Projectomschrijving

Een goede aansluiting tussen school en werk is één van de beleidsspeerpunten van de overheid (SER, 2 juni 2007). INTOWork steunt jongeren bij de aansluiting van school naar arbeid. Het huidig onderzoek is gericht op valorisatie van INTOWork.

INTOWork

INTOWork is een samenwerkingsproject tussen onderwijs (met name PRO-Praktijk Onderwijs en of VSO- Voortgezet Speciaal Onderwijs), de gemeente Almere en Mind at Work. Leerlingen worden gedurende hun schoolcarrière middels diverse stages begeleid naar werk. 66 % van de Pro-leerlingen vindt na afloop van de school geen baan en stroomt in bij INTOWork. Binnen INTOWork worden de jongeren gedurende twee jaar gecoacht in en naar de reguliere arbeidsmarkt. 70-75% van de jongeren sluit het INTOWork traject succesvol af met een reguliere baan.

Methode

In het onderzoek zullen bestaande data van 2014-2017 van INTOWork en Onderwijs te weten: opleidingsprofiel, matching van opleiding en werk, motivatie, IQ, aantal (mislukte) stageplaatsen tijdens het school en INTOwork-traject, niveau van coaching op het werk en eventuele contacten met politie- gegevens vanuit het Veiligheidshuis en de afdeling leerplicht en W&I en informatie van de lvb-jongere worden gecombineerd. Multivariate analyses, correlationele analyses en hiërarchische regressies leveren zicht op kritische en succesfactoren ten aanzien van plaatsing en duurzaamheid van arbeid. Deze analyses zullen worden gecomplementeerd met kwalitatieve informatie van de lvb-jongeren en werkgevers.

Begeleidingscommissie

De voortgang van het project wordt gemonitord door een begeleidingscommissie met vertegenwoordiging vanuit het netwerk (Passend Onderwijs, Stuurgroep Sluitende Aanpak Jongeren: onderwijs-arbeid binnen de gemeente Almere) en experts op het gebied van onderzoek en arbeid (Universiteit van Maastricht).

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Resultaten

Het huidige onderzoek was gericht op valorisatie van INTOWork. Zowel de werkgevers als de jongeren geven aan de ondersteuning van een consulent van INTOWork, zowel op inhoud als op het proces, als zeer plezierig te ervaren en geven aan dat deze ondersteuning bijdraagt aan de duurzaamheid van de werkrelatie. De werkgevers zien het belang van ondersteuning van kwetsbare jongeren. De interactie met de consulenten verloopt goed, snel en transparant. De consulent is bron van informatie en kennis, zowel wat betreft informatie over de regelgeving rondom kwetsbare werknemers (wat zijn wettelijke voorschriften, wat zijn mogelijkheden voor een werkgever), als wat betreft informatie over kwetsbare werknemers (in het algemeen en specifieke werknemers in het bijzonder). De consulent is de schakel tussen de werkgever, de werknemer en het steunsysteem van de werknemer (bijv. familie/ouders).

De resultaten tonen aan dat INTOWork werkt. Maar ook dat borging van deze (2 jaar durende, werkgerelateerde) ondersteuning nodig is. Met de verschillende partners wordt gewerkt aan continuering van verduurzaming.

Meer informatie

 

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website