Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Beerenbroeckbuurt in Amsterdam Nieuw West is gestart met het ontwikkelen van de “buurtmakersaanpak”. Deze aanpak gaat uit van een pro-actieve benadering van álle buurtbewoners.

In de aanpak gaan we uit van de talenten van de buurtbewoners en sluiten aan bij wat zij willen (doen voor de buurt). Sommige bewoners kunnen dat goed verwoorden, anderen vinden dat lastiger en met hen (en hun naasten) maken we toekomstplannen. We onderzoeken samen hoe zij hun plannen kunnen realiseren en of ze daar ondersteuning bij nodig hebben. Bewoners zijn in de lead.

Het DOE-team (community builder, ervaringswerker GGZ, ambulant ondersteuner LVB/GGZ, participatiewerker) vormt de kern van de buurtgerichte activiteiten zoals het straatjutten, de buurtlunches, de vrouwengroep. Het DOE-team begeleidt ook de toekomstplannen. Alle activiteiten die worden ontwikkeld staan in een buurtkalender. Het zichtbaar zijn in de buurt tijdens het twee wekelijkse straatjutten door het DOE-team maakt dat de groep steeds groter wordt. Het afgelopen jaar hebben we ca. 120 buurtbewoners gesproken van wie er nu 45 zich verbonden hebben aan activiteiten en met 10 van hen is een toekomstplan gemaakt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het uitgangspunt van de ontwikkelde 'buurtmakersaanpak' is dat we de ideeën en wensen van álle buurtbewoners willen faciliteren in de uitvoering. Daarbij hebben we gemerkt dat niet iedereen zomaar kan aangeven wat hij/zij wil en/of hoe hij/zij wil bijdragen. De toekomstplannen die we maken met kwetsbare buurtbewoners blijken hierbij een goed hulpmiddel te zijn. Daarnaast blijven we met het DOE team, de kracht in de gemeenschap pro-actief versterken door buurtlunch, straatjutten, buurtactiviteiten etc.

Kwetsbare bewoners doen niet vanzelf (en ook niet altijd met een maatje) mee aan activiteiten. Een buurt ontwikkelen waar activiteiten worden geïnitieerd door buurtbewoners en voor iedereen toegankelijk zijn vraagt om een grote inspanning. Het vraagt om het samenbrengen van alles wat er is in de buurt. Zowel de begeleiders uit de WLZ locaties, als de ambulante professionals, ervaringswerkers, woningbouw, welzijn, sportverenigingen, stadsdeel etc. Iedereen werkt hieraan mee.

Van bewoners hebben we geleerd dat de Beerenbroeckbuurt nog niet voor iedereen een fijne buurt is om te wonen. Er zijn bewoners die zich eenzaam voelen, bewoners die verlangen naar een rijker leven (vooral op gebied van vrije tijdsbesteding) en soms een duwtje nodig hebben om over de drempel heen te komen en mee te doen. De "buurtmakersaanpak" brengt reuring in de buurt, maakt dat individuele buurtbewoners worden gehoord en ondersteund in hun toekomstplannen. De combinatie zorgt ervoor dat iedereen mee mag en kan doen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

FIJN WONEN IN DE BEERENBROECKBUURT

In Amsterdam werkt een aantal zorgorganisaties (Philadelphia, Cordaan, Amsta|Karaad, Leger des Heils) al een aantal jaar, in samenspraak met gemeente Amsterdam, aan het ontwikkelen van “de participatiesamenleving”. De eerste pilot in 2014 heeft geresulteerd in de werkwijze AKAD die er vooral op gericht is om vanuit de vraag van de Amsterdammer de samenwerking tussen formeel en informeel vorm te geven. Vervolgens is nagedacht hoe een volgende stap kan worden gezet; het ontwikkelen van inclusieve wijken, waar iedereen naar vermogen bijdraagt. Recent onderzoek van SCP laat zien dat 15% van de burgers niet de (juiste) toegang tot de (juiste) zorg heeft. Wij willen juist onderzoeken hoe het wel mogelijk is dat er inclusieve buurten ontstaan. Dat heeft geresulteerd tot de pilot Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Gemeenschappen in Amsterdam. Een van de buurten waar de pilot wordt ontwikkeld is de Beerenbroeckbuurt in Amsterdam Nieuw West . Hier onderzoeken we samen met buurtbewoners en organisaties in de buurt wat ervoor nodig is om in de Beerenbroeckbuurt fijn te kunnen wonen. In de opstartfase is het gelukt om met nieuwe (kwetsbare) buurtbewoners in gesprek te komen en hen bij nieuwe activiteiten te betrekken. We merken dat het nog niet goed genoeg lukt om de meest kwetsbare bewoners van de Beerenbroeckbuurt bij de pilot te betrekken. Daar willen we onze focus op leggen de komende tijd. Op basis van gesprekken met (kwetsbare) buurtbewoners maken we toekomstplannen en komen we tot een sluitende aanpak voor een buurt waar het (voor iedereen) fijn wonen is. In onze aanpak staat de leefwereld en de vraag van de bewoners centraal. Dat betekent dat we steeds werken vanuit het perspectief van de bewoner, vanuit diens kwaliteiten en onder diens regie. Wij bouwen aan een inclusieve wijk, waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. Waarin een steunstructuur bestaat van actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals, zodat bewoners die weinig grip hebben op hun situatie zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Dit vraagt om individuele en op maat gesneden begeleiding. Essentieel is dat medewerkers kennis hebben van de doelgroepen, het netwerk, en rekening houden met de belemmeringen als gevolg van de problematiek. Anderzijds vraagt dit ook om voorlichting en begeleiding van de buurt: hoe kunnen mensen omgaan met buurtgenoten die zich ‘apart’ of verward gedragen? Bij een inclusieve samenleving hoort immers de bereidheid om te accepteren dat deze mensen net zo goed thuishoren in de gemeenschap.

Op basis van deze onderzoeksfase komen we tot een plan van aanpak verward gedrag. Hierin nemen we mee hoe we tot het ontwikkelen van een wijkgerichte en persoonsgerichte aanpak kunnen komen, hoe we de samenwerking tussen formele en informele partijen kunnen verbeteren en tot slot hoe we vinden dat een “warm welkom plek” in/van de buurt eruit ziet In het project werken zorg- en welzijnsorganisaties uit Amsterdam Nieuw West samen met buurtbewoners, ervaringsdeskundigen en andere organisaties uit de buurt.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website