Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Herstelhuis Midden-Limburg heeft zich in 2019 ontwikkeld tot een voorziening waar nu ook mensen kunnen verblijven die psychisch niet in balans zijn en die kortdurend enige mate van toezicht, veiligheid, begeleiding en aandacht nodig hebben. Dit verblijf duurt 24-72 uur en gedurende deze tijd wordt er gezocht naar passende zorg en ondersteuning voor deze inwoners. Om deze mensen verantwoord in het Herstelhuis te kunnen laten verblijven is een goede samenwerking en heldere werkafspraken met ketenpartners essentieel en daar is in 2019 aan gewerkt. Ook zijn er gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars en gemeenten over de structurele financiering van deze voorziening. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot concrete afspraken. In 2020 worden verschillende opties die in kaart zijn gebracht verder onderzocht en uitgewerkt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Herstelhuis richt zich sinds de start in 2017 op inwoners die voortekenen hebben van een psychische crisis en die dit tijdig willen voorkomen. Door inwoners de mogelijkheid te geven om tijdelijk in het Herstelhuis te verblijven kan voorkomen worden dat mensen in een psychische crisis terecht komen. Het verblijf in het Herstelhuis kan daarmee (gedwongen) opname in een psychiatrische kliniek of ziekenhuis voorkomen. In 2019 is eraan gewerkt om in het Herstelhuis, in samenwerking met netwerkpartners, ook mensen op te vangen die behoefte hebben aan een time-out. (24 tot 72 uur) Bij een time-out gaat het om een situatie waarbij het de inwoner nauwelijks lukt om zelf hulp te vragen en/of bij te sturen, iemand heeft dan kortdurend enige mate van toezicht, rust, veiligheid, specialistische begeleiding en/of aandacht nodig. Gedurende deze periode wordt specialistische begeleiding ingezet indien nodig en wordt gezocht naar passende vervolgstappen voor na deze periode.

 

 

De volgende resultaten zijn in 2019 bereikt:

1. In de periode april 2019 tot en met december 2019 hebben er in totaal 25 gasten in het Herstelhuis verbleven.

2. Met netwerkpartners zijn werkafspraken gemaakt over het proces, de werkwijze, randvoorwaarden en verantwoordelijkheden om een verantwoord verblijf van deze doelgroep mogelijk te maken.

3. Met de zorgverzekeraars CZ en VGZ, de gemeente Weert en het Zelfregiecentrum zijn gesprekken gevoerd over een domein-overstijgende financiering voor het Herstelhuis. Hierbij zijn verschillende opties in kaart gebracht en onderzocht. Deze gesprekken worden in 2020 voortgezet omdat deze nog niet geleid hebben tot concrete afspraken over structurele financiering.

4. Er is beleidsinformatie verzameld over de doelgroep die gebruik maakt van het Herstelhuis. Voor elke gast die in het Herstelhuis verblijft wordt een registratieformulier ingevuld en dit heeft belangrijke beleidsinformatie opgeleverd over de hulpvraag van gasten, hetgeen zij als helpend ervaren hebben tijdens hun verblijf, de gemiddelde verblijfsduur etc.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De 7 Midden-Limburgse gemeenten schreven een Plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Een centraal thema in dit plan is dat de gemeenten zoveel als mogelijk willen aansluiten bij de aanwezige initiatieven en mogelijkheden vanuit de visie: niet voor ieder type doelgroep en/of probleem iets organiseren maar steeds vanuit de vraag en behoefte van de mens kijken hoe het aanwezige aanbod geschikt gemaakt kan worden. Niet: wat past er? Wel: hoe kunnen we het hier en nu passend maken?!

Ook t.a.v. de behoefte aan een tijdelijk bed is het streven om deze visie toe te passen.

In het project ‘Flexibele bedden ML’ wordt –samen met netwerkpartners- deze visie en werkwijze ontwikkeld vanuit het Herstelhuis. Het Herstelhuis is een voorziening waar persoonlijk herstel vanuit peer-support wordt geboden. Middels training en casuïstiek-besprekingen wordt deze voorziening doorontwikkeld tot een plek waar ook de mogelijkheid bestaat voor flexibele op- en afschaling tijdens begeleidingstraject en time-out.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website