Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft als eindproduct een actueel, multidisciplinair onderwijsprogramma gericht op het omgaan met personen met verward gedrag voor de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH). De totale omvang is 216 uur onderwijs gericht op het thema ‘verward gedrag’, geïntegreerd in de vier jaren van de opleiding. Het onderwijsprogramma voorziet in competenties (kennis, vaardigheden en attitude) om adequaat om te gaan met personen met verward gedrag, die een medisch hulpverlener direct kan oefenen tijdens het onderwijsprogramma en direct kan toepassen tijdens stages en de dagelijkse praktijk van de acute ketenzorg. In het onderwijsprogramma wordt gebruikt gemaakt van diverse werkvormen (o.a. kennisclips en virtual reality bril), toetsvormen (kennistoetsen, vaardigheidstoetsen en beroepsproducten) en ervaringsdeskundigheid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een onderwijsprogramma (216 uur totaal) gericht op personen met verward gedrag, geïntegreerd in de 4 jarige opleiding:

1.Leerjaar 1: 24 uur contacttijd, 24 uur voorbereidingstijd

2.Leerjaar 2: 60 uur contacttijd, 60 uur voorbereidingstijd

3.Leerjaar 3: 12 uur contacttijd, 12 uur voorbereidingstijd

4.Leerjaar 4: 12 uur contacttijd, 12 uur voorbereidingstijd

 

De eenheid van leeruitkomst luidt: “Je hebt een helder beeld van wat verward gedrag is en welke oorzaken daar (globaal) aan ten grondslag kunnen liggen, je kent je eigen positie en die van andere professionals betrokken bij zorg en veiligheid aan personen met dit gedrag, je weet wat de mogelijke consequenties zijn van jouw vaardigheden en attitude ten opzichte van deze personen en de sociale context en je kunt met de andere professionals zodanig samenwerken dat deze personen zoveel mogelijk kwalitatief goede zorg krijgen en veiligheid gewaarborgd wordt.”

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Professionals uit de domeinen van zorg, veiligheid en welzijn krijgen in toenemende mate te maken met personen met verward gedrag. Een groep professionals die in aanraking gaat komen met personen met verward gedrag in de acute keten betreft de medisch hulpverlener (BMH). In het huidige curriculum van de BMH zit een onderwijsprogramma ‘psychiatrie’, wat ontbreekt in het huidige onderwijsprogramma is (a) aansluiting bij actuele problematiek rondom personen met verward gedrag, aansluiting bij actuele zorgstandaarden, (c) competenties (kennis, vaardigheden en attitude) op domeinoverstijgende samenwerking in de acute zorgketen met het veiligheidsdomein en (d) de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

 

Bovenstaande hiaten en behoeften vanuit praktijk en onderwijs aan (toekomstige) professionals vormen de aanleiding voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met Acute Zorgregio Oost (AZO) en de Nationale Politie voor het huidige projectvoorstel. Het doel van dit project is het herontwerp (de herijking, ontwikkeling en implementatie) van dit onderwijsprogramma naar een actueel, multidisciplinair onderwijsprogramma gericht op het omgaan met personen met verward gedrag voor de opleiding medische hulpverlening, in nauwe samenwerking met het werkveld en ervaringsdeskundigen.

 

Het project heeft een looptijd van 12 maanden en kent vier fases. Tijdens fase 1 ontwikkelen we bouwstenen voor het onderwijsprogramma, onder andere door inzicht te krijgen in huidige ervaren knelpunten in de beroepspraktijk, inzicht in gewenste competenties en (stage)ervaringen van medisch hulpverleners en actuele evidence omtrent omgaan met personen met verward gedrag. Fase 2 betreft de aanpassing van het onderwijs, waarbij competenties, toetsing en inhoud in samenwerking met het werkveld, ervaringsdeskundigen en onderwijskundigen worden geformuleerd. Tijdens fase 3 worden onderdelen van het onderwijsprogramma getest en het onderwijsprogramma wordt bijgesteld. Tot slot wordt tijdens fase 4 het vernieuwde onderwijsprogramma geïmplementeerd en geborgd in het curriculum van de BMH. Onderdelen van het vernieuwde onderwijsprogramma kunnen (na eventuele aanpassing) gebruikt worden als basis/aanvulling voor bij- en nascholing in de praktijk van zorg en veiligheid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website