Projectomschrijving

Doel

Het project beoogt uitvoering te geven aan de meldfunctie niet-acute meldingen personen met verward gedrag in combinatie met de meldfunctie Wet verplichte GGZ in opdracht van de Twentse gemeenten. Deze meldfunctie is gericht op inwoners (626.000 inwoners) en professionals van regio Twente. Door middel van deze meldfunctie kan vroegtijdig en laagdrempelig gemeld worden over personen waar zorgen over zijn. Hierdoor kan vroegtijdig worden ingegrepen en kan escalatie of verergering van de problematiek voorkomen worden. Via de meldfunctie worden voor zowel de Wet verplichte GGZ als de niet-acute meldingen personen met verward gedrag de juiste informatie uitgevraagd. Het (volgens de Wvggz) benodigde verkennend onderzoek wordt uitgevoerd en op de juiste wijze teruggekoppeld. Indien nodig wordt (verplichte) hulpverlening in gang gezet. Wanneer er geen sprake is van een melding in het kader van de Wvggz wordt er verbinding gemaakt met het sociaal domein van de gemeente van herkomst en op die wijze de best passende, niet verplichte, hulpverlening in gang gezet.

Samenwerking

Binnen het project wordt samengewerkt met de meldkamer, politie, pilot Streettriage, Mediant en Dimence, om de verbinding te leggen tussen acute en niet-acute meldingen. Zo is er nauwe samenwerking met de crisisdienst GGZ, de triagist GGZ op de meldkamer en de politie, om bij twijfel over de acuutheid van een melding een goede afweging te kunnen maken.
Daarnaast is het vanuit de implementatie van de Wet verplichte GGZ noodzakelijk om afspraken te maken met het OM, politie, en GGZ-instellingen. Ook zijn er afspraken gemaakt met de gemeente voor de overdracht naar het sociaal domein.

Resultaten

Uit het project zijn de volgende resultaten behaald:

  • De Meldfunctie is operationeel, wat voldoet aan de eisen die vanuit de Wvggz worden gesteld aan de Meldfunctie en het bijbehorende verkennend onderzoek
  • Er zijn afspraken gemaakt met de relevante samenwerkingspartners (Streettriage, Meldkamer, ggz, Sociaal Domein)
  • Meldingen worden geregistreerd volgens de geldende regelgeving en de voortgang wordt gemonitord
  • De uitvoering van het communicatieplan is begonnen, zodat inwoners en professionals de Meldfunctie weten te vinden
  • Niet acute meldingen over personen met verward gedrag kunnen eveneens worden gemeld
  • Er kan vanuit het landelijk meldnummer gemeld worden over niet acute meldingen personen met verward gedrag
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website