Projectomschrijving

Mensen die tot de ernstige psychische problematiek (EPA) doelgroep behoren, hebben een verhoogd risico om de grip op hun leven te verliezen en zichzelf of anderen schade te berokkenen.

Doel

Reinier van Arkel (RvA), een SGGZ instelling in de regio ’s-Hertogenbosch, wil met dit project een herstelbevorderende aanpak voor mensen met EPA realiseren.

Verwacht resultaat

Het beoogde eindresultaat van het project is, dat er meer herstelgerichte zorg gerealiseerd wordt waardoor de kwaliteit van leven verbetert en er minder sprake is van risicovol gedrag.

Werkwijze

Dit wordt bereikt door de implementatie van herstelgerichte en triadisch georganiseerde methodieken zoals bijvoorbeeld de Resource Assertive Community Treatment (RACT) en Active Recovery Triad (ART). Hierbij zal gestreefd worden om de ketensamenwerking te verbeteren wat positief zal bijdragen aan de mogelijkheden van de cliënt om te werken aan maatschappelijk en psychisch herstel. Het project loopt van 1 september 2017 tot en met 1 september 2019.

Resultaten

Het project ‘Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag en een ernstige psychische aandoening’ heeft van september 2017 tot september 2019 gelopen. Resultaat is dat het aanbod en de kwaliteit van de geboden zorg is verbeterd. Medewerkers, cliënten, naasten en netwerkpartners zijn ervan overtuigd dat goede EPA-netwerkzorg onontbeerlijk is om mensen met een psychische kwetsbaarheid te kunnen helpen herstellen.

Dankzij dit project heeft scholing, training en multidisciplinaire samenwerking met externe samenwerkingspartners plaats kunnen vinden. Dit heeft een goede basis gelegd om de komende tijd veranderingen op gedrags-/uitvoeringsniveau te realiseren. RvA heeft merkbaar de weg naar het realiseren van herstel ondersteunende zorg ingezet en staat meer en beter in contact met de netwerkpartners in de regio. Samenwerkingspartners hebben elkaar leren kennen, het vertrouwen in elkaar is toegenomen en de eerste concrete samenwerkingsresultaten op cliënt- en naastenniveau zijn zichtbaar.

Meer informatie

Er is met vol enthousiasme het ART zorgmodel geïmplementeerd, hieruit is een folder voortgekomen. Daarnaast is er hard gewerkt aan een ART Toolbox met helpende instrumenten om het herstelproces van de cliënt te helpen/vorm te geven:

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Bestellen en meer informatie

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website