Projectomschrijving

De ‘ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ is ontwikkeld om een sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. De ketenveldnorm richt zich op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder 'reguliere' financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben. Uitgangspunt voor de behandeling is ‘ambulant, tenzij…’. Professionals blijven zo lang als nodig betrokken, signaleren tijdig een mogelijke terugval en schalen begeleiding en zorg snel op en af. In de regio is een vangnet aanwezig in de vorm van beveiligde zorg, mocht dat nodig zijn.

Doel en werkwijze

Onder aansturing van de regionale Programmaraad Zorg & Veiligheid – met netwerkpartners uit de zorg-, veiligheids- en inkoopketen – testen we in 2019 en 2020 de implementatie van de ketenveldnorm in Oost-Brabant, brengen we de knelpunten in kaart en dragen bij aan oplossingen. Deze krijgen een plek in een landelijke handreiking 'implementatie ketenveldnorm'.

In 2019 is het fundament voor de ketensamenwerking zorg en veiligheid in Oost-Brabant versterkt en zijn we gestart met het uitvoeren van de ketenveldnorm. De ervaring met de uitvoering is echter nog heel pril. De focus in 2020 ligt op uitvoeren en regionaal inbedden van de ketenveldnorm. Extra (landelijke) aandacht krijgen de onderwerpen bekostiging en gegevensdelen.

Resultaten

De ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is ontwikkeld om een sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Het gaat om mensen zonder (huidige) strafrechtelijke titel, die wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat nodig hebben.

Onder aansturing van de Programmaraad Zorg & Veiligheid is in 2019 en 2020 de ketenveldnorm als pilot geïmplementeerd in Oost-Brabant. Per 1 maart 2021 is de pilotfase afgerond en wordt de ketenveldnorm als reguliere werkwijze in de regio uitgevoerd. De ketenveldnorm is ingericht, het fundament voor de ketensamenwerking tussen zorg en veiligheid staat, de randvoorwaarden zijn grotendeels geregeld en de eerste maatschappelijke effecten zijn zichtbaar. Naar schatting zijn er
maximaal 100 mensen in Oost-Brabant, waarvoor de ketenveldnorm een passende interventie is. Eind 2020 werd aan 28 mensen de zorg en ondersteuning conform de levensloopaanpak geboden.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website