Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project ‘Een Trochpakker in Achtkarspelen’ is succesvol ervaring opgedaan met de Trochpakker als een soort Wijk GGD-‘er in de keten rond personen met verward gedrag. De daadkrachtige en deskundige Trochpakker is onderdeel van het dorpenteam, maakt gebruik van het bestaande netwerk, heeft daarmee specifieke afspraken en kan zo snel op- en afschalen. Wijkagenten, maar ook andere partijen als de woningbouw kunnen vroegtijdig hun zorgen over een persoon met verward of zorgmijdend gedrag delen, zodat de Trochpakker kan interveniëren en eventuele escalatie voorkomen. De persoon met verward gedrag voelt zich door de inzet van de Trochpakker gesteund en heeft weer grip op de (dreigende crisis) situatie en dat geldt ook voor de naasten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de positionering van de Trochpakker in het gebiedsteam van de gemeente, kon gebruik worden gemaakt van het bestaande netwerk. Zo kon de kennis, aanpak en ervaringen van de Trochpakker rond Personen met verward gedrag goed worden overgedragen aan de collega's.

Uit de registraties van de politie en de Trochpakker is een goed beeld ontstaan van de omvang en behoefte van de doelgroep Personen met Verward gedrag, zowel van zij die overlast veroorzaken als zij die zorgmijdend zijn.

Met verschillende ketenpartners zijn werkafspraken gemaakt over hoe, met wie en wanneer van de inzet van de Trochpakker.

De inzet van de functie Trochpakker heeft in de keten Personen met verward gedrag geleid tot de aanwezigheid van een betrouwbare en deskundige professional, die voor de verschillende samenwerkingspartners zowel lokaal (collega’s, wijkagenten, woningbouw, etc.) als regionaal (FACT-team, Provinciaal Meldpunt verward gedrag, politie etc.) goed, snel en makkelijk te bereiken is.

Als spil in dit netwerk heeft de Trochpakker vanaf 1 januari 2020 ook een duidelijke rol gekregen in de Wet verplichte GGZ.

Door de inzet van de Trochpakker, ook al is die maar tijdelijk, voelt de persoon met verward gedrag zich gesteund en heeft weer grip op de situatie. Dat geldt ook voor de naasten en de omgeving.

Door de functie Trochpakker in te bedden in een bestaand lokaal team en dus deze functie niet extern te beleggen, is bijgedragen aan het overzichtelijker houden van het hulp- en ondersteuningslandschap. Er zijn al voldoende organisaties op dit terrein actief en betrokken bij de doelgroep.

Hoewel het aantal meldingen E33 niet is afgenomen, ontlast de Trochpakker de wijkagent van de zorg voor de Persoon met verward gedrag en wordt er minder beslag gelegd beschikbare tijd van de politie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een Trochpakker in Achtkarspelen, de implementatie van de WijkGGD-er in de gemeente Achkarspelen

De gemeente Achtkarspelen, een Friese plattelandsgemeente met 11 dorpen en 28.000 inwoners, is een fijne omgeving om te wonen, te leven en te werken. Voor sommige van onze inwoners is echter zelfstandig leven en wonen niet altijd makkelijk of zelfs niet mogelijk. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag zoals psychische problematiek, verslaving of een (licht) verstandelijke beperking. Dit kan resulteren in onbegrepen gedrag en overlast, waarop vaak de politie moet reageren.

Met het project ‘Een Trochpakker in Achtkarspelen’ wordt de WijkGGD-er geïmplementeerd in het dorpenteam Achtkarspelen. De Trochpakker is een schakel tussen veiligheid en zorg. De Trochpakker gaat met de politie af op signalen van verward gedrag of zorg mijden, maar gaat ook af op signalen van anderen als buren, apotheek en huisarts.

Beoogd resultaat

• Door inzet van de Trochpakker worden de domeinen zorg en veiligheid sluitend verbonden.

• Door de inzet van de Trochpakker wordt vroegtijdig met elkaar bepaald welke aanpak en zorg een individu nodig heeft en wat het effect van de interventie is.

• Met de Trochpakker wordt preventief gewerkt en kan escalatie in een later stadium worden voorkomen.

• Met Trochpakker ontstaat beter zicht op de omvang en behoefte van de doelgroep verwarde en/of overlast gevende personen met speciale aandacht voor de doelgroep licht verstandelijk beperkt.

• Door deze aanpak met de Trochpakker dient op termijn de druk op de politie wat betreft toeleiding naar zorg te worden verminderd en het aantal politiemeldingen over Personen met Verward Gedrag (de E33-meldingen) laten dalen.

 

De Trochpakker zal bijdragen aan de veiligheid/veiligheidsgevoelens van onze inwoners door het vergroten van orde en rust in het publiek domein en aan de bescherming van leven, gezondheid en goederen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website