Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit evaluatierapport beschrijft de uitkomsten van het actieonderzoek gericht op de inzet van een wooncoach bij woningcorporatie Van Alckmaer voor Wonen.

 

De resultaten van de wooncoach en reacties van de begeleidingsgroep, laten zien dat het concept wooncoach landelijk is in te zetten. Uiteraard op het domein wonen en zorg maar ook breder richting veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, armoede en schulden. Het concept biedt inspiratie en een praktische, meetbare manier om vorm te geven aan de thema’s waakvlamfunctie, het gebiedsgericht integraal samenwerken vanuit bewoners en het realiseren van een effectieve vorm van toegang tot moeilijk benaderbare bewoners.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het actieonderzoek is gestart in maart 2020 en in december 2020 afgerond. Het hoofddoel was te onderzoeken of de inzet van de wooncoach huisuitzettingen bij verwarde personen kan voorkomen.

 

Specifiek voor het actieonderzoek hebben we twee representatieve casussen met dreigende huisuitzetting gevolgd; een jong gezin en een oudere man met (zeer) moeilijke persoonlijkheid, afhoudend, zorg vermijdend gedrag. Per huurder is methodisch een traject uitgestippeld.

 

Ten eerste is de wooncoach er in geslaagd door met veel persoonlijke aandacht en een maatwerkbenadering contact te leggen met de huurders en een vertrouwensband met hen op te bouwen. Door samen met hen en via de Growcare methode zorgvuldig een plan te maken op acht leefvelden, heeft hij helder gemaakt op welke domeinen groei nodig was in relatie tot situatie, vaardigheid en gedrag. Het leervermogen en (zorg)geschiedenis bepalen het tempo en de richting van het plan. Door deze acties in deze logische volgorde uit te voeren (samen met de bewoner) en uit te zetten bij netwerkpartners zijn beide casussen aantoonbaar gegroeid op meerdere leefdomeinen. Voorbeelden van groeiresultaten zijn een schone woning, een verbeterd betaalregime, een verbetering op gezondheid en voeding, versteviging van de sociale netwerken en een toename van zelf-organiserend vermogen. In beide gevallen mogen als gevolg hiervan de bewoners in het huis blijven wonen, en is verder afglijden op de maatschappelijke ladder omgezet in stappen vooruit.

 

Bijkomende winst is dat er blijvende goodwill en een duurzame relatie met de huurders is opgebouwd waardoor er kan worden gesproken over een waakvlamfunctie. Daarmee heeft de wooncoach vanuit werken met bewoners nieuwe effectieve samenwerkingen gecreëerd. Met name de training praktijk gestuurd ontwikkelen is van betekenis geweest om de bewonersaanpak succesvol te koppelen aan de systeemaanpak en het meekrijgen van het netwerk in deze nieuwe manier van werken.

 

Vanuit de onderzoekers en samenwerkingspartners is geconstateerd dat de competenties van de wooncoach in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de opbouw van de relatie met de ‘zorgmijders”.

 

Het succes blijkt ook uit het feit dat de woningcorporatie tussentijds het contract van de wooncoach heeft verlengd en met andere partners wil onderzoeken of deze werkwijze breder kan worden ingevoerd.

 

Vanuit de groeiaanpak van bewoners is een duurzaam lokaal netwerk van professionals en beleidsmedewerkers opgebouwd. De reacties van hen zijn zonder uitzondering positief. Op systeemniveau zien de woningcorporatie, de GGZ NHN, de GGD en de gemeente Alkmaar de meerwaarde van deze methodische manier van werken en is er nu ook een vangnetwerk dat contact houdt met deze inwoners. Ook wordt hiermee de zogenaamde waakvlamfunctie onderhouden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Alkmaar wonen bijna 300.000 inwoners in 7 gemeenten (Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo, Bergen, Castricum en Uitgeest). De regio heeft een divers palet aan inwoners, woningen en woonmilieus. Naast de aspecten als werkgelegenheid, voorzieningen en infrastructuur, is diversiteit en vitaliteit van de woningmarkt een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke regio nu en in de toekomst. Wonen en zorg is daarin onderdeel van de lokale prestatieafspraken tussen gemeente(n), woningcorporaties en de huurderbelangenverenigingen. In februari 2018 hebben de 7 gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Alkmaar het Woonzorg Pact ondertekend om de samenwerking te versterken en zorg te dragen voor ‘wonen met ondersteuning’.

 

De focus voor uitvoering van het pact is gericht op kwetsbare inwoners in de regio Alkmaar; inwoners die na verblijf in beschermd wonen zelfstandig (moeten) gaan wonen, kwetsbare jongeren tussen 17 en 23 jaar en de doelgroep ouderen. Het is nu tijd om alle partners uit te dagen om hun passie en commitment te tonen bij de concrete opgaven die er liggen. Het aantal woningen zal de komende 3-5 jaar worden vergroot om de meest kwetsbare doelgroepen van de juiste leefomgeving en woning te voorzien. Voor volwassen zien we een behoefte van 200 extra woningen die de komende 5 jaar beschikbaar moeten komen, om ervoor te zorgen dat we de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis kunnen gaan maken. Een van de belangrijkste onderdelen uit het Pact is een integrale samenwerking tussen woningcorporaties, zorginstanties en gemeenten om wijken en buurten, ook met instroom van meer kwetsbare burgers, leefbaar te houden.

 

Woonoverlast en leefbaarheid

Zeer recent heeft de koepelorganisatie van woningcorporaties (Aedes) een publicatie uitgebracht over woonoverlast (corporatiemonitor woonoverlast 2019). Woningcorporaties maken zich grote zorgen over burenoverlast, ofwel woonoverlast. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag dragen hier steeds vaker aan bij. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag. De stijging van agressie richting corporatiemedewerkers is daarbij ook zorgelijk. Bijna 50 procent van de corporaties heeft hiermee te maken. Corporatiemedewerkers constateren vaak als eerste verward gedrag bij huurders, bijvoorbeeld bij een melding van overlast of tijdens reparatie en of renovatiewerkzaamheden. Corporaties melden problemen bij de betrokken hulpverlenende instanties, maar steeds vaker ontbreekt de regie en opvolging.

 

Alkmaar

Woningcorporatie van Alckmaer voor Wonen krijgt in het contact met huurders regelmatig te maken met verward gedrag. De medewerkers komen verward gedrag tegen als zij op huisbezoek komen bij huurders of als er klachten over overlast zijn en in het ergste geval een huisuitzetting moeten begeleiden. Alleen al dit jaar heeft van Alckmaer drie huisuitzettingen moeten uitvoeren en spelen er nog een vijftal gelijkwaardige casussen. Er waren vooraf onvoldoende preventieve interventies beschikbaar voor de huurder. De problematiek en het gedrag van deze huurders is zeer complex en moeilijk te beïnvloeden of te stabiliseren. De procedures om gespecialiseerde hulp en ondersteuning op te starten duurden (te) lang waardoor professionele hulp niet tijdig werd opgestart of kon worden opgestart en werd er niet tijdig een rol en verantwoordelijkheid genomen door de samenwerkingspartners.

 

Bijdrage aan een goed werkende aanpak

In de regio Alkmaar zien we een enerzijds een toename van huisuitzettingen de afgelopen jaren en anderzijds een groot tekort aan geschikte opvang en woonplekken. We willen experimenteren met een medewerker die met gespecialiseerde kennis ondersteuning kan bieden aan personen met verward gedrag, om zo een situatie te stabiliseren en een huisuitzetting te voorkomen. De vraag is of deze zowel financieel als maatschappelijk meerwaarde kan bieden in het de-escaleren van de woonsituatie en een versnelling kan geven aan de afspraken aangaande de samenwerking bij verward gedrag. De medewerker, die samen werkt met de gemeentelijke en zorginstanties, kan tijdig hulp of contact initiëren en reageren op signalen van verward gedrag, zorgen voor het inschakelen van gepaste hulpverlening, het aanpakken van eventuele overlast en het begeleiden en aanscherpen van processen tijdens en na crisissituaties. Het gaat er vooral om dat de medewerker vroeg in beeld komt en snel de juiste wegen weet te bewandelen naar de juiste hulp- en dienstverleners. Indien de betrokken bewoner ernstig zorgmijdend gedrag laat zien wordt er innig samengewerkt met Vangnet&Advies. Met deze aanpak en een meer preventieve rol van de corporatie in deze fase willen we maximaal bijdragen aan leefbare buurten en wijken en de vertraging van preventieve hulp of huisuitzetting voorkomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website