Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mental Health First Aid (MHFA) in Kennemerland

 

In Kennemerland zijn zeven cursussen ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ aan gemengde groepen gegeven. Cursisten waren o.a.: professionals en vrijwilligers van gemeenten, woningcorporaties, welzijn en maatschappelijke opvang, politie, marechaussee, betrokken burgers. Deelnemers gaven aan dat ze door de cursus meer kennis hebben die ze goed kunnen gebruiken, o.a. over aanbod 113 zelfmoordpreventie, crisiskaart, ervaringsdeskundigheid. Cursisten weten door de cursus wat ze wel en niet moeten doen wanneer ze te maken krijgen met een persoon met psychische problemen. In de cursussen is aandacht besteed aan het stigma rond psychische problemen, bv. het beeld van de ‘gevaarlijke gek’ en het feit dat mensen met psychische problemen vaker slachtoffer dan dader zijn van agressie. De cursus draagt bij aan meer bewustzijn, minder stigma, meer kennis, meer eerste hulp en meer vroegtijdige interventie waardoor herstel beter mogelijk wordt.

 

GGZ inGeest

Rian van Erp

r.vanerp@prezens.nl

06 -12 28 17 29

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Tegengaan en verminderen van het stigma

In de zeven MHFA-cursussen (105 aanmeldingen) hebben deelnemers informatie gekregen en samen stilgestaan bij het stigma over psychische problemen en de gevolgen daarvan. Een belangrijk punt dat hierbij aan de orde kwam was het beeld van de ‘gevaarlijke gek’.

2. Vergroten kennisniveau over (omgaan met) verward gedrag in de samenleving

De cursus bevat veel informatie over psychische problemen en hoe daarmee om te gaan. Cursisten gaven aan dat ze de cursus leerzaam vonden. Genoemde voorbeelden van bruikbare nieuwe informatie zijn:

- het aanbod van 113 zelfmoordpreventie (telefoonlijn en online interactieplatform),

- de crisiskaart,

- de inzet van ervaringsdeskundigen,

- bij psychose: wanneer is er wel en wanneer is er geen sprake van een crisis.

3. Verhogen van de handelingscapaciteit in een (crisis) situatie

Een belangrijk aandachtspunt in de cursus was hoe eerste hulp geboden kan worden bij verschillende psychische problemen. Cursisten gaven aan dat ze door de cursus beter weten wat ze wel en niet moeten doen wanneer ze te maken hebben met iemand met psychische problemen. Meerdere malen noemden cursisten als belangrijk leerpunt het belang van vragen naar suïcidale gedachten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Kennemerland' worden professionals in de (semi) publieke sector (bv ambtenaren en politie), vrijwilligers en burgers in de regio Kennemerland getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag.

 

De training die wordt ingezet is het evidence based programma ‘Mental Health First Aid’ (zie bijgevoegde informatie over achtergronden en inhoud van dit programma). Het trainingsprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Het project richt zich primair op preventie en het plegen van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag en sluit daarmee goed aan bij de ambities van GGD Kennemerland, de tien gemeenten en GGZ inGeest.

 

Zoals reeds wetenschappelijk bewezen zal MHFA een directe bijdrage leveren aan enkele van de genoemde bouwstenen voor een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag:

 

1. Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving

Binnen het project worden ook ervaringsdeskundigen ingezet als trainer. De leefwereld van mensen met psychische problemen en mensen met verward gedrag staat centraal in de training. Door meer begrip voor deze leefwereld te ontwikkelen wordt het mogelijk om mensen vanuit empathie en betrokkenheid te laten reageren. Wat speelt bij de betreffende persoon, wat is de invloed van de psychische problemen, en hoe kan hier zo goed mogelijk op gereageerd worden?

 

2. Preventie

Eerste hulp bij mensen met psychische problemen en verward gedrag heeft een sterk preventief karakter. Door vroegtijdige signalering en adequaat handelen wordt verergering van klachten en de-escalatie in veel gevallen voorkomen. Ook draagt het programma bij aan suïcide-preventie. Jaarlijks plegen ongeveer 1900 mensen zelfmoord in Nederland. De regio Kennemerland wijkt niet af van het landelijke gemiddelde. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie uitgeroepen tot een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid, met de GGD Kennemerland als regisseur. Ook binnen GGZ inGeest is suïcidepreventie (zero-suïcide mindset) speerpunt.

 

3. Vroegtijdige signalering

Onderzoek heeft uitgewezen dat één op de vier mensen te maken krijgt met psychische problemen. Door vroegtijdige signalering en vroegtijdig handelen kan veel leed worden voorkomen. De training is sterk gericht op vroegsignalering van veelvoorkomende psychische problemen zoals depressie, angststoornissen, psychose, middelengebruik en bv eetstoornissen.

 

4. Informatievoorziening

Belangrijk onderdeel van het programma is informatievoorziening over psychische problematiek en verward gedrag. Meer bekendheid met deze problematiek zal leiden tot meer begrip en handelingsbereidheid bij mensen.

 

Samenwerking

Diverse gemeenten uit de veiligheidsregio Kennemerland werken sinds 2016 samen aan een regionale aanpak voor mensen met verward gedrag, waarbij zowel op (boven) regionaal en lokaal niveau activiteiten plaatsvinden (zie bijlage: rapportage 'ontwarring in Kennemerland') Deze gemeenten hebben aangegeven te willen meewerken aan de uitvoering van deze activiteit.

De MHFA-projectgroep zal onder meer bestaan uit de volgende leden: de GGD Kennemerland als vertegenwoordiger van de tien gemeenten, de gemeenten Haarlem en Zandvoort en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

 

Regio Kennemerland

 

Het inwonersaantal van de regio is ± 535.210

GGZ inGeest vraagt subsidie aan om in de regio Kennemerland professionals in de (semi) publieke sector, vrijwilligers en burgers volgens het programma MHFA op te leiden. Dit doen we voornamelijk door de 12 uur durende cursus aan te bieden aan verschillende doelgroepen.

We willen ons richten met name op mensen die werkzaam zijn in publieke functies, zoals bv. loketmedewerkers bij gemeenten en DWI en werknemers Openbaar Vervoer, vrijwilligers en burgers.

 

Tijdsplanning

Begin 2017 is een start gemaakt met het benaderen van belangrijke samenwerkingspartners in Kennemerland. De mee

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website