Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Goed Georganiseerd Zelfstandig is een project dat zich richt op het mogelijk maken van effectieve vroegsignalering waarbij de mens centraal staat. Dit willen we doen door het ontwikkelen van een applicatie voor zorgprofessionals, cliënten en burgers.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een projectteam bestaande uit medewerkers van Matchpoint, Philadelphia Zorg, Sociaal Wijkteam Amersfoort, GGZ Centraal en adviesbureau Twynstra Gudde. Aan de hand van subsidie van ZonMW werken wij gezamenlijk aan het versterken van de lokale aanpak van Verward Gedrag in Amersfoort.

 

Wat is het probleem?

Vorig jaar is het aantal incidenten rondom mensen met verward gedrag met 12% gestegen: een recordaantal. Het aantal mensen dat door omstandigheden verward gedrag vertoont groeit. Je hebt het vast al in de media zien langskomen, overlast door 'verwarde personen'. Dit is niet alleen vervelend voor omstanders, ook voor de verwarde persoon zelf kan dit een heftige gebeurtenis zijn. Vaak zie je dat deze mensen na deze uiting van verward gedrag terug bij af zijn in hun weg naar herstel.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het op de juiste manier benutten van het (in)formele netwerk rondom een persoon, die mogelijk verward gedrag vertoont, het verschil kan maken. Om dit netwerk te ondersteunen, werken we aan een applicate. Deze applicatie biedt dit netwerk handvatten om vroeg signalering van verward gedrag mogelijk te maken. Op deze manier willen we verward gedrag zoveel mogelijk voorkomen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het afgelopen jaar hebben in totaal 30 (zorg)professionals en ervaringsdeskundigen meegedacht met hoe de applicatie van Goed Georganiseerd Zelfstandig eruit moet komen te zien. Dit heeft geleid tot een uitgewerkt programma van eisen, een blauwdruk voor de applicatie.

 

De kern van wat de applicatie van Goed Georganiseerd Zelfstandig doet, kan het best in de volgende stappen worden uitgelegd.

1. Informatieverstrekking

Dit deel van de applicatie is voor iedereen toegankelijk. Deze pagina biedt informatie over verward gedrag. Hoe ga je bijvoorbeeld om met iemand die verward gedrag vertoont, en welke instanties zijn bij dit thema betrokken?

 

2. Sturen van signalen

Dit deel van de applicatie is bedoeld voor het netwerk rondom een persoon die mogelijk verward gedrag vertoont. Zij kunnen een signaal sturen wanneer zij zien dat het minder goed gaat met deze persoon.

 

3. Ontvangen van signalen

Verzonden signalen worden ontvangen door een netwerkbeheerder. Dit is een bekend en zelf aangesteld persoon van de cliënt en idealiter een zorgprofessional.

Deze netwerkbeheerder handelt indien nodig op de ontvangen signalen.

 

Een belangrijk uitgangspunt van de applicatie, is dat de cliënt/gebruiker ten alle tijden de regie heeft. Hij/zij bepaalt wie zijn/haar profiel mag inzien en over hem/haar mag signaleren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het plan ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’ richt zich op effectieve benutting van het netwerk in de buurt om de persoon die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen te ondersteunen met behulp een mobiele applicatie. Buren, familie en vrienden, de postbode, vrijwilligers van buurtcentra of kerken, de huisarts, de wijkagent of de apotheker; iedere burger kan in aanraking komen met iemand die tijdelijk of structureel verward gedrag vertoond in de wijk. Veel mensen lopen met een grote boog om deze verwarde mensen heen, terwijl zij wel kunnen signaleren hoe het met iemand gaat. Hoe verzamel je deze signalen en zet je ze effectief in om het leven van de cliënt te verbeteren?

 

 

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen in het zorgstelsel doorgevoerd. Van intramuraal naar extramuraal en van AWBZ naar Wmo. De overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving vraagt een andere houding van professionals en burgers in de omgang met verwarde personen. Als een persoon vereenzaamt, een terugval heeft of geen medicijnen meer neemt zijn het vaak mensen in de directe omgeving van deze personen die hier signalen van kunnen opvangen. Het is voor deze mensen vaak niet duidelijk wat ze kunnen doen. Daardoor gaan veel van dergelijke signalen verloren. Daarnaast zijn er talloze sociale hulporganisaties en instellingen in een wijk die zich bezighouden met de (ambulante) zorg rondom een persoon. Vaak is in het netwerk van deze organisaties onvoldoende duidelijk wie de verantwoordelijkheid is voor het welzijn van de persoon in kwestie.

 

In ons plan staat vroegsignalering centraal door middel van een mobiele applicatie. Deze app is beschikbaar voor de personen rondom de cliënt, die melding kunnen maken als het dreigt mis te gaan. Dit kan de postbode, de buurvrouw, een familielid of de wijkverpleegkundige zijn. Voor iedere groep rondom de cliënt en dus eigenlijk voor iedere burger, biedt de app ondersteuning in het signaleren van mogelijke problemen en het bieden van hulp als het dreigt mis te gaan. Denk bijvoorbeeld aan tips voor het stellen van goede hulpvragen, contactgegevens van relevante hulporganisaties en instanties en achtergrondinformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen.

 

Wanneer een cliënt stabiel is, wordt een plan gemaakt waarbij op een laagdrempelige en vrijblijvende manier het informele en professionele (zorg)netwerk van een cliënt wordt ingezet om signalen door te geven via de app, wanneer de cliënt gedrag vertoont dat kan duiden op een mogelijke terugval. Indicatoren hiervoor stelt de cliënt samen met de behandelaar op. De netwerkmanager (ook wel wijkmanager, casemanager, cliëntmanager of …?) wordt door dit ondersteund door de signalen die zij over de cliënt ontvangen. De netwerkmanager krijgt als taak de signalen rondom een cliënt op te vangen en deze op een juiste manier door te zetten in het netwerk van hulporganisaties en instanties. Dit netwerk heeft duidelijk de verantwoordelijkheden belegd is handelingsbekwaam.

 

Door middel van het verbeteren van de tijdige signalering van mogelijke incidenten of problemen bij cliënten kan worden gewerkt aan een betere, effectievere en efficiëntere behandeling voor cliënten. Vroegere signalering leidt uiteindelijk tot een betere en eerdere begeleiding van cliënten en een besparing van tijd en middelen voor de directe omgeving en publieke zorg- en veiligheidsinstanties

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website