Projectomschrijving

Doel

In Leusden is een proces- en casusregisseur verwarde personen aangesteld. Deze heeft ingezet op samenwerking tussen medewerkers sociaal domein en veiligheid. Resultaat van dit project is dat het verbinden en integraal benaderen van onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid de kans op succesvolle, duurzame oplossingen voor inwoners vergroot.

Resultaten

Een aantal concrete resultaten van het project:

  • Een door alle partners gedragen afwegingskader (beslisboom) voor zowel meldingen van acute verwardheid en niet acute verwardheid, het MOT (Maatschappelijk Onrust Team) en de PGA Lokaal (Persoonsgerichte Aanpak).
  • De inbreng van cliënten is mede door de coronacrisis (nog niet) structureel geborgd in de (verdere) beleidsvorming en de implementatie van de sluitende aanpak. Het plan van aanpak hiertoe is echter wel zover dat hiertoe op zeer korte termijn stappen in zullen worden gemaakt om dit te bewerkstelligen.
  • De borging van de samenwerking met de partners is middels diverse convenanten bekrachtigd. De gegevensverstrekking ten opzichte van de diverse partners zijn gewaarborgd en vastgelegd conform de AVG.
  • Zorgprofessionals hebben voldoende kennis met betrekking tot in te zetten interventies. Als er bijzondere interventie noodzakelijk is kan deze worden ingekocht binnen de ggz. Dit is tot op heden niet noodzakelijk gebleken.

Na een wat stroef begin van de implementatie, waarbij duidelijk door partners gezocht is naar de voor hun juiste wijze van samenwerking en informatieverstrekking is de gemeenschappelijke werkwijze inmiddels geïmplementeerd. Partners geven aan dat zij elkaar steeds beter kunnen vinden. De gemeentelijke werkwijze kan direct worden bijgestuurd indien dit noodzakelijk is. Na ieder jaar zal de gemeenschappelijke werkwijze worden geëvalueerd en zonodig worden bijgesteld. Zo blijft er in- en overzicht in hetgeen wat wel of niet werkt. Alle relevante partijen worden hierbij betrokken.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website