Projectomschrijving

De gemeente Oegstgeest heeft een stimuleringssubsidie aangevraagd voor het opstellen van een integraal plan van aanpak en samenwerkingsconvenant voor de zorg opvang van personen met verward gedrag in de regio Hollands Midden.

Doel

Het doel van het project waarvoor subsidie is toegekend is: komen tot een gedragen, samenhangend plan van aanpak voor realisatie van de ambitie rond de aanpak van personen met verward gedrag in onze regio. En daarmee voor de doorontwikkeling van alle (landelijk bepaalde) bouwstenen, in onderlinge samenhang.

Fundament voor ontwikkelpilot

Dit plan van aanpak:

  • is noodzakelijk om passende zorg en ondersteuning te realiseren
  • dient als fundament voor een ontwikkelpilot dat regio Hollands Midden in het voorjaar van 2017 wil starten, waarin alle bouwstenen in samenhang worden gerealiseerd in de praktijk

Onderdeel van het plan van aanpak is een samenwerkingsconvenant. Hiermee committeren partijen zich aan de realisatie van de sluitende aanpak. Het plan van aanpak vormt de grondslag van dit convenant.

Resultaat

Het belangrijkste resultaat van het project is het vervolgproject Programma ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden’. In dit project worden de 9 bouwstenen (door)ontwikkeld.  

Met de realisatie van het Programmaplan zijn de beoogde resultaten uit het project bereikt:

  • Een beschrijving van hoe de bouwstenen in samenhang (door)ontwikkeld worden in de praktijk.
  • Een omschrijving van de rol en taken van de betrokken partners. Wanneer komen welke partijen in beeld en wat wordt er van hen verwacht?
  • Een beschrijving van de bijdrage van iedere partner hierin (inclusief kosten).
  • Een beschrijving wat de gevraagde inspanning oplevert (baten per partner én ketenbrede baten).
  • Ondersteunend instrumentarium op basis waarvan de uitvoering van dit plan gemonitord kan worden.
  • Een samenwerkingsconvenant met handtekeningen van alle betrokken partners waarmee zij zich committeren aan het plan. 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website