Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Context

Eind 2018 is in opdracht van de regionale Stuurgroep personen met verward gedrag van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gestart met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. Dit betreft de categorieën 3 en 4 van het Aanjaag-/Schakelteam. Dit project beoogt verbeteringen op de bouwstenen 5, 6 en 8 te realiseren. De doelen zijn:

• vermindering gevaar en overlast van de doelgroep;

• verbetering leefomstandigheden en perspectief voor de doelgroep;

• vermindering maatschappelijke kosten.

 

Middels interviews met 130 bestuurders, beleidsmakers, professionals en ervaringsdeskundigen zijn de verbeterpunten van de aanpak van de doelgroep in kaart gebracht. Vervolgens is het onderzoeksrapport breed besproken en is er (bestuurlijk) draagvlak voor de beoogde aanpak opgehaald. Dit heeft er o.a toe geleid dat het project (evenals eerdergenoemde stuurgroep) is ondergebracht bij de in mei 2019 opgerichte regionale Commissie Zorg en Veiligheid. Deze bestaat o.a. uit vijf burgemeesters, vijf wethouders en een aantal ketenpartners en heeft tot doel de verbinding tussen zorg en veiligheid te versterken. De brede aanpak van mensen met verward gedrag is één van de vier thema’s. Eerdergenoemde stuurgroep, met daarin o.a. de Veiligheidsregio, GGZ, politie, GGD, Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) en cliëntorganisatie RCO De Hoofdzaak geeft daar uitvoering aan. De stuurgroep heeft trajecten lopen op het gebied van melding en triage, vervoer en het onderhavige project.

 

Uitvoering

In september 2019 is vanuit het ZVH gestart met de uitvoering van de verbeterpunten. Uitgangspunt is dat er eind 2021 sprake is van toereikende infrastructuur, waarbij tenminste sprake is van:

• een flexibele op- en afschaling naar Persoonsgerichte Aanpak (PGA);

• een bestuurlijk gremium om vastgelopen casuïstiek samen op te lossen;

• regionale hoog beveiligde (niv. 3+4) overbruggingsplekken;

• benodigde maatwerkvoorzieningen (sociaal pensions, Skaeve Huse / containerwoningen).

 

Op basis van de onderzoeksbevindingen zijn er twee verbeterlijnen uitgezet. Een pilot waarin een langlopende PGA voor (om te beginnen) 45 personen wordt ontwikkeld. Kernelementen van die aanpak zijn: een gemeenschappelijke casusanalyse, stevige procesregie, langdurige en intensieve monitoring (levensloopbenadering) en maatwerk, waarbij alle betrokken ketenpartners nauw samenwerken en een aandeel hebben. Inmiddels zijn 30 van de 45 casussen opgestart en worden de eerste resultaten geboekt. Per casus is de procesregie belegd bij het ZVH.

 

Daarnaast is begonnen met het deelproject ‘Maatwerkvoorzieningen’. In het kader daarvan zijn inmiddels de aanwezige en noodzakelijk geachte maatwerkvoorzieningen voor de doelgroep in kaart gebracht en vinden de eerste overleggen met woningcorporaties, gemeenten en ketenpartners plaats om samen initiatieven te ontwikkelen. De projectleider van het ZVH vervult daarbij de rol van initiatiefnemer, aanjager, verbinder, adviseur en coördinator. Het onderwerp maatwerkvoorzieningen behoort misschien niet tot de primaire taakstelling van het ZVH. Echter, uit de eerdergenoemde inventarisatie van verbeterpunten kwam evident naar voren dat de aanpak van de doelgroep voor een aanzienlijk deel stagneert, omdat het voorzieningenniveau ontoereikend is. Dit betreft voorzieningen op verschillende niveaus: hoog beveiligde zorg (niv. 3 en 4), respijtvoorzieningen, voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang en specifieke woonvoorzieningen buiten de reguliere woonkernen (bijv. ‘Skaeve Huse’). Het ZVH pakt de handschoen op, omdat de gedachte is dat als er geen initiatieven worden ontplooid, de situatie grotendeels blijft zoals die is. Er zou dan een belangrijke randvoorwaarde voor een PGA, namelijk passend onderdak, ontbreken.

 

Aanvraag

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op beide projectonderdelen. Er wordt subsidie gevraagd voor een pilot met een registratie- en monitoringsysteem dat ten behoeve van de Ketenveldnorm Continuïteit van Zorg in opdracht van Fivoor is ontwikkeld. Dit systeem zal worden gebruikt bij de PGA. In het systeem zijn o.a. ‘de zelfredzaamheidmatrix’ en het risicotaxatie-instrument FARE opgenomen. Het biedt een grondige analyse op de verschillende leefgebieden en brengt de risico's, voortgang en effectiviteit van de verschillende interventies helder in beeld.

 

Het tweede deel van de subsidie is bedoeld voor gedeeltelijke bekostiging van de projectleider ‘Maatwerkvoorzieningen’. Het totale project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’ loopt tot eind 2021. Bekostiging voor de overall projectleider en projectondersteuning is geborgd. De projectleider ‘Maatwerkvoorzieningen’ kan worden bekostigd tot maart 2021. Gezien de omvang en complexiteit van het vraagstuk, de betrokkenheid van veel enthousiaste gemeenten en ketenpartners en de geringe looptijd van dit deelproject, is een aanstelling voor de gehele duur van het totale project (tot eind 2021) noodzakelijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website