Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mede door de aanstelling van een proces- en casusregisseur verwarde personen en daarbij de inzet en de wil om samen te werken van medewerkers sociaal domein, veiligheid alsmede diverse partners is gebleken dat door het verbinden en integraal benaderen van onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid de kans op succesvolle, duurzame oplossingen voor inwoners wordt vergroot.

Een persoonsgerichte aanpak waarin zorg- en veiligheidspartners de krachten bundelen en samen optrekken is hierin noodzakelijk. Dit samen optrekken is ook van belang ter voorkoming of verergering van multiproblematiek. In de aanpak dient de cliënt centraal te staan. De warme overdracht van cliënt is hierbij van groot belang. Het basisplan staat en nu volgt de uitwerking en eventuele bijsturing daarvan. Samen moeten we dit doen zodat uiteindelijk niemand tussen wal en schip kan vallen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een door alle partners gedragen afwegingskader (beslisboom) voor zowel meldingen van acute verwardheid en niet acute verwardheid, het MOT (Maatschappelijk Onrust Team) en de PGA Lokaal (Persoonsgerichte Aanpak).

De inbreng van cliënten is mede door de corona crisis (nog niet) structureel geborgd in de (verdere) beleidsvorming en de implementatie van de sluitende aanpak. Het plan van aanpak hiertoe is echter wel zover dat hiertoe op zeer korte termijn stappen in zullen worden gemaakt om dit te bewerkstelligen.

De borging van de samenwerking met de partners is middels diverse convenanten bekrachtigd. De gegevensverstrekking ten opzichte van de diverse partners zijn gewaarborgd en vastgelegd conform de AVG

Zorgprofessionals hebben voldoende kennis met betrekking tot in te zetten interventies. Als er bijzondere interventie noodzakelijk is kan deze worden ingekocht binnen de GGZ. Dit is tot op heden niet noodzakelijk gebleken.

Na een wat stroef begin van de implementatie, waarbij duidelijk door partners gezocht is naar de voor hun juiste wijze van samenwerking en informatieverstrekking is de gemeenschappelijke werkwijze inmiddels geïmplementeerd. Partners geven aan dat zij elkaar steeds beter kunnen vinden. De gemeentelijke werkwijze kan direct worden bijgestuurd indien dit noodzakelijk is. Na ieder jaar zal de gemeenschappelijke werkwijze worden geëvalueerd en zonodig worden bijgesteld. Zo houden we in- en overzicht in hetgeen wat wel of niet werkt. Alle relevante partijen betrekken we hierbij

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

1. Publiekssamenvatting

Per 1 oktober moet elke gemeente in Nederland een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag hebben. Het doel van de sluitende aanpak is aandacht te hebben voor alle facetten van de zorg én ondersteuning die nodig zijn voor mensen die (eenmalig of chronisch) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Hierbij is het risico aanwezig dat zij zichzelf of andere schade toebrengen. Resultaat van de sluitende aanpak moet zijn: het op tijd bieden van passende hulp en overlastbeperking.

Het landelijk schakelteam Verward gedrag heeft bouwstenen benoemd waarmee gemeenten deze sluitende aanpak kunnen en moeten realiseren. De bouwstenen zijn gericht op het volledige ondersteuningscontinuüm (van preventie, via vroegsignalering naar passende zorg en straf), het betrekken van de cliënt, en informatievoorziening.

In Leusden hebben we samen met onze partners op het terrein van zorg, veiligheid en wonen een lokale sluitende aanpak ontwikkeld. We richten ons hierbij niet alleen op mensen met verward gedrag, maar ook op mensen die opvang en bescherming nodig hebben vanwege de overlap in doelgroep en problematiek.

De Leusdense lokale sluitende aanpak kenmerkt zich door de volgende elementen:

- Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke werkwijze (met aandacht voor gestructureerd casusoverleg, het ontwikkelen van een gezamenlijk afwegingskader en het opbouwen van gezamenlijk handelingsrepertoire);

- Met alle betrokken partijen (verbinding tussen zorg & veiligheid);

- Waarbij iedereen in beeld is en niemand tussen wal en schip valt;

- Waarbij we inzetten op een preventieve aanpak en het versterken van vroegsignalering;

- Zorgbehoevende personen ontvangen passende zorg;

- Als personen (blijvend) overlast veroorzaken en niet aanspreekbaar zijn op hun gedrag, kunnen strafmaatregelen volgen;

- We beschikken over een breed en actief netwerk in de samenleving en een goed georganiseerd professioneel zorg- en veiligheidsnetwerk;

- Lokaal wat lokaal kan, regionaal waar nodig.

 

In Leusden zijn al veel voorzieningen aanwezig waarop we kunnen voortbouwen om de sluitende aanpak op alle lokale bouwstenen te realiseren (m.u.v. de bouwstenen “vervoer” en “meldpunt” die voornamelijk regionaal worden ingevuld). We zetten per bouwsteen in op verschillende acties, welke we de komende jaren zullen gaan uitvoeren. Het belangrijkste voor het komende jaar is echter het ontwikkelen van de gemeenschappelijke werkwijze, het zogenoemde zandlopermodel.

Zandlopermodel

Met onze samenwerkingspartners hebben we, vanuit onze gezamenlijke inhoudelijke en organisatorische uitgangspunten, het ‘Leusdense zandlopermodel’ ontwikkeld. Onze lokale aanpak is erop gericht om waar mogelijk te voorkomen dat mensen (zware) zorg nodig hebben of dat strafmaatregelen nodig zijn. We zetten daarom vooral in op preventie en vroegsignalering. Daarvoor mobiliseren we de samenleving (netwerk, buren, algemene voorzieningen) en versterken we de samenwerking tussen het informele netwerk en de professionele hulpverleners (zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen) (bovenkant trechter).

 

 

Als blijkt dat een preventieve aanpak niet voldoende is, en meer ondersteuning nodig is, worden cliënten besproken in een gestructureerd casusoverleg. De ‘triage’ tot de ondersteuning doen we via een afwegingskader dat we nog gaan ontwikkelen (heeft een cliënt enkelvoudige en eenvoudige zorg nodig? Of is een multidisciplinaire aanpak vereist?). Het sociaal- en veiligheidsdomein werken hier nauw met elkaar samen om op te schalen naar strafmaatregelen indien nodig (middelste, smalste deel van de trechter).

De aanpak kenmerkt zich door het principe ‘We doen wat nodig is’. De meeste mensen hebben genoeg aan basisondersteuning (zoals beschikbaarheid van een laagdrempelige inloop). Bij een multidisciplinaire aanpak is meer nodig. Door gestructureerd het afwegingskader toe te passen wordt voor de zorg- en veiligheidsverleners inzichtelijk welk handelingsrepertoire het beste aansluit op de individuele cliënt. Door een gestructureerde samenwerking wordt kwantitatief en kwalitatief de juiste zorg op maat geleverd (onderste deel trechter).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website