Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Hilvarenbeek wil dat haar jeugdige inwoners uit haar gemeente zo snel mogelijk worden geholpen bij psychische problemen en/of verward gedrag en dat er samen met de jeugdige gezocht kan worden naar een oplossing die passend en duurzaam is. Hiervoor heeft de gemeente met de subsidie van ZonMw een consulent Mentale Gezondheid Jeugd aangesteld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanstelling van de consulent Mentale Gezondheid Jeugd

Het is gelukt, maar kostte wel meer tijd dan gepland. In totaal zijn we hier 4 maanden mee bezig geweest (vanaf 1 januari 2019) en heeft de pilot in de beginfase al vertraging opgelopen.

 

Bekendheid in de gemeente

In de eerste weken is in een gezamenlijk overleg met het projectteam bepaald dat in de beginperiode vooral wordt ingezet op bekendheid bij de netwerkpartners. De consulent Mentale Gezondheid Jeugd heeft vooral geïnvesteerd in de relaties met jongerenwerker, jongerenregisseur, Samenzorgteam, consulenten Wmo, consulenten Jeugd, consulenten Werk en Inkomen, POH-GGz Jeugd, huisartsen en schoolmaatschappelijk werk VO.

 

 

 

Psychische kwetsbaarheid van jongeren in beeld

Aan het eind van de pilot hebben we een beter beeld van de vragen en behoeften van onze jeugd.

 

Bewustwording onder jongeren

Via de jongerenwerker is de consulent Mentale Gezondheid Jeugd ook in contact gekomen met de HEBE-groep. Dit is een groep van ongeveer 20 jongeren variërend in de leeftijd van 14 tot 22 jaar.

 

Ze willen zelf ook aan de slag met een bijeenkomst over alcohol en drugs, prestatiedruk en eenzaamheid. Er lijkt steeds meer bewustwording onder jongeren te ontstaan, waar zeker ook kansen liggen voor het vervolg.

 

Een werkwijze ontwikkelen

De consulent Mentale Gezondheid Jeugd heeft de ruimte gekregen om te ontdekken welke werkwijze passend is in het werken met deze kwetsbare groep jeugd. In het eindverslag leest u daar meer over (zie bijlage).

 

Impact meten

De pilot was te kort om een impactmeting in te richten. Er zijn tussentijds (waarderende) evaluatiegesprekken geweest met het projectteam. We onderzochten samen: wat werkt er wél, wat niet en waarom? Ook hield de consulent een ‘dagboek’ bij met inzichten die ze op deed. Op basis daarvan heeft ze bijgevoegd eindverslag geschreven en neemt ze ‘ons’ mee in haar bevindingen. We hebben nog geen concrete cijfers kunnen verzamelen (nulmeting ontbreekt ook nog).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Hilvarenbeek is een relatief kleine gemeente met ongeveer 14.000 inwoners met sterke sociale informele netwerken in alle kernen van de gemeente. Ondanks deze sociale cohesie, zien we dat het regelmatig voorkomt dat inwoners psychische problemen hebben, soms uitend in verward gedrag. Om die reden is in 2018 gestart met de pilot ‘Consulent Mentale Gezondheid’; een lokale variant op de Wijk-GGD’er. De consulent is een verbindende schakel in de gemeente. Ze maakt verbinding met en tussen:

 

•(psychisch) kwetsbare inwoners die (soms) verward zijn;

•bezorgde familieleden en andere betrokkenen;

•inwoners die overlast ervaren van een kwetsbare inwoner;

•lokale winkeliers, ondernemers;

•ervaringsdeskundige inwoners die informele ondersteuning, hulp of zorg bieden; én

•met beroepskrachten die ondersteuning, hulp of zorg bieden aan deze doelgroep.

 

De Consulent Mentale Gezondheid wordt steeds bekender, krijgt een gezicht en wordt erkend als GGZ-specialist binnen de gemeente. Ze heeft jarenlange ervaring, uitgebreid netwerk en goede kennis van specifieke GGZ-problematiek, de sociale kaart en het zorgproces. Mede hierdoor is zij erin geslaagd om in korte tijd een effectieve bijdrage te leveren aan onze lokale aanpak voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en/of die (soms) verward zijn. Ze werkt preventief, outreachend en biedt nazorg, zodat crisis (zo veel als mogelijk) worden voorkomen en/of aanwezige klachten verminderen.

De consulent organiseert ook voorlichtingen, workshops en deskundigheidsbevorderingen voor beroepskrachten om zo psychische problemen beter én eerder te signaleren. In 2019 worden dergelijke voorlichtingen en workshops ook aangeboden aan inwoners, winkeliers en ondernemers om ook in de samenleving bewustwording te creëren over deze problematiek en wat te doen bij zorgen over familieleden, vrienden en buren (met name MHFA).

 

Bijzonder bij deze pilot is ook de samenwerking met de ‘Consulent Licht Verstandelijke Beperking (LVB)’. Naast de ‘Consulent Mentale Gezondheid’ is namelijk ook ingezet op een consulent met specifieke expertise op het gebied van LVB. Deze deskundigen werken nauw samen. Het gedrag van een inwoner met Licht Verstandelijke Beperking wordt namelijk vaak gezien als ‘verward’, maar juist een andere kennis en kunde is dan nodig. Zo wordt de juiste zorg geboden op de juiste plek.

 

Doorontwikkeling voor de jeugd

Hoewel de Consulent Mentale Gezondheid er is voor alle inwoners uit de gemeente, wordt tijdens deze pilot duidelijk dat de jeugd om extra aandacht vraagt. Die aandacht kan de huidige consulent niet voldoende geven. Dat komt enerzijds door de grote behoefte die er is aan ondersteuning en hulp bij psychische problemen (werkdruk), maar vooral omdat de jeugd om een specifieke aanpak en expertise vraagt. Daarom wil gemeente Hilvarenbeek met de middelen van deze subsidie de ‘Consulent Mentale Gezondheid voor de Jeugd’ (als vernieuwende pilot) implementeren.

 

Samenwerking

De implementatie is in samenwerking met de huidige partners:

 

•Gemeente Hilvarenbeek;

•Indigo Brabant en samenwerkende partners die hulp en welzijn bieden waaronder de GGD, RIBW, de lokale organisatie voor (school)maatschappelijk werk en de lokale welzijnsstichting;

•Ervaringsdeskundige inwoners die project ‘ongewoon-gewoon’ draaien

•POH’ers van de samenwerkende huisartsen en

•in afstemming met onze WMO Participatieraad.

 

Beoogd resultaat

De gemeente Hilvarenbeek wil dat haar jeugdige inwoners uit haar gemeente zo snel mogelijk worden geholpen bij psychische problemen en/of verward gedrag en dat er samen met de jeugdige gezocht worden naar een oplossing die passend en duurzaam is. Gewenste resultaten van de pilot zijn:

 

•Psychisch kwetsbare jeugd (vroegtijdig) in beeld en hun (hulp)vragen en behoeften (outreachende aanpak).

•Een verbeterde aanpak van psychische problemen en/of verward gedrag bij jeugdigen die aansluit bij hun leefwereld. Dit vraagt om specifieke expertise en aandacht.

•Bewustwording bij de jeugd over psychische kwetsbaarheid en emotionele uitdagingen die zij tegen (gaan) komen en hoe daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld door samen met jeugd activiteiten en workshops te organiseren. Hierbij wordt in ieder geval ook het jongerenwerk betrokken en mogelijk ook andere lokale partners (denk aan politie, bibliotheek, huisarts).

•Minder inzet van jeugdhulp bij psychische problemen, maar coaching en ondersteuning (bij jeugd én hun direct betrokkenen) bij de eerste signalen van psychische kwetsbaarheid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website