Projectomschrijving

De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zetten zich al enige tijd in voor de organisatie van een brede ketensamenwerking (preventie, signalering, melding en triage, vervoer en opvang) voor de zorg en ondersteuning aan mensen met onbegrepen/verward gedrag.
Preventie en vroegsignalering zijn focuspunten in de aanpak. De verwachting is dat daarmee mensen met complexe problemen eerder in beeld zijn en er sneller adequate hulp en ondersteuning geboden kan worden. Dit kan ook bijdragen aan het tijdig en adequaat op- én afschalen van en naar specialistische zorg en daarmee minder ervaren overlast in de wijk.
De samenwerking in de keten en op gemeentelijk niveau in de regio is inmiddels door verschillende projecten goed van de grond gekomen.

Doel

De regio is toe aan de volgende stap naar blijvende borging van de samenwerkingsprocessen in de keten, gericht op tijdige en adequate opvang en voldoende zorg en ondersteuning in de wijk en in het zorgnetwerk. Hierbij wilt men een verdere uniformering van de werkwijze op regionaal, sub regionaal en lokaal niveau die moet leiden tot een sluitende netwerksamenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag in de gehele regio. Ook wordt er gekeken naar het leggen van betere verbindingen tussen zorg en welzijn en passende laagdrempelige activiteiten voor deze doelgroep.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website