Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kwetsbare jongeren kunnen de sprong van school/opleiding naar arbeid vaak niet maken. Uitval gaat samen met uitval in breder maatschappelijk perspectief. Bij INTOWork worden de jongeren begeleid in en naar de reguliere arbeidsmarkt.

 

Opzet onderzoek:

Interviews met (oud)deelnemers met behulp van de Workrelated Quality of Life schaal (WRQoL) en focusgroepen met (oud)deelnemers, ouders, werkgevers, diverse instellingen (gemeente, Veilig Thuis, PRO, Save en consulenten) en dataonderzoek.

 

Resultaten:

*75% van de jongeren geplaatst bij INTOWork stroomt in bij arbeid waarvan 71% duurzaam; *82% procent is tevreden over de ondersteuning van INTOWork; *14% ervaart te veel stress op het werk; *97% geeft continuering van ondersteuning te willen; *werkgevers geven aan geen structurele ondersteuning te kunnen bieden.

 

Aanbevelingen en vervolg:

*gemeentebreed oprichten van een dataverzameling & monitoringsconvenant; *meer afstemming met het steunsysteem; *inclusie van huiselijk- en familiaal geweld als intakecriterium; * invoeren van de WRQoL (bevordert ervaren autonomie en is nuttig om werkgerelateerde spanning vroeg te kunnen signaleren en secundaire motivatie problematiek te voorkomen); *matching van deelnemer en werk(gever) op werkgerelateerde competenties; *borging van duurzame ondersteuning.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten:

*75% van de jongeren geplaatst bij INTOWork stroomt in bij arbeid waarvan 71% duurzaam; *82% procent is tevreden over de ondersteuning van INTOWork; *14% ervaart te veel stress op het werk; *97% geeft continuering van ondersteuning te willen; *werkgevers geven aan geen structurele ondersteuning te kunnen bieden.

 

Aanbevelingen en vervolg:

*gemeentebreed oprichten van een dataverzameling & monitoringsconvenant; *meer afstemming met het steunsysteem; *inclusie van huiselijk- en familiaal geweld als intakecriterium; * invoeren van de WRQoL (bevordert ervaren autonomie en is nuttig om werkgerelateerde spanning vroeg te kunnen signaleren en secundaire motivatie problematiek te voorkomen); *matching van deelnemer en werk(gever) op werkgerelateerde competenties; *borging van duurzame ondersteuning.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Duurzaam aan de slag: een valorisatie onderzoek

Een goede aansluiting tussen school en werk is één van de beleidsspeerpunten van de overheid (SER, 2 juni 2007). INTOWork steunt jongeren bij de aansluiting van school naar arbeid. Het huidig onderzoek is gericht op valorisatie van INTOWork.

 

INTOWork is een samenwerkingsproject tussen onderwijs (met name PRO-Praktijk Onderwijs en of VSO- Voortgezet Speciaal Onderwijs), de gemeente Almere en Mind at Work. Leerlingen worden gedurende hun schoolcarrière middels diverse stages begeleid naar werk. 66 % van de Pro-leerlingen vindt na afloop van de school geen baan en stroomt in bij INTOWork. Binnen INTOWork worden de jongeren gedurende twee jaar gecoacht in en naar de reguliere arbeidsmarkt. 70-75% van de jongeren sluit het INTOWork traject succesvol af met een reguliere baan.

 

De LVB doelgroep is een kwetsbare doelgroep die (vaak te laat) een beroep moet doen op zorgvoorzieningen binnen de gemeente. Bij uitval op het werk is de kans hierop nog groter. De LVB heeft minder vaardigheden op cognitief, sociaal en emotioneel en arbeidsdidactisch terrein en beschikt over minder regulatief vermogen. De LVB heeft minder zelfinzicht, reflectief vermogen en vermogen zich in een andere context of persoon te verplaatsen. Dit maakt het voor LVB-jongeren vaak moeilijk om zich aan te passen aan de eisen van de omgeving en moeilijk zich staande te houden in een werksetting (Bakker en Demerouti, 2007; Geffen, Nooren & Nouwens, 2015). De samenwerking tussen de partners is in breder maatschappelijk opzicht van groot belang. Alleen de jongeren die (continu) gesteund worden vanuit de thuis- of werkcontext zullen zich naar verwachting handhaven in de (arbeids)maatschappij. De LVB beschikt vaak over een minder krachtig eigen steunsysteem (Collot d’Escury & Boering, 2018). Coaching on the job is bewezen effectief, echter de intensiteit van de aansluiting bij het steunsysteem en duurzaamheid van de ondersteuning zijn zeer wisselend. Het belang van ondersteuning en de kans op voortijdige uitval vragen om meer zicht op kritische factoren bij het vinden en behouden van werk.

 

Methode

In het onderzoek zullen bestaande data van 2014-2017 van INTOWork en Onderwijs te weten: opleidingsprofiel, matching van opleiding en werk, motivatie, IQ, aantal (mislukte) stageplaatsen tijdens het school en INTOwork-traject, niveau van coaching op het werk en eventuele contacten met politie- gegevens vanuit het Veiligheidshuis en de afdeling leerplicht en W&I en informatie van de LVB jongere worden gecombineerd. Multivariate analyses, correlationele analyses en hiërarchische regressies leveren zicht op kritische en succesfactoren ten aanzien van plaatsing en duurzaamheid van arbeid. Deze analyses zullen worden gecomplementeerd met kwalitatieve informatie van de lvb-jongeren en werkgevers.

 

Beoogde resultaten van het onderzoek

- Meer zicht relevante factoren die plaatsing en duurzaamheid van werk voor kwetsbare werknemers (LVB) beïnvloeden.

- Zicht op duur waarin de jongeren aan het werk zijn en eventuele risicofactoren.

- Zicht op de visie van de LVB.

- Waar mogelijk verbetering van INTOWork denk aan richting geven aan jobcoaching en de intensiteit van de jobcoaching, denk aan betrekken van het eigen steunsysteem van de jongere, denk eventueel aan meer ingaan op matching en zicht op de rol van IQ.

- Versterking van de samenwerking tussen de partners binnen INTOW: PrO, intermediair Mind at Work, de gemeente Almere (leerplicht en W&I) en de aanpalende organisatie Veiligheidshuis SAVE. Plus in ruimer perspectief de Triple Helix, hetgeen een gericht lange termijnbeleid op het gebied van LVB en arbeid stimuleert.

- Zicht op de kwaliteit van jobcoaching in relatie tot zowel de duurzaamheid van arbeid als de ervaren ondersteuning /tevredenheid van de werknemer.

 

Communicatie, evaluatie en borging

INTOWork is nu een succesvol project in Almere. Bij een beter zicht op de succesfactoren (en eventueel aanpassing waar geïndiceerd) kan implementatie naar andere gemeenten plaatsvinden. De opbrengsten van het valorisatieonderzoek worden gepubliceerd op websites, in nieuwsbrieven en in toegepast wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten gedeeld via social media en in de breedte bij workshops gericht op de ontschotting in het sociale domein van de gemeenten evenals bij workshops gericht op de begeleiding van de LVB.

De voortgang van het project wordt gemonitord door een begeleidingscommissie met vertegenwoordiging vanuit het netwerk (Passend Onderwijs, Stuurgroep Sluitende Aanpak Jongeren: onderwijs-arbeid binnen de gemeente Almere) en experts op het gebied van onderzoek en arbeid (Universiteit van Maastricht).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website