Projectomschrijving

Aanleiding

Elke gemeente moet beschikken over een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag. Noord Limburg werkt samen bij de aanpak voor personen met verward gedrag. Om een aanpak in te richten, die zoveel mogelijk aansluit bij de vraag en behoeftes uit de regio, zijn in 2017 ongeveer 50 zorg- en veiligheidspartners in de regio Noord-Limburg bijeengekomen. Gezamenlijk zijn een aantal thema’s geformuleerd. Dit resulteerde in een plan dat in 2018, 2019 en 2020 is uitgerold. De uitrol van dit plan is gefinancierd met subsidie van ZonMw met cofinanciering vanuit de gemeenten.

Doelen

Deze vervolg-aanvraag richt zich op de inbedding en borging van deze aanpak in Noord-Limburg. In deze aanpak worden de volgende subdoelen/ resultaten nagestreefd:

  • De integrale aanpak is financieel, operationeel en bestuurlijk ingebed en geborgd binnen organisaties in de regio Noord-Limburg.
  • De integrale aanpak is verbonden met de Wet Verplichte ggz (Wvggz), ketenveldnorm, de beschreven elementen in de Meerjarenagenda Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) en de ontwikkelingen rondom het ZVH.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website