Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is veel aandacht voor ‘verwarde personen’, ook buiten de GGZ. De focus verschuift daarbij richting vroegtijdige herkenning en samenwerking tussen de verschillende domeinen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers uit de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/kinderopvang signalen, die kunnen wijzen op verward gedrag, kunnen herkennen.

Om deze signalen te kunnen herkennen wil de Parnassia Groep Academie (in samenwerking met Familie Als Bondgenoot, Albeda College en Primo) ondersteunende scholing ontwikkelen voor de genoemde domeinen. Het onderwijsaanbod zal praktijkgericht zijn, handvatten bieden voor het (h)erkennen van de leefwereld van de cliënt en helderheid over hoe te handelen bij een (dreigende) crisis.

Op basis van dit plan heeft de PG Academie de subsidie ‘Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ aangevraagd. Deze subsidie is toegekend. Hiermee tracht de PG Academie een bijdrage te leveren aan het voorkomen van en tijdig interveniëren bij personen die mogelijk verward gedrag vertonen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bereikte resultaten

Formuleer de doelstelling(en) van uw project en beschrijf de bereikte resultaten. Zijn deze niet geheel gerealiseerd, geef dan een onderbouwing waarom niet.

De afgelopen tijd is er nationaal veel aandacht voor ‘verwarde personen’, ook buiten de GGZ. De focus verschuift daarbij richting vroegtijdige herkenning en samenwerking tussen de verschillende domeinen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers uit de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/kinderopvang signalen, die kunnen wijzen op verward gedrag, kunnen herkennen.

Om deze signalen te kunnen herkennen wil het voormalig Antes College (thans onderdeel van de Parnassia Groep Academie)scholing ondersteunende scholing ontwikkelen voor de genoemde domeinen. Het onderwijsaanbod zal praktijkgericht zijn, handvatten bieden voor het (h)erkennen van de leefwereld van de cliënt en helderheid over hoe te handelen bij een (dreigende) crisis.

Op basis van dit plan heeft het voormalig Antes College de subsidie ‘Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ aangevraagd. Deze subsidie is toegekend. Hiermee tracht het voormalig Antes College een bijdrage te leveren aan het voorkomen van en tijdig interveniëren bij personen die mogelijk verward gedrag vertonen.

 

Succesfactoren

Beschrijf de belangrijkste succesfactoren van het project en eventueel welke aanbevelingen hieruit voortkomen.

- De samenwerking tussen de verschillende partijen (FAB, Albeda College, Primo, ervaringsdeskundigen en het Antes College) liep voorspoedig. Iedereen voelde zich verbonden en had een aandeel in de samen ingerichte module.

- Het eindresultaat, de module, voorziet in een eerste kennismaking en biedt handvatten voor mensen die in aanraking komen met een persoon die verward gedrag vertoond. De module is laagdrempelig en zeer informatief geworden.

- Tijdens de ontwikkeling is er rekening mee gehouden dat we zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken. Denk hierbij aan het taalgebruik, illustraties etc.

- Bijgevoegd bij de module zit ook een docentenhandleiding. Mocht ondersteuning bij het begrijpen van de module nodig zijn of mocht de wens bestaan de module klassikaal te behandelen, dan voorziet de docentenhandleiding hierin.

- We hebben bij de pilots veel complimenten ontvangen met betrekking tot de module: “Een laagdrempelige eerste kennismaking met verward gedrag”.

 

Domein overstijgende samenwerking in het onderwijs

Wat zijn uw ervaringen met het verbinden van het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein in het onderwijs? Hoe verloopt de uitwisseling?

- Dit verliep uitstekend. Zoals al eerder aangegeven was iedereen nauw betrokken en zag iedereen de meerwaarde van de module in. Gedurende geplande overleggen werden de taken verdeeld en de deadline van de volgende bijeenkomst werd vervolgens door iedereen gehaald.

- Ook na het bereiken van het eind van de projectperiode is er zo nu en dan nog contact tussen de betrokkenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen die gedaan moeten worden in de module of anderszins vragen die voor een ieder van belang kunnen zijn.

 

Betrokkenheid cliënten en naasten

Beschrijf uw ervaringen met het betrekken van ervaringsdeskundigen en hun naasten bij het project.

- Gedurende dit project hebben we ervoor gekozen om de casus die gebruikt zijn in de module te baseren op waargebeurde verhalen. Leden van Familie Als Bondgenoot hebben hun verhaal als (familie-)ervaringsdeskundigen gedaan. Vervolgens zijn wij vanuit het Antes College hiermee aan de slag gegaan. Uiteraard hebben we ervoor gezorgd dat de verhalen niet te herleiden zijn. Deze verhalen zijn aangevuld met belangrijke details door de ervaringsdeskundigen die onderdeel waren van de projectgroep. Bepaalde aspecten en details in de verwardheid van personen kun je niet verzinnen. Wegens de betrouwbaarheid en herkenbaarheid van de situatie hebben we er dus voor gekozen om onze casus te baseren op waargebeurde verhalen.

Er is zorgvuldig omgegaan met de verhalen. Nadat het verhaal is geanonimiseerd hebben we goedkeuring gevraagd aan de betreffende ervaringsdeskundige. Na goedkeuring is het verhaal doorgezet naar de ontwikkelaar van de module, Danaë.

De samenwerking was zeer prettig.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

 

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor ‘verwarde personen’, niet alleen binnen de GGZ maar ook meer algemeen in de maatschappij. Het focus verschuift daarbij richting vroegtijdige herkenning en samenwerking tussen de verschillende domeinen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers uit de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/ kinderopvang signalen, die kunnen wijzen op verward gedrag, kunnen herkennen. Daarnaast is het voor een goede samenwerking met de zorgsector essentieel dat de diverse medewerkers weten hoe te handelen en hoe verwarde personen toe te leiden naar de juiste zorg.

Om de toekomstige en huidige professionals beter toe te rusten, is het van belang dat onderwijsinstellingen die medewerkers opleiden voor de sectoren veiligheid, wonen/ welzijn en onderwijs samenwerken met zorginstellingen binnen de GGZ. Het onderwijsaanbod moet praktijkgericht zijn, handvatten bieden voor het (h)erkennen van de leefwereld van de cliënt en helderheid over hoe te handelen bij een (dreigende) crisis. Alleen op deze manier durven en kunnen medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen in hun bijdrage aan het voorkomen van en tijdig interveniëren bij mogelijk verward gedrag(1).

 

Probleemstelling

 

Verward gedrag is geen eenduidig begrip. Verward gedrag kan duiden op een psychiatrische stoornis, maar kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van sociale omstandigheden, religieuze opvattingen of andere levensopvattingen (2). Een andere complicerende factor is dat de uiting van verward gedrag varieert over de verschillende levensfasen (kind, puber, volwassene, oudere).

Medewerkers in de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/ kinderopvang kunnen op diverse manieren betrokken raken bij personen met verward gedrag. Soms rechtsreeks, wanneer hun cliënt of leerling verward is. Maar het kan ook zijn dat ze signalen opvangen van verward gedrag bij betrokkenen: ouders, familieleden, naasten of buren.

De vraag is echter of ze in staat zijn deze signalen te herkennen, op juiste wijze te interpreteren en of ze voldoende zijn toegerust om mensen met verward gedrag bij te staan en, indien nodig, te kunnen toe leiden naar zorg. Een persoon die in crisis is, kan bij de betrokken professionals verschillende emoties oproepen, waarbij de taal die ze hebben leren spreken soms niet toereikend is. Echter, wanneer er door onvoldoende vaardigheid, stigma of angst niet wordt gereageerd op vroege signalen van verward gedrag, kan de situatie verder escaleren. Dit is onwenselijk voor de betrokken verwarde cliënt, maar kan ook leiden tot vervelende of zelfs gevaarlijke situaties voor de omstanders. Door het organiseren van de juiste ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben kan veel leed worden voorkomen (1).

 

MHFA

 

In de maatschappij is het inmiddels vanzelfsprekend dat burgers en professionals weten te handelen in geval van een acute fysieke dreiging, zoals een hartstilstand. Op scholen wordt, reeds vanaf het basisonderwijs, aandacht besteed aan EHBO. In het bedrijfsleven is kennis en kunde hierover geborgd middels BHV trainingen. Hoewel ook een dreigende fysieke situaties diverse emoties kan oproepen, is er sprake van een situatie waarin is afgesproken en getraind hoe te handelen.

Het optreden van verwardheid is een situatie, waarmee minder bekendheid bestaat. In Australië is een training ontwikkeld voor het bieden van eerste hulp aan iemand met beginnende psychische problemen. De training bestaat uit educatie omtrent psychische stoornissen, herkenning en praktische vaardigheden omtrent hoe te handelen bij een (dreigende) crisis. De training is gericht op netwerk, familie, maar ook professionals en werkgevers uit diverse sectoren (3). Door uitleg, aanleren van de juiste taal en training kan een domein overstijgende samenwerking vormgegeven worden, die ertoe gaat leiden dat de situatie van de cliënt en zijn systeem verstaan wordt en op adequate wijze wordt gehandeld.

Inmiddels is de training geëvalueerd in diverse settings (studenten geneeskunde, farmacie, verpleegkunde, multiculturele organisaties, burgers) en is gebleken dat de training het herkennen en het vertrouwen in de dienstverlening aan verwarde personen, terwijl het stigma afneemt (3-7).

 

Doelstellingen

 

Doelstelling is het ontwikkelen van een module, gebaseerd op de MHFA methodiek, voor onderwijs aan medewerkers in de sectoren veiligheid, wonen/ welzijn en onderwijs/ kinderopvang.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website