Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van het project is om voor iedereen in de buurt de de Beerenbroeckbuurt een fijne buurt te laten zijn om te wonen. Deze buurt is een zogenaamde “verweesde buurt” in Amsterdam Nieuw-West. In twee jaar tijd hebben we met buurtbewoners en het "Doe-team" de “buurtmakersaanpak” ontwikkeld en (deels) geïmplementeerd.

We gaan met het Doe-team(zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en buurtbewoners) pro-actief de buurt in om bij alle buurtbewoners te zoeken naar haakjes voor verbinding en ontmoeting: het straatjutten. Iedereen mag meedoen (ook de bewoners uit de zorgorganisaties in de buurt) en daar waar nodig ondersteunt het Doe-team initiatieven en ideeën; de regie ligt bij de buurtbewoners.

Het idee om toekomstplannen te maken (de andere pijler van de buurtmakersaanpak) kwam nog wat te vroeg, buurtbewoners staan daar nu nog niet voor open, zij willen eerst verbinding en ontmoeting en niet meteen al over een plan voor hun toekomst nadenken.

In de twee jaar tijd zijn er mooie netwerken tot stand gekomen en hebben buurtbewoners initiatieven uitgewerkt. Door een structurele financiering van stadsdeel Nieuw-West gaan we in 2021 gewoon door met het "Doe-team" in de Beerenbrouckbuurt. Ontmoeten, verbinden, wensen en verlangens achterhalen en dan (samen) de drempel over!

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om verbindingen in een (zeer kwetsbare) buurt te bevorderen is een lange adem nodig. We hebben ondervonden dat met veel kleine stapjes je stappen kunt zetten in het samen bouwen aan meer verbinding in een buurt. We noemen dat de "buurtmakers aanpak". Kort gezegd bestaat die aanpak uit twee pijlers; het vormen van een Doe-team en het maken van toekomsplannen met buurtbewoners. We hebben beide pijlers van de buurtmakersaanpak "uitgetest" in de praktijk en gebleken is dat het Doe-team heel belangrijk is om de buurt in beweging te krijgen. De toekomsplannen kwamen nog te vroeg.

 

Het Doe-team is een actieve vaste kern die pro-actief aanwezig is in de buurt, bijvoorbeeld door het straatjutten. De insteek van het Doe-team is om bij alle buurtbewoners (ook bij de bewoners van de zorgorganisaties in de buurt) hun wensen en vragen op te halen en ze te stimuleren, uit te nodigen om mee te doen met “de beweging” die je met elkaar in gang zet. Waar nodig ondersteunt het Doe-team initiatieven en ideeen. Regie ligt bij de buurtbewoners. Dat gaat met vallen en opstaan.

 

Het gericht aan de slag gaan met toekomstplannen (een ander onderdeel van de buurtmakersaanpak) is nog niet goed genoeg uit de verf gekomen omdat de buurtbewoners er niet voor open stonden. Men wilde (nog) niet nadenken over toekomstplannen maar gewoon buurtbewoner zijn met contacten. Dat was voor de meeste mensen voldoende. Het idee van toekomstplannen heeft misschien een te hoog “zorggehalte”. Voor de zorg is het toekomstplan als het ware (te) pro-actief en de gewone buurtbewoners hebben er niks mee. Zij zijn niet gewend om na te denken over hun leven aan de hand van een format van het toekomstplan.

 

Een onafhankelijke community builder speelt een belangrijke rol. Iemand zonder agenda die stimuleert dat alle bewoners (en evt partijen en organisaties) met elkaar in verbinding komen en de gelijkwaardigheid in de buurt bewaakt. Het Doe-team is het vaste gezicht in de buurt, wint vertrouwen van de buurtbewoners en is een vliegwiel voor verbinding en ontmoeting.

 

Het belangrijkste aspect van de buurtmakersaanpak is dat je met iedereen in de buurt in gesprek gaat over wat hij/zij wil en kan doen en bijdragen aan en in de buurt. Alles is goed. In de twee jaar van het project zijn mooie netwerken tot stand gekomen in de buurt en hebben buurtbewoners met elkaar initiatieven uitgewerkt.

Kortom, het kan dus: via een buurtmakersaanpak de gemeenschap in een (zeer kwetsbare) buurt versterken. In 2021 gaan we door met het "Doe-team" in de Beerenbrouckbuurt. Ontmoeten, verbinden, wensen en verlangens achterhalen en dan (samen) de buurtbewoners met elkaar verbinden!

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project fijn wonen in de Beerenbroeckbuurt heeft in 2019, mede door subsidie van ZONMW, verder vorm gekregen. Het project richt zich op het ontwikkelen van een “buurtmakers” aanpak als manier om “de participatiesamenleving” te ontwikkelen. De kernvraag die aan dit project ten grondslag ligt is: hoe ontwikkel je inclusieve wijken waar iedereen naar vermogen bijdraagt. In de eindrapportage “op weg naar een persoonsgerichte aanpak” wordt het belang van buurtgericht werken bevestigd; dat is dé plaats waar steunstructuren aangeboord kunnen worden voor een passende oplossing. Deze conclusie wordt ook onderschreven door de ervaringen van de eerste periode van het Beerenbroeck project. De buurt is een belangrijke plek waar (nieuwe) verbindingen en netwerken kunnen worden gevormd. Daarnaast wordt ook geconstateerd dat er een andere manier van werken nodig is om deze inclusieve buurten te kunnen ontwikkelen. Het vraagt om een hybride aanpak. Enerzijds werken vanuit de (kwetsbare) bewoner met zijn toekomstplan en de ondersteuning die hij nodig heeft bij het maken en uitvoeren hiervan en anderzijds het versterken van de kracht in de buurt. Dat vraagt inzet van alle partijen die in de buurt aanwezig zijn (WLZ)zorg, welzijn, woningbouw, sportclub. Het gaat niet om het creëren van aanbod maar om het ondersteunen van de ideeën van de buurtbewoners.

In dit project wordt de “buurtmakerswerkwijze” verder ontwikkeld. Hiervoor is nog een ontwikkelslag nodig: meer toekomstplannen maken met kwetsbare buurtbewoners en het versterken van de (nieuwe) verbdinginen in de buurt door bijvoorbeeld straatjutten. Het is voor de professionals een nieuwe manier van werken en ook van de buurt vraagt het om zich open te stellen voor kwetsbare buurtbewoners. Bij een inclusieve samenleving hoort immers de bereidheid om te accepteren dat deze mensen net zo goed thuishoren in de gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf, daar werken we aan door de kracht van de buurt te versterken. We hebben gemerkt dat een jaar te kort is, we zijn op de goede weg, maar hebben nog meer tijd nodig om tot een werkwijze met draagvlak te komen.

De buurtmakerswerkwijze past goed bij verschillende ontwikkelingen die de afgelopen jaren in Amsterdam hebben plaatsgevonden om te komen tot een inclusieve samenleving. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de werkwijze Anders Kijken Anders Doen voor professionals , de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor de nieuwe buurtteams in Amsterdam per 1-1-2021, de ontwikkeling van Welzijn op recept etc. Allemaal bouwstenen die uitgaan vanuit talenten en mogelijkheden van bewoners. Een eerste idee is om deze ontwikkelingente bundelen en aan Sigra (samenwerkingsverband van zorg en welzijnsorganisaties in Amsterdam) aan te bieden waarbij zij de hoeder van de ontwikkelde werkwijzen zijn.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website