Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA) zijn vaak langdurig in behandeling, herstellen langzaam en hun levensverwachting is 15 tot 25 jaar korter dan gemiddeld. De belangrijkste oorzaken zijn: suïcide, ongevallen en hart- en vaatziekten. Dit laatste heeft te maken met een ongezonde levensstijl en bijwerkingen van medicatie.

 

Het doel van dit vervolgproject is om de resultaten van DITSMI (verkregen tijdens het project Optimaliseren richtlijnadherente diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling bij GGZ patiënten in de langdurige zorg als doorbraakproject) breder beschikbaar te stellen binnen GGNet en bij GGZ Oost Brabant.

Uit onderzoek tijdens het bovengenoemde project bleek dat huidige diagnoses en indicatiestellingen niet (meer) passend waren, het behandeleffect niet structureel werd geëvalueerd en dat veel patiënten niet volgens de huidige richtlijnen behandeld werden. Het ontbreken van een goede behandelrationale voor deze patiëntengroep heeft geleid tot het ontwikkelen van DITSMI: Diagnose Indicate Treat Severe Mental Illness. (Diagnosticeren, indiceren en behandelen van Ernstige Psychische Aandoeningen). In de afgelopen 2 jaar is aantoonbaar gemaakt dat het toepassen van DITSMI als zorgmodel bijdraagt aan goede patiëntenzorg, namelijk kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling. Dit heeft geresulteerd in een forse afname van zorgbehoefte bij patiënten. De eerste resultaten van DITSMI (2014-2017 n=83) toonde dat aan: 49% van de DSM classificatie (diagnose) en 67% van de indicatie van de behandeling veranderde; een daling van alle medicatie van 14%, een afname van 30% antipsychoticumgebruik en een duidelijke afname (48%) van parasympaticolytische medicatie. De bevindingen van de Health of the Nations uitkomstschaal laten een verbetering zien bij 25% van de patiënten. De totale opbrengsten zoals gedeclareerd aan de ziektekostenverzekering daalde in drie jaar tijd met 48 % (Veereschild et al., submitted).

 

DITSMI is gericht op medisch-, maatschappelijk- en sociaal herstel, is contextonafhankelijk, met veel aandacht voor zelfreflectie van de zorgprofessional op het eigen professionele handelen en het contact met de patiënt .

De nadruk ligt op diagnosticeren in plaats van classificeren. De “beschrijvende diagnose” is hierbij van groot belang met nadruk op de “stem” van de patiënt ten aanzien van zingeving en persoonlijk herstel op diverse levensgebieden.

Het zorgmodel DITSMI bestaat uit een combinatie van multidisciplinaire diagnostiek en indicatiestelling, medicamenteuze en psychologische behandeling volgens professionele richtlijnen welke leidt tot afbouw van medicatie bij patiënten met EPA, het risico op stagnatie in behandeling minimaliseert en tevens leidt tot vermindering van de zorgconsumptie.

Het toepassen van DITSMI beoogt als zodanig het optimaliseren van diagnose- en indicatiestelling en richtlijnadherente behandeling, met als doel om de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop en zingeving, een positiever zelfbeeld en het herwinnen van de eigen regie over een leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving.

 

“Ik heb jarenlang geen eigen verantwoordelijkheid gehad. Ik mocht niks zelf beslissen. Ik had geen stem. Die kreeg ik nu wel. Ik kon nu ook aangeven wat ik vond dat ik nodig had. En niet dat anderen weer voor mij gingen praten. Want uiteindelijk weet ik meestal, toch zelf wel het best.” ggnet.nl/behandelingen/ditsmi).

 

Patiënten, familie, cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen zijn reeds actief betrokken vanuit het project DITSMI als klankbordgroepen en zijn onderdeel van en/of betrokken bij het behandelteam.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website