Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het belangrijkste resultaat van het project is het Programmaplan ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden’. Dit programmaplan vormt het fundament van de ontwikkelpilot waarin de negen bouwstenen in de praktijk (door)ontwikkeld worden.

Met de realisatie van het Programmaplan zijn de beoogde resultaten uit het project bereikt (zie onderstaand):

• Een beschrijving van hoe de bouwstenen in samenhang (door)ontwikkeld worden in de praktijk

• Een omschrijving van de rol en taken van de betrokken partners. Wanneer komen welke partijen in beeld en wat wordt er van hen verwacht?

• Een beschrijving van de bijdrage van iedere partner hierin (inclusief kosten).

• Een beschrijving wat de gevraagde inspanning oplevert (baten per partner én ketenbrede baten).

• Ondersteunend instrumentarium op basis waarvan de uitvoering van dit plan gemonitord kan worden.

• Een samenwerkingsconvenant met handtekeningen van alle betrokken partners waarmee zij zich committeren aan het plan

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het belangrijkste resultaat van het project is het Programmaplan ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden’. Dit programmaplan vormt het fundament van de ontwikkelpilot waarin de negen bouwstenen in de praktijk (door)ontwikkeld worden.

Met de realisatie van het Programmaplan zijn de beoogde resultaten uit het project bereikt (zie onderstaand):

• Een beschrijving van hoe de bouwstenen in samenhang (door)ontwikkeld worden in de praktijk

• Een omschrijving van de rol en taken van de betrokken partners. Wanneer komen welke partijen in beeld en wat wordt er van hen verwacht?

• Een beschrijving van de bijdrage van iedere partner hierin (inclusief kosten).

• Een beschrijving wat de gevraagde inspanning oplevert (baten per partner én ketenbrede baten).

• Ondersteunend instrumentarium op basis waarvan de uitvoering van dit plan gemonitord kan worden.

• Een samenwerkingsconvenant met handtekeningen van alle betrokken partners waarmee zij zich committeren aan het plan

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten met wijkteams, politie, GGD, verslavingszorg, cliënten, patiënten(organisatie) en andere betrokkenen aan het realiseren van een integrale, sluitende ketenaanpak van vroegsignalering, preventie, opvang en passende zorg voor personen met verward gedrag.

 

In Hollands Midden is de focus de afgelopen tijd vooral gericht geweest op bepaling van de regionale ambitie en het zo snel mogelijk realiseren van een locatie voor onderzoek en opvang. Dat is gelukt. De onderzoek- en opvanglocatie zal worden gevestigd bij GGZ Rivierduinen aan de Sandifortdreef in Leiden en is volgens planning, na bouw en verbouwing, in mei 2017 operationeel. Op deze locatie vindt dan triage en kortdurende opvang plaats van personen met verward gedrag; met veel aandacht en ruimte voor familie en naasten.

Tevens vindt hier een psychiatrische beoordeling en toeleiding naar verdere zorg en begeleiding plaats.

Op basis van ervaringscijfers wordt de onderzoek- en opvanglocatie ingericht op 6 aanmeldingen per dag.

 

In de regio zijn inmiddels ook multidisciplinaire werkgroepen gestart met de uitwerking van de landelijk geformuleerde 'Bouwstenen'.

 

De uitdaging nu is om er voor te zorgen dat de keten rondom personen met verward gedrag en hun omgeving, optimaal en sluitend is. De realisatie van de opvang- en onderzoekslocatie, waarin de cliënt en zijn familie/naasten centraal staat is daarvoor startpunt.

In Hollands Midden lopen verschillende initiatieven en werkgroepen maar de concrete uitwerking en onderlinge samenhang is nog onvoldoende. Met als risico dat passende zorg of ondersteuning niet altijd beschikbaar is, cliënten tussen wal en schip raken of dat zij zorg missen of mijden.

Om dit te voorkomen zetten we in de hele regio in op het verbinden van initiatieven, het ontwikkelen en verbeteren van de schakels in de keten(alle landelijk benoemde 'Bouwstenen'), onderlinge afspraken en overdracht en het oplossen van knelpunten en mitigeren van risico's. Hiermee creëren we, werkenderwijs, een sluitende aanpak én de randvoorwaarden om die te consolideren en risico-arm te maken.

 

Van 1 maart tot 1 juni 2017 maken we, met alle betrokken partijen een integraal plan van aanpak.

Belangrijk is dat gemeenten, zorgpartijen, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen, zich er aan committeren en hun aandeel en verantwoordelijkheid erin onderkennen en nemen. Met het plan van aanpak als grondslag en ter gelegenheid van de opening van onze Leidse locatie voor opvang en onderzoek, organiseren wij in mei 2017 een seminar met feestelijke ondertekening van een Samenwerkingsconvenant.

 

Onderhavige subsidieaanvraag richt zich op het komen tot een gedragen, samenhangend Plan van Aanpak voor de realisatie van de regionale ambitie voor sluitende ketenzorg voor personen met verward in de regio Hollands Midden. Dit Plan van Aanpak vormt de grondslag van het regionale Samenwerkingsconvenant dat alle betrokken partijen uiterlijk 1 juni 2017 met elkaar afsluiten.

 

Vanaf juni 2017 starten wij met de realisatie en het werkenderwijs en in de praktijk doorontwikkelen van onze aanpak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website