Projectomschrijving

Het vraagstuk van verwarde personen is van alle tijden. Verschillende recente incidenten hebben ons geleerd dat een effectieve aanpak vraagt om maatwerk. Juist die casuïstiek waarin sprake is van veiligheidsrisico’s vraagt om intensieve samenwerking tussen ketenpartners uit het zorgveld, het bestuurlijke domein en het justitiële domein.

Doel

Om deze veiligheidsrisico’s proactief te beheersen, heeft de gemeente Molenwaard het initiatief genomen haar huidige ketenaanpak verwarde personen te analyseren. Met als doel om te komen tot een ketenreferentiemodel waarin de lokale aanpak conform de landelijke richtlijnen kan worden geoptimaliseerd en die de verschillende ketenpartners direct concrete handvatten biedt.

Werkwijze

In dit project komen de betrokken ketenpartners verschillende keren bij elkaar om middels een methodische werkwijze (o.a. Client Mapping) te komen tot een sluitende aanpak, gefaciliteerd door professionals die ervaren zijn in het initiëren en borgen van complexe samenwerkingsprocessen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Opbrengsten

In dit project zijn leden van een Denktank, die een afspiegeling is van de partijen die in de regio betrokken zijn rondom mensen met verward gedrag, gestart met het leren van exemplarische casuïstiek en het op basis van deze casuïstiek inventariseren van inrichtingsvraagstukken. Met deze inrichtingsvraagstukken als uitgangspunt is vervolgens, aan de hand van een methodische werkwijze, een samenwerkingsmodel ontwikkeld, inclusief leidende principes, dat richting geeft aan de samenwerkingsactiviteiten in de praktijk. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijke taal en dito handelingsrepertoire onder professionals, doelgerichte regievoering en een ketenaanpak die de cliëntvraag daadwerkelijk centraal stelt.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website