Projectomschrijving

Doel

Het doel van de centrale evaluatie is om meer inzicht te krijgen in hoe goede praktijken met betrekking tot de omgang met mensen met verward gedrag zijn ontwikkeld, geborgd en verspreid en welke rol het Actieprogramma daarin heeft gespeeld.

Het doel van het Actieprogramma 'lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag' is het ondersteunen van initiatieven van ketenpartners die bijdragen aan het realiseren van een goed werkende aanpak van verward gedrag.

Aanpak

Van maart tot september 2020 is vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar het identificeren van goede praktijken rondom mensen met verward gedrag. Dit is onder andere gedaan op basis van verhalen van ervaringsdeskundigen, nieuwsartikelen en de reacties van burgers daarop, beleidsdocumenten en projectverslagen van een interviews met professionals. In het onderzoek zijn vier regio’s uitgediept, te weten: Groningen, Gelderland Zuid, Hart van Brabant en Rotterdam Rijnmond ZHZ.

Resultaten

Het Actieprogramma Verward Gedrag heeft ruimte geboden voor de ontwikkeling van een groot scala aan domein-overstijgende praktijken. De beoordeling van deze praktijken hangt af van het moment en het perspectief van waaruit naar deze praktijken wordt gekeken.

  • Het is belangrijk niet te rigide vast te houden aan ‘goede’ praktijken, maar te kijken naar een blijvende goede omgang met het vraagstuk. Deze goede omgang krijgt vorm door het hanteren van problemen door lerend te spelen met de systeemwereld. Dit vraagt om het zoeken naar speelruimte om verbindingen tussen de verschillende lagen, domeinen en structuren mogelijk te maken.
  • Er wordt geadviseerd weg te blijven van een te sterke beleidsfixatie op mensen met onbegrepen gedrag. In plaats van beleid te verkokeren op deze moeilijk te vatten doelgroep, is een mensgerichte, preventief collectieve aanpak van belang waarbij aandacht is voor de relationele aspecten van onbegrepen gedrag.

Bekijk de tussentijdse resultaten van de evaluatie

    Beweging in kwetsbaarheid

    Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

    Naar boven
    Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website