Projectomschrijving

Aanleiding

Het project ‘Via integrale ondersteuning naar herstel van mensen met verward gedrag’ had het doel om te komen tot een in de praktijk bewezen, duurzaam inzetbare, innovatieve, overdraagbare, herstel ondersteunende aanpak. Deze aanpak werd gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen cliënt, omgeving, regionale organisaties en ervaringsdeskundigen. Dit leidt tot een significante kostenreductie en een verhoogd welzijn bij de doelgroep en naastbetrokkenen. Na de start van het project is gebleken dat het inzichtelijk maken van de kostenreductie en het verhoogd welbevinden moeilijker is dan dat werd gedacht.

Doel

Met dit actieonderzoek wordt er geprobeerd het lopende praktijkproject goed te kunnen uitvoeren. Meer specifiek is het doel om verbeterd inzicht in de aspecten kostenreductie en verhoogd welbevinden te krijgen.

Resultaten

De belanghebbenden, te weten cliënten, casus regisseurs en ketenpartners, zijn bevraagd om zo te komen tot belangrijke pijlers die in een evaluatie terug moeten komen. Naar voren kwam dat de doelgroep vrij stemmingsgevoelig is, en de uitkomsten van een evaluatie daarmee afhankelijk zijn van hun stemming op dat moment. Uiteraard weet de cliënt zelf het beste hoe het met hem/haar gaat, maar om toch een zo objectief mogelijke uitkomst te hebben is gekozen voor een driegesprek. Hierbij gaat het om de casus regisseur, een persoon uit het netwerk van de cliënt, en uiteraard de cliënt zelf.

Naast deze conclusie kwam er ook naar voren dat alleen inhoudelijk evalueren op de leefgebieden
zelf niet voldoende de lading van de methodiek dekt. Aandacht voor de belangrijkste pijlers van de
methodiek, namelijk het werken met ervaringsdeskundigen en een INO (integraal netwerkoverleg)
werd van belang bevonden. Zo is er ook aandacht voor het proces, en niet alleen de inhoud.

De combinatie van deze conclusies werd verwerkt in een concept evaluatie plan; de casus regisseurs
konden zich goed vinden in de inhoud daarvan. Naast een evaluatieplan werd ook een evaluatieformulier ontwikkeld. Dit is het product dat de cliënten zullen zien. Uiteindelijk is het voor het hoofdproject van belang dat er heldere conclusie is met betrekking tot de meerwaarde die de methodiek heeft voor de cliënten. Daarom is in het evaluatieformulier gekozen voor gerichte vragen in plaats van “open ruimtes” om zo antwoorden te krijgen die in dezelfde vorm zijn en zo gemakkelijker samen te voegen zijn. De goed doordachte manier van evalueren heeft een duidelijke meerwaarde voor de cliënt. Deze vorm van evalueren is niet iets dat voornamelijk gebeurt voor de hulpverlener of opdrachtgever, maar verbetert ook de kwaliteit van hulpverlening voor de cliënt. Aldus kan beter worden gewerkt aan herstel en dat is waar het bij Surplus om gaat.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website