Projectomschrijving

Professionals in de wijk krijgen vaker te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek. Zij hebben niet altijd voldoende deskundigheid om hen op tijd de goede hulp te bieden. Omstanders weten zich met de situatie geen raad of ervaren overlast.

Doel

Een medewerker van GGz Breburg wordt ingezet om als Wijk-GGD’er te ondersteunen. De Wijk-GGD’er heeft kennis en ervaring op het gebied van mensen met psychiatrische problematiek. Hij is er voor deze mensen zelf, maar ook voor buurtbewoners, vrijwilligers en professionals die met hen te maken krijgen. Hij denkt mee, kijkt mee en gaat mee. Als het nodig is schakelt hij snel door naar de gespecialiseerde zorg. Op deze manier worden problemen vroeger gesignaleerd en sneller opgepakt. Hiermee wordt erger voorkomen en op tijd de juiste ondersteuning geboden.

Samenwerkingspartners

De gemeente Drimmelen werkt in deze aanpak samen met de partners op het gebied van veiligheid, wonen, welzijn en zorg. Ook worden ervaringsdeskundigen bij de aanpak betrokken.

Resultaten

December 2019 is de gemeente Drimmelen gestart met een pilot Wijk-GGD’er. Onder de naam Consulent Zorg & Veiligheid heeft een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige als onafhankelijke deskundige verbinding gelegd tussen de domeinen zorg en veiligheid. In de pilot lag het accent op de consultatieve functie naar de collega’s in deze domeinen. De expertise van de Wijk-GGD’er helpt professionals om een goed oordeel te vormen over de situatie van mensen met psychiatrische problematiek. Dit helpt om hun situatie te normaliseren of om tijdig passende ondersteuning te bieden.

De duur van de pilot is – mede door de Corona-crisis – te kort om definitieve conclusies te trekken. De gemeente Drimmelen verlengt de pilot met een half jaar. In deze periode wordt onderzocht hoe deze expertise structureel kan worden geborgd. Ook wordt (meer) ingezet op het vergroten van kennis en begrip bij inwoners en vrijwilligers voor mensen met psychiatrische problematiek. Daarnaast krijgt inzet van ervaringsdeskundigen extra aandacht.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website