Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Netwerkzorg voor ruim 2.000 inwoners

2000 inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen maken -nu project De Verbinding is afgerond- gebruik van een digitaal hulpmiddel om hun netwerkzorg te organiseren. De cliënt neemt de regie om via OZOverbindzorg de huisarts, een betrokken ambulant begeleider of wijkverpleegkundige, maar ook een naaste, in staat te stellen om digitaal met elkaar te communiceren. Makkelijk en veilig (want privacy-proof)!

 

In ruim 1,5 jaar tijd zijn meer dan 300 organisaties (met ruim 2200 medewerkers) in de zorg en het sociaal domein geïnformeerd en getraind om met OZOverbindzorg te werken. Zo kan iedereen die betrokken is rond een patiënt of cliënt elkaar eenvoudig en 24/7 informeren of vragen een bijdrage te leveren aan zorg of ondersteuning.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project “De Verbinding” had als einddoel een regionaal geïmplementeerde (digitale) werkwijze voor netwerkzorg rond kwetsbare inwoners.

We zijn enorm trots op het verloop tot nu toe:

2.000+ inwoners -en hun netwerk van formele en informele zorgverleners- zijn nu gebruiker van OZOverbindzorg. In alle 3 gemeenten van de HuisartsenRegio Apeldoorn zijn alle huisartsenpraktijken operationeel, en van ruim 300 organisaties zijn meer dan 2.200 medewerkers getraind in het gebruik. Behalve huisartsen gaat het om wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, ambulant begeleiders, apothekers, ggz-instellingen, diëtisten, fysiotherapeuten, ouderenadviseurs, welzijnsmedewerkers, sociaal team-medewerkers etc. Cliëntenorganisaties zoals MEE zijn actief betrokken, evenals mantelzorgorganisaties. De enige partij die (node) gemist wordt is het Gelre Ziekenhuis.

 

Een korte toelichting op de vooraf gestelde doelstellingen:

 

-alle zorgverleners aangehaakt:

Het overgrote deel van de zorgverleners is aangehaakt. Weliswaar niet overal alle medewerkers, en ook is niet overal de inbedding in de werkprocessen al afgerond. Maar op verzoek van inwoners kan iedere professional per direct aanhaken in zijn of haar zorgnetwerk.

 

-alle kwetsbare inwoners zijn in beeld:

De huisartsen hebben het gebruik van OZO in een bredere aanpak rond kwetsbare ouderen ingebed. er nog wel Er zijn nog wel verschillen tussen praktijken waarneembaar. Voor de ggz-organisaties geldt dat het aanbod aan cliënten om met OZO te werken breed bekend is, maar dat het feitelijke gebruik van OZO sterk wisselt per team/professional. Ondersteuning aan cliënten om zelf een start te maken met OZO wordt ook geboden vanuit ervaringsdeskundigen, via Herstelplein Korak.

 

-alle trainingen van zowel zorgverleners als mantelzorgers zijn afgerond

 

-het platform is volledig operationeel

Gerealiseerd.

 

-het platform en de daarmee samenhangende samenwerking tussen partijen is bestuurlijk verankerd

Door de HuisartsenRegioApeldoorn (HRA) is het commitment vertaald in een contractuele verplichting met OZOverbindzorg t/m eind 2021. De EPA-Taskforce waarin partijen binnen de GGZ samenwerken hebben eind 2019 hun commitment herhaald om OZO in te zetten als faciliterend hulpmiddel voor netwerkzorg.

 

-de structurele financiering is geborgd

Het gebruik van de software is tot eind van 2020 gefinancierd vanuit het project. Ook voor 2021 zijn sluitende middelen beschikbaar. Dit betreft dan niet langer implementatie/trainingsbudget (voorgesteld gaat worden dat zorgorganisaties dit voor eigen rekening gaan nemen.

 

- borging naastenperspectief in het platform.

Juist de betrokkenheid van het informele netwerk is van groot belang in de netwerkzorg via OZOverbindzorg. De persoonlijke en sociale context is immers essentieel voor een maatwerk aanpak waarin een patiënt/cliënt zich geholpen/ondersteund voelt. Het snel en makkelijk kunnen schakelen met álle betrokkenen vergt van veel professionals een fundamenteel andere aanpak. In deze ontwikkeling kunnen nog verdere stappen gezet worden. Maar OZO maakt het mogelijk om met b.v. een goede vriend, een betrokken buurman en de vaste mantelzorger(s) 24/7 samen te werken.

Door een cliënt op het juiste moment en door de juiste persoon om toestemming voor OZO te vragen en met hem of haar dan het vertrouwde netwerk (professioneel en informeel) te inventariseren, blijkt het goed haalbaar om met OZOverbindzorg te starten.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag Subsidieoproep: Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag

 

De gemeenten Apeldoorn, Brummen en Epe hebben de Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag in procedure gebracht ter vaststelling (in september a.s.) door de respectievelijke gemeenteraden. Deze sluitende aanpak is in samenwerking met ketenpartners tot stand gekomen.

 

Een van de grootste knelpunten bij bouwsteen 2 (preventie en levensstructuur) en 3 (vroegtijdige signalering)is het samenspel tussen betrokkenen rond een verwarde cq. kwetsbare inwoner. De cliënt zelf, maar ook zijn/haar mantelzorger, betrokken zorgprofessionals en professionals in het sociaal domein en eventueel betrokken ervaringsdeskundigen zouden elkaar steeds op de juiste momenten moeten voorzien van op- en afschaalsignalen. Met een vloeiend samenspel, en communicatie op de juiste momenten wordt een stabiele levensstructuur bevorderd, en het risico op terugval of crisis geminimaliseerd. Dit is helaas nog lang niet altijd het geval.

Een soepel samenspel is ook doelstelling in een lopend traject waarbij het op- en afschalen tussen FACT-teams en sociaal wijkteams centraal staat. Met een digitaal communicatieplatform wordt beoogd een vervolg aan deze opgave tot gestructureerd samenwerken te geven. De invoering van dit platform is waar deze subsidie-aanvraag zich op richt.

 

In de ouderenzorg is een (digitale) werkwijze geïntroduceerd die voor een veel bredere doelgroep kan worden uitgerold. Daarbij is het zaak dat alle betrokken spelers kiezen voor een eenduidig systeem dat inzetbaar is voor iedere kwetsbare doelgroep. De brede invoering van OZOverbindzorg is opgenomen als regionale ambitie in de Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag. Bij deze aanpak hebben 8 gemeenten in de regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel zoveel als mogelijk met elkaar opgetrokken. Nu zou een eerste deelregio (rond de Huisartsengroep Apeldoorn/Epe/Eerbeek)een uniforme werkwijze willen introduceren voor alle kwetsbare inwoners. De overige gemeenten onderzoeken brede haalbaarheid in de eigen gemeenten, en kunnen waar zij dit willen aanhaken op dit traject. Ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis stimuleert de invoering van digitale infrastructuur, maar slechts t.b.v. de meest kwetsbare ouderen. Van een eenduidige en regionaal afgestemd en geïntroduceerde digitale werkwijze wordt een eenvoudige verbinding tussen alle medisch,sociaal en direct betrokkenen verwacht. Structurele borging van de werkwijze maakt onderdeel uit van het project. Gezamenlijke financiering van de uitrol door Zilveren Kruis en gemeenten is aan de orde. Implementatie bij een voorziene grote groep van professionele én informele ondersteuners (waaronder mogelijkerwijs ook ervaringsdeskundigen) is waar dit project zich op richt. Daarbij is het uitgangspunt dat in een korte periode alle betrokkenen worden geïnformeerd over, en getraind met het systeem. Dit om te voorkomen dat feitelijk gebruik feitelijk niet tot stand komt omdat voor een deel van de ketenpartners het systeem nog onbekend is. Ook is na training indien nodig begeleiding bij het gebruik beschikbaar.

 

Een pilot die elders loopt komt waarschijnlijk in de projectperiode tot afronding, waardoor dan ook de hulpdiensten via het systeem toegang krijgen tot het netwerk rond een kwetsbare/verwarde burger. De hulpdiensten kunnen daarmee veel sneller dan in het verleden de juiste gesprekspartners bereiken.

 

Aan de wettelijke kaders van de Algemene verordening op de Privacy dient de werkwijze vanzelfsprekend te voldoen.

 

Onderdeel van de projectaanpak is de monitoring van het beoogde brede gebruik.

 

Direct betrokken partijen zijn: HuisartsenOrganisatie Oost Gelderland (Regio Apeldoorn), gemeenten Apeldoorn/Epe/Brummen, GGNet (als vertegenwoordiger van de EPA-Taskforce, en trekker van het project soepel op-/afschalen Factteams en Sociaal Wijkteams, MEEVeluwe (inbreng kennis LVB, niet-aangeboren hersenletsel en andere niet zichtbare-beperkingen), Verian (als verbinder naar de wijkverpleging, en Proscoop (Regionale OndersteuningsStructuur eerste lijnszorg). Allen hebben toegezegd dit project te willen ondersteunen, danwel voor te zullen leggen aan de respectievelijke achterbannen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website