Resultaten

Er is een HBO module ‘Interprofessioneel werken rond verward gedrag’ tot stand gekomen. Het exploreren en betekenis geven van behoeften en belemmeringen bij de persoon die onbegrepen gedrag vertoont en diens naasten staat centraal in deze cursus. In aansluiting hierop wordt kritisch gekeken naar beredeneerde en realistische psychosociale begeleiding vanuit interprofessioneel perspectief.

De cursisten worden uitgedaagd om volgens de laatste professionele inzichten complementair te werken in uiteenlopende scenario’s. In deze context staan vooral de volgende 5 kerncompetenties centraal:

  1. Het systematisch kunnen inventariseren
  2. Het kunnen ombuigen van beschikbare informatie naar een werkhypothese via gestructureerde analyse stappen
  3. Het gestructureerd kunnen reflecteren op het gedrag van de betrokken professionals met betrekking tot de ontwikkelingen in de casuïstiek
  4. Het kunnen opzetten van een onderbouwd plan van handeling en monitoring met de betrokken netwerkpartners
  5. Het systematisch kunnen evalueren van de voortgang richting de beoogde uitkomsten

 

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website