Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Adequate melding, snelle beoordeling en goede toeleiding naar de juiste hulp (bouwstenen 4, 5 en 6) zijn van groot belang om een persoon met verward gedrag zo snel mogelijk de ondersteuning te bieden die nodig is. Jaarlijks vinden er in dit kader 150.000 tot 170.000 beoordelingen door de crisisdienst plaats, waarvan er 40% doorverwezen wordt door de huisarts of huisartsenpost. De huisartsenpost (HAP) is bedoeld voor acute, niet-levensbedreigende zorgvragen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag van de eigen huisarts van de patiënt en wordt geboden in de avond-, nacht- en weekend (ANW) uren.

 

Waar de eigen huisartsenpraktijk vaak GGZ expertise in huis heeft in de vorm van POH GGZ ontbreekt deze deskundige binnen de spoedzorg die geboden wordt op de HAP. Binnen de acute GGZ is het knelpunt gesignaleerd dat onvoldoende toegang is tot zorg voor patiënten die buiten de crisisdefinitie vallen maar bij wie wel sprake is van spoed; de zgn. gevallen van ‘spoed maar niet acuut’. Dit geldt met name in ANW-uren. Onduidelijk is wie dan zorg zou moeten verlenen aan patiënten die met spoed maar niet acuut psychosociale zorgnodig hebben en bij de HAP aankloppen, en hoe deze routes lopen. Dit leidt tot onduidelijkheid in triage van personen met verward gedrag en over de inzet van noodzakelijke hulp, waardoor deze patiënten gevallen naar de gespecialiseerde GGZ doorverwezen worden, terwijl dit misschien onnodig was.

Daar komt bij dat, hoewel de afgelopen jaren het totaal aantal meldingen en het aantal contacten van mensen met vreemd of suïcidaal gedrag op de HAP vrijwel gelijk is gebleven, huisartsen een grotere werkdruk tijdens ANW-zorg rapporteren door complexere en urgentere zorgvragen.

 

Een POH GGZ binnen de HAP kan adequate GGZ-zorg leveren aan patiënten die met spoed maar niet acuut zorg behoeven. Zij kunnen deze voor de huisarts complexe patiënten overnemen, de patiënt vanuit GGZ expertise beoordelen en de juiste vervolgstap initiëren. Omdat de POH GGZ vaak meer tijd voor het consult kan uittrekken dan de triagisten en huisartsen van de HAP kunnen ze patiënten voldoende aandacht geven en vooral ook rust bieden.

Door een POH GGZ binnen de huisartsenpost in te zetten, kan er in deze gevallen snel GGZ-hulp geboden worden en ontstaat er patiëntvriendelijke hulp en vloeiende ketenzorg. Vroege signalering en adequate hulp in de eerste lijn kan bijdragen aan de preventie van verward gedrag.

 

Doel

In dit project wordt de inzet van een POH GGZ op de huisartsenpost tijdens weekendzorg geïmplementeerd en geëvalueerd.

Deze POH GGZ wordt ingeschakeld bij patiënten die met spoed maar niet acuut psychosociale zorg nodig hebben. Het bieden van deze zorg beoogt mensen met een acute zorgnood adequaat te ondersteunen en eventueel toe te leiden naar de juiste ketenzorgpartner, om verergering van problematiek en verward gedrag te voorkomen.

 

Werkwijze

Om de inzet van een POH GGZ op de spoedpost goed te implementeren wordt er eerst een implementatieplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt vervolgens een pilot uitgevoerd waarin de inzet van een POH GGZ via beschikbaarheidsdienst tijdens weekend- en feestdagen gedurende 9 maanden binnen vijf huisartsenposten wordt geïmplementeerd. Door middel van de zorgregistraties van de POH’s GGZ wordt de doelgroep van deze zorg, in termen van aantallen, hulpvraag, advies en doorverwijzing, in kaart gebracht. Na deze periode wordt deze manier van zorg geëvalueerd door middel van interviews met triagisten, regieartsen en POH’s GGZ die deelnamen aan de pilot en patiënten die door POH GGZ gezien zijn. In deze interviews wordt er onder andere gevraagd naar ervaren meerwaarde van de POH GGZ en de tevredenheid over deze manier van zorg bieden.

 

Dit project plaats in de regio Kennemerland en is een samenwerkingsverband van POH InPractica, Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland, gemeente Haarlem en Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ binnen het Radboudumc.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website