Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag Subsidieoproep: Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag

 

De gemeenten Apeldoorn, Brummen en Epe hebben de Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag in procedure gebracht ter vaststelling (in september a.s.) door de respectievelijke gemeenteraden. Deze sluitende aanpak is in samenwerking met ketenpartners tot stand gekomen.

 

Een van de grootste knelpunten bij bouwsteen 2 (preventie en levensstructuur) en 3 (vroegtijdige signalering)is het samenspel tussen betrokkenen rond een verwarde cq. kwetsbare inwoner. De cliënt zelf, maar ook zijn/haar mantelzorger, betrokken zorgprofessionals en professionals in het sociaal domein en eventueel betrokken ervaringsdeskundigen zouden elkaar steeds op de juiste momenten moeten voorzien van op- en afschaalsignalen. Met een vloeiend samenspel, en communicatie op de juiste momenten wordt een stabiele levensstructuur bevorderd, en het risico op terugval of crisis geminimaliseerd. Dit is helaas nog lang niet altijd het geval.

Een soepel samenspel is ook doelstelling in een lopend traject waarbij het op- en afschalen tussen FACT-teams en sociaal wijkteams centraal staat. Met een digitaal communicatieplatform wordt beoogd een vervolg aan deze opgave tot gestructureerd samenwerken te geven. De invoering van dit platform is waar deze subsidie-aanvraag zich op richt.

 

In de ouderenzorg is een (digitale) werkwijze geïntroduceerd die voor een veel bredere doelgroep kan worden uitgerold. Daarbij is het zaak dat alle betrokken spelers kiezen voor een eenduidig systeem dat inzetbaar is voor iedere kwetsbare doelgroep. De brede invoering van OZOverbindzorg is opgenomen als regionale ambitie in de Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag. Bij deze aanpak hebben 8 gemeenten in de regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel zoveel als mogelijk met elkaar opgetrokken. Nu zou een eerste deelregio (rond de Huisartsengroep Apeldoorn/Epe/Eerbeek)een uniforme werkwijze willen introduceren voor alle kwetsbare inwoners. De overige gemeenten onderzoeken brede haalbaarheid in de eigen gemeenten, en kunnen waar zij dit willen aanhaken op dit traject. Ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis stimuleert de invoering van digitale infrastructuur, maar slechts t.b.v. de meest kwetsbare ouderen. Van een eenduidige en regionaal afgestemd en geïntroduceerde digitale werkwijze wordt een eenvoudige verbinding tussen alle medisch,sociaal en direct betrokkenen verwacht. Structurele borging van de werkwijze maakt onderdeel uit van het project. Gezamenlijke financiering van de uitrol door Zilveren Kruis en gemeenten is aan de orde. Implementatie bij een voorziene grote groep van professionele én informele ondersteuners (waaronder mogelijkerwijs ook ervaringsdeskundigen) is waar dit project zich op richt. Daarbij is het uitgangspunt dat in een korte periode alle betrokkenen worden geïnformeerd over, en getraind met het systeem. Dit om te voorkomen dat feitelijk gebruik feitelijk niet tot stand komt omdat voor een deel van de ketenpartners het systeem nog onbekend is. Ook is na training indien nodig begeleiding bij het gebruik beschikbaar.

 

Een pilot die elders loopt komt waarschijnlijk in de projectperiode tot afronding, waardoor dan ook de hulpdiensten via het systeem toegang krijgen tot het netwerk rond een kwetsbare/verwarde burger. De hulpdiensten kunnen daarmee veel sneller dan in het verleden de juiste gesprekspartners bereiken.

 

Aan de wettelijke kaders van de Algemene verordening op de Privacy dient de werkwijze vanzelfsprekend te voldoen.

 

Onderdeel van de projectaanpak is de monitoring van het beoogde brede gebruik.

 

Direct betrokken partijen zijn: HuisartsenOrganisatie Oost Gelderland (Regio Apeldoorn), gemeenten Apeldoorn/Epe/Brummen, GGNet (als vertegenwoordiger van de EPA-Taskforce, en trekker van het project soepel op-/afschalen Factteams en Sociaal Wijkteams, MEEVeluwe (inbreng kennis LVB, niet-aangeboren hersenletsel en andere niet zichtbare-beperkingen), Verian (als verbinder naar de wijkverpleging, en Proscoop (Regionale OndersteuningsStructuur eerste lijnszorg). Allen hebben toegezegd dit project te willen ondersteunen, danwel voor te zullen leggen aan de respectievelijke achterbannen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website