Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Binnen het veiligheids/justitieel- en het zorgdomein wordt sinds enige tijd gezien en erkend dat plegers (niet veroordeelde cliënten) of daders (veroordeelde cliënten) van seksueel grensoverschrijdend of seksueel delict gedrag (SGG) vaak mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn. In het Noorden komt deze groep plegers en daders op verschillende vormen van zorg- en/of behandelplekken terecht, waarbij plaatsing soms op basis van ernst van de problematiek is maar ook vaak op basis van toeval. De expertise op het gebied van LVB-jeugd met SGG is versnipperd binnen het Noordelijk zorgveld, samenhang en ketenaanpak op gemeentelijk en landelijk niveau lijkt te ontbreken. LVB-jeugd met SGG vraagt gedegen expertise op het gebied van diagnose en behandeling van SGG. Het is van groot belang meer samenhang aan te brengen en goede randvoorwaarden te leveren voor de behandeling van SGG; denk aan een juiste ketenaanpak inzake preventie-signaleren-diagnostiek-behandeling-nazorg. De verwachting is dat een samenhangend en goed georganiseerde ketenaanpak maatwerk in de behandeling voor SGG bij LVB-jongeren oplevert en daarmee ad hoc beleid en dus recidive van SGG voorkomt.

 

Binnen Reik, een orthopedagogisch behandelcentrum in Groningen en Friesland, is in 2008 gestart met het vormgeven van een ambulante behandeling voor zowel plegers als daders (gemakshalve in het vervolg plegerbehandeling genoemd) voor jongeren met een LVB en SGG. Het doel van de behandeling is – door middel van samenwerking tussen de domeinen zorg, welzijn en justitie – het stoppen van SGG, de jongere tot inzicht laten komen dat hij onacceptabel gedrag heeft laten zien, verantwoording voor zijn gedrag laten nemen en zorgdragen voor een gezonde seksuele ontwikkeling van de jongere. De behandeling wordt vormgegeven vanuit een integraal ecologisch perspectief, waarbij de pleger of dader, zijn gezin en sociaal netwerk, onderdeel uitmaken van de behandeling. Het kernteam van de behandeling bestaat uit verschillende therapeuten en een netwerkcoach. Deze netwerkcoach heeft samen met de jongere en zijn ouders een actieve rol, bijvoorbeeld door met de reclassering naar een passende dagbesteding of woonvorm te zoeken. Naast het kernteam maken ook justitie en reclassering deel uit van de plegerbehandeling onder andere door het meedenken in het verbeteren van de afstemming en samenwerking in behandeling en nazorg. Alhoewel de praktijk positieve resultaten van de behandeling laat zien is deze nog niet op effectiviteit onderzocht.

 

Doelstelling

Doel van dit pilotproject is het evalueren van de practise based plegerbehandeling van REIK voor jongeren met een LVB en SGG op uitkomsten en proces. De practise based plegerbehandeling is beschreven in het Handboek Ambulante Plegerbehandeling (2010).

 

Methode

De studie naar de effectiviteit van de plegerbehandeling bestaat uit een effectevaluatie en een procesevaluatie. Voor het achterhalen van de effecten en de ervaringen met en meningen over de plegerbehandeling worden interviews afgenomen bij jongeren die in de afgelopen anderhalf jaar een plegerbehandeling hebben gevolgd en hun naasten. De verwachting is dat het hier om 12-15 jongeren gaat en eenzelfde aantal naasten. Voor het interview zal gebruik worden gemaakt van een semigestructureerd format dat, voor afname, zal worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de doelgroep binnen Reik om hen de gelegenheid te bieden aanpassingen aan te brengen aan het interviewschema. Vragen in het interview waarop we graag antwoord willen krijgen zijn hoe men de behandeling heeft ervaren, en welke positieve dan wel negatieve elementen van de behandeling zij hebben ervaren en tot welke eventuele effecten deze hebben geleid. Tot slot worden ook therapeuten en betrokken ketenpartners (bijv. politie, justitie, huisartsen, regiecentrum veiligheid en bescherming, jeugdhulp, gemeenten/gebiedsteam) gevraagd naar hun ervaringen m.b.t. de plegerbehandeling.

 

Resultaten en disseminatie

De resultaten van de pilotstudie bieden een voorzichtig inzicht in de effectiviteit van de behandeling waarbij de domeinen zorg, welzijn en justitie samenwerken. De resultaten laten ook de bevorderende en belemmerende factoren van de plegerbehandeling zien. Afhankelijk van het resultaat kan de pilotstudie aanleiding zijn voor een grotere vervolgstudie en/of voor aanpassing van de plegerbehandeling. De resultaten van de studie worden besproken met de klankborgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van ketenpartners: wat laten de resultaten zien en hoe is een en ander te verklaren? De kennis die dit project oplevert zal ook gedeeld worden met zowel het veld in Groningen en Friesland als ook met het veld buiten deze twee provincies: met het zorgdomein, justitieel domein en met gemeenten door middel van werkbezoeken, lezingen, deelname aan een landelijk congres (i.s.m. met ketenpartners) en het bieden van trainingen op maat.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website