Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij Reinier van Arkel heeft van september 2017 tot september 2019 het project ‘Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag en een ernstige psychische aandoening’ gelopen. Resultaat is dat het aanbod en de kwaliteit van de geboden zorg is verbeterd.

Op overtuigingsniveau zijn medewerkers, cliënten, naasten en netwerkpartners ervan doordrongen dat goede EPA-netwerkzorg onontbeerlijk is om herstelvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid te kunnen beantwoorden. Dankzij dit project heeft scholing, training en multidisciplinaire samenwerking met externe samenwerkingspartners plaats kunnen vinden. Dit heeft een goede basis gelegd om de komende tijd veranderingen op gedrags-/uitvoeringsniveau te realiseren. Reinier van Arkel heeft merkbaar de weg naar het realiseren van herstelondersteunende zorg ingezet en staat meer en beter in contact met de netwerkpartners in de regio. Na twee jaar hebben we elkaar leren kennen, is het vertrouwen in elkaar toegenomen en zien we de eerste concrete samenwerkingsresultaten op cliënt- en naastenniveau.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De projectgroep concludeert dat de projectdoelstellingen voor het overgrote deel behaald zijn. Zowel het aanbod als de kwaliteit van de geboden zorg door Reinier van Arkel is sterk verbeterd. In 2017 waren de zorgmodellen/methodieken RACT en ART nog onbekend bij de medewerkers. Nu zijn het algemeen bekende en volwaardige methodieken /zorgmodellen naast IHT, HIC, FACT en VIP. Vanaf januari 2020 wordt de EPA-zorg vanuit zes regionale Reinier Zorgnetwerken georganiseerd.

Op overtuigingsniveau zijn zowel Reinier van Arkel als de netwerkpartners ervan doordrongen dat goede netwerkzorg onontbeerlijk is om de herstelvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid voldoende te kunnen beantwoorden. Dankzij dit project heeft er met name veel scholing, training en multi-disciplinaire samenwerking plaats kunnen vinden om een goede basis te leggen om de komende tijd veranderingen op gedrags-/uitvoeringsniveau te realiseren.

De uitkomst van het project wordt als positief beoordeeld. Reinier van Arkel heeft merkbaar de weg naar het realiseren van herstelondersteunende zorg ingezet en staat meer en beter in contact met de samenwerkings-/netwerkpartners in de regio. Na twee jaar hebben we elkaar leren kennen en is het vertrouwen in elkaar toegenomen en zien we al de eerste concrete samenwerkingsresultaten op cliënt- en naastenniveau.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Reinier van Arkel heeft tot doel de zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen verder te ontwikkelen. We realiseren ons dat we dit niet alleen kunnen, maar wel samen met de cliënt, hun naasten, betrokkenen, eventuele andere zorgaanbieders en het sociale wijkteam. Hiervoor zijn we onze medewerkers aan het scholen, betrekken we meer ervaringsdeskundigen en familie en naasten bij ons werk en zijn we steeds meer in contact met onze netwerkpartners.

deze ontwikkelingen zijn mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag én een ernstige psychische aandoening' heeft tot nu toe geleid tot:

- Meer deskundigheid bij het personeel op het gebied van EPA-zorg, specifiek hoe samen te werken met het netwerk (resourcegroepen)en herstel ondersteunende zorg (ART)

- Het ontwikkelen van de cursus voor familie en naasten 'Samen Sterk' om familie meer in hun kracht te zetten. Dit is ontwikkeld door de Familie en Betrokkenen Raad van Reinier van Arkel.

- Consultatiefunctie bij de maatschappelijke opvang vanuit de GGZ

- Verkennen mogelijkheden opzetten respijtvoorziening

- Intensieve samenwerking met sociaal wijkteam en andere zorgaanbieders met als doel te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag én een ernstige psychische aandoening, regio ’s-Hertogenbosch’

 

In de Regio ’s-Hertogenbosch is Reinier van Arkel (RvA) de instelling die de gespecialiseerde GGZ functie heeft. RvA heeft zich ten doel gesteld om een sluitende aanpak voor mensen met ernstige psychische problematiek (EPA) te ontwikkelen. Mensen die onder de EPA doelgroep vallen, hebben een verhoogd risico om de grip op hun leven te verliezen en hiermee zichzelf of anderen schade te berokkenen.

Een deel van de doelgroep van personen met verward gedrag kampt met een ernstige psychische aandoening. Voor deze groep is het van groot belang dat er sprake is van een gecoördineerd zorgnetwerk. Hierbij is tevens de samenwerking met het ‘informele netwerk’ van de mensen die tot de EPA doelgroep behoren van belang om te komen tot een passend en sluitend ondersteunings- en signaleringsnetwerk. Binnen de regio ’s-Hertogenbosch zijn diverse zorg en veiligheidsinstellingen actief op het gebied van de behandeling en begeleiding van mensen met verward gedrag én die behoren tot de EPA doelgroep. Een goede c.q. betere ketensamenwerking zal bijdragen aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening.

Dit project heeft raakvlakken met het regionale project ‘Verward, en dan…? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’ waarin wordt gestreefd om alle initiatieven die een sluitende zorg en ondersteuning bieden voor mensen met verward gedrag in deze regio met elkaar te verbinden. Beoogd wordt de ketensamenwerking in Oost Brabant te verbeteren en oplossingen en werkwijzen te ontwikkelen in een deel van de regio, in dit geval Meierij en Bommelerwaard, die breder toepasbaar zijn in de regio Oost Brabant. Onderhavig project richt zich specifiek op het zogenaamde voorliggende veld: de preventieve en curatieve kant van de zorgketen voor mensen met verward gedrag behorend tot de EPA doelgroep en hun omgeving.

 

 

Doelstelling

De doelstelling van het project is tweeledig: (1) Het implementeren van methodieken die ontwikkeld zijn voor de behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychische aandoening (GRB, RACT en ART) voor het doorbreken van gestagneerd herstel. Kenmerkend bij deze methoden is de samenwerking met ketenpartners en naasten (het triadisch werken).(2) Het ontwikkelen van een sluitende ketenaanpak in een geïntegreerd EPA zorgmodel waar FACT, VIP, IHT, HIC, ART en RACT deel van uitmaken.

 

Projectorganisatie

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een projectgroep en vier werkgroepen. In de stuurgroep zullen bestuursleden van RvA, de gemeente ’s-Hertogenbosch en VGZ zorgverzekeraar plaatsnemen. De projectgroep bestaat uit medewerkers (incl. een ervaringsdeskundige) uit zes zorginstellingen (RvA, Ypse, Sociaal wijkteam, CvTB, MO Den Bosch en Juvans).

Er worden vier werkgroepen ingesteld om de beschreven doelstellingen te behalen.

Werkgroep 1: Implementatie methodiek Resourcegroup Assertive Community Treatment (RACT)

Werkgroep 2: Implementatie methodiek Geïntegreerde Richtlijn Behandeling (GRB)

Werkgroep 3: Implementatie methodiek Active Recovery Triad (ART)

Werkgroep 4: Ontwikkeling en implementatie van een zorgnetwerk voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening (efficiënte samenwerkingsafspraken/zorgketen)

In de werkgroepen nemen afgevaardigden van de betrokken afdelingen/instellingen deel én vertegenwoordigers van de cliëntenraad en familiebetrokkenenraad.

 

Eindresultaten

De beoogde eindresultaten zijn tweeledig:

1. Verbeterde ketensamenwerking en samenwerking met het informele netwerk rondom mensen die tot de EPA doelgroep behoren waardoor er in deze groep minder sprake is van risicovolgedrag naar zichzelf of anderen toe.

2. Methodieken RACT, GRB en ART zijn geïmplementeerd en er wordt naar gehandeld waardoor er bij deze groep patiënten minder sprake is van risicovolgedrag naar zichzelf of anderen toe.

 

 

Monitoring, evaluatie en borging

De ervaringen en belangen van cliënten, naasten en ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de sluitende aanpak. Borging en evaluatie van de ontwikkelde werkwijzen en structurele betrokkenheid daarbij van alle samenwerkingspartners, is een belangrijk sluitstuk van het project. De projectgroep ontwikkelt hiertoe methodieken en voert audits uit in de praktijk op de werking van de ontwikkelde processen. Tevens is het streven landelijke overeenstemming te krijgen met betrekking tot het EPA zorgmodel.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website