Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Maastricht/Heuvelland willen gemeente, zorgaanbieders van maatschappelijke zorg en geestelijke gezondheidszorg en zorgverzekeraars in het kader van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag gezamenlijk een project realiseren voor integrale GGZ-zorg voor kwetsbare burgers.

Beoogd wordt een project ter verbetering van een integraal aanbod voor thuiswonende volwassen cliënten, die als gevolg van psychische problemen en/of een lichte verstandelijke beperking zowel behandeling (vanuit Zorgverzekeringswet) als begeleiding (vanuit Wmo) nodig hebben. Het betreft dan met name mensen in multiprobleemsituaties met complexe problemen op meerdere leefgebieden, die onvoldoende in staat zijn om hun problemen zelf of in eigen omgeving op te lossen en de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.

 

Het integrale aanbod is gericht op het bevorderen van samenhang en integraliteit in de hulpverlening en het voorkomen van doublures. Het project zal vooral gericht zijn op bouwsteen nummer 8 (passende zorg) van de sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar zal zeker ook bijdragen aan preventie van terugval en stabilisering en verbetering van de levensstructuur van de cliënt (bouwsteen 2).

Daarnaast is het project gericht op verbetering van de samenwerking in de keten gemeente – zorgaanbieder – zorgverzekeraar.

 

Ten behoeve van het project zal een werkwijze ontwikkeld worden waarin medewerkers van aanbieders van behandeling en van aanbieders van begeleiding in een vast team samenwerken onder één visie, één aanpak en één regievoerder, waarbij ‘cure en care’ worden gecombineerd.

 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd:

De voorbereidingsfase waarin de samenwerking tussen betrokken partijen wordt opgezet, een Plan van Aanpak wordt opgesteld en de noodzakelijke acties worden uitgevoerd voor realisatie van het project

De uitvoeringsfase waarin de innovatieve ontschotte werkwijze in praktijk wordt gebracht en wordt de resultaten worden gemonitord en geëvalueerd

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website