Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 april 2019 is de consulent mentale gezondheid (CMG) gestart binnen gemeente Dongen. Dongen heeft gekozen voor een professional met een achtergrond in het GGz FACT-team. De CMG heeft zijn werkplek bij verschillende ketenpartners; zo is hij te vinden bij de gemeentelijke toegang, de woningcorporatie en ook bij de politie. De bekendheid in het veld is een belangrijke succesfactor voor het slagen van de aanpak. Na een klein jaar kunnen wij concluderen dat inwoners waarmee de CMG in contact kwam, positief zijn over de werkwijze en ondersteuning van de CMG. Ook ketenpartners zijn blij met deze nieuwe functionaris, die ondersteuning biedt in gevallen waar voorheen geen passende hulp voorhanden was. Vanwege de positieve ervaringen zal de inzet in Dongen een structureel karakter krijgen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de start van het project hebben wij de volgende overkoepelende doelstelling geformuleerd:

Een gezonde en veilige leefomgeving en passende ondersteuning voor onze inwoners.

 

Deze doelstelling is uiteraard niet erg concreet; dit is een ambitie waar wij als gemeente constant aan werken vanuit verschillende invalshoeken.

 

De ambitie die wij formuleerde direct in relatie met de inzet van de wijk-GGD'er was als volgt:

Op lokaal niveau een solide netwerk en sluitende aanpak op te bouwen om personen die verward gedrag vertonen (of daartoe het risico lopen) tijdig te signaleren, te ondersteunen, een vinger aan de pols te houden en indien nodig door te geleiden.

 

In Dongen wordt de Wijk-GGD'er overigens consulent mentale gezondheid genoemd (hierna CMG).

 

Voor wat betreft het bouwen van een solide netwerk en een sluitende aanpak hebben we binnen gemeente Dongen grote stappen gezet door inzet van de CMG. Nagenoeg alle ketenpartners zijn bekend met de nieuwe functionaris en bijdrage die hij kan leveren. Er zijn korte lijntjes en zeer regelmatig wordt zijn advies ingewonnen. Doordat hij bij verschillende ketenoverleggen aansluit is de drempel om hem in voorkomende gevallen in te schakelen laag. De CMG werkt sinds enkele maanden ook 1 dagdeel per week bij de politie. Dit versterkt ook op dat vlak de samenwerking.

 

Opvallend is dat nagenoeg elke inwoner die werd benaderd door de CMG hierop positief reageerde en blij was dat de gemeente Dongen oog had voor de problemen waar hij/zij op dat moment mee te maken had.

 

Binnen gemeente Dongen zal het project worden omgezet in structurele inzet.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Net als in andere gemeenten in Nederland zien we in Dongen de laatste jaren een stijging van het aantal incidenten in verband met personen die verward gedrag vertonen. In de programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Dongen is de volgende ambitie opgenomen: partners in het sociaal domein werken samen om er voor te zorgen dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd worden en zo veel mogelijk kunnen worden opgelost door algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen. Verder wordt de doelstelling benoemd om de leefbaarheid en veiligheid te waarborgen en het besef van eigen verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers voor de fysieke leefomgeving te vergroten. Op verschillende manieren wordt hier al hard aan gewerkt. We merken echter dat er een bepaalde 'groep' bestaat die we niet altijd even goed kunnen bereiken. Het gaat dan om personen met een psychische kwetsbaarheid die in sommige gevallen helemaal niet zitten te wachten op hulp. Zij stappen niet zo snel uit eigen beweging naar een loket om om hulp te vragen. In Dongen willen we daarom graag een aanpak ontwikkelen om deze personen op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Een goede aanpak zorgt er niet alleen voor dat de psychisch kwetsbare persoon op een fijnere manier zijn of haar leven kan inrichten, ook waarborgen we hiermee de veiligheid en leefbaarheid voor alle andere inwoners van Dongen. Wij denken dat wij dit kunnen bereiken met de inzet van een wijkondersteuner. Uiteraard weten wij dat we hiermee niet in een klap alle problemen kunnen oplossen, maar we zetten in ieder geval een goede stap in de juiste richting. We denken niet dat we dit als gemeente helemaal alleen kunnen. Immers gaat het veelal om personen die zich niet zelf melden bij de geijkte loketten. We werken daarom samen met partners die die goede voeling hebben met wat er gebeurt en speelt in de wijk. Wij zien hier een belangrijke rol weggelegd voor de woningbouwcorporatie, Casade. Signalen komen vaak als eerste op die plek binnen. De woonconsulenten hebben een goed beeld van het reilen en zeilen in de wijken. Dit geldt natuurlijk ook voor de wijkagent, de oren en ogen van de wijk. Personen met een psychische kwetsbaarheid zijn in Dongen nu al welkom in de inloopvoorziening Eagle Shelter. Hoewel daar ook de nodige laagdrempelige ondersteuning wordt geboden, werken zij doorgaans niet outreachend; de activiteiten vinden met name plaats op het terrein. Een wijkondersteuner zou een mooie aanvulling zijn op deze voorziening.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website