Projectomschrijving


Achtergrond

Op 1 januari 2020 is er gestart met een pilot Wijk-GGD. De pilot betreft een samenwerking van de gemeenten Veldhoven, Waalre en de GGD Brabant- Zuidoost. De pilot had als doel het aantal meldingen van verward gedrag te verminderen, de politie te ontlasten en de meest passende zorg en ondersteuning aan inwoners te bieden. Door middel van preventie en vroegsignalering is geprobeerd overlast en escalatie waar mogelijk te voorkomen. Ook heeft de inzet van de Wijk-GGD’er de gelegenheid geboden om inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan in de samenwerking met ketenpartners op het snijvlak van zorg en veiligheid. Tijdens de eindevaluatie zijn een aantal ontwikkelpunten naar voren gekomen. Hierop wordt gefocust in de doorontwikkeling.

Doel

Het doel van dit project is om de ontwikkelpunten die in de eindevaluatie zijn benoemd te verfijnen, zodat er samen met de Wijk-GGD’ers een nadere invulling kan worden gegeven aan wat er voor de lokale situatie noodzakelijk is.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Veldhoven, gemeente Waalre, Meldpunt Zorg- en Veiligheid, GGzE, de politie, en de Wijk-GGD’ers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website