Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Kop van Noord-Holland heeft, als onderdeel van het project De Verbinding het afgelopen jaar een intensief proces (‘Naar de voorkant’) plaatsgevonden, waaraan Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon, en alle relevante partijen deelnamen. Dit heeft geleid tot meer zicht op knelpunten en oplossingsrichtingen voor de sluitende aanpak Personen met Verward gedrag, met name voor verbetering van preventie en vroegsignalering. Een aantal van de acties wordt geïmplementeerd in het reguliere beleid van de gemeenten en organisaties. De volgende pilots zijn opgenomen (en vaak al gestart) in het plan voor de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag ‘De Verbinding 2’:

- Inzet ervaringsdeskundigen en begeleiding bij invullen Crisiskaart,

- 7x24 uurs bereikbaarheid Vangnet en Adviesteam,

- Inzet Schakel-GGD’er (voor verbreden samenwerking)

- Leertuin Zorg en Veiligheid,

- Training MHFA in de regio,

- Onderzoek ‘Tussen wal en schip’ naar hiaten in de ondersteuning van zelfstandig wonende mensen die hun eigen zorgvraag niet kunnen organiseren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Het proces is succesvol ingezet. Knelpunten die uit de focusgroepen naar voren kwamen zijn later in het proces meer uitgediept. Dit gebeurde onder andere in werksessies met Movisie tijdens een cliëntenraadpleging aan de hand van de mentimeter, tijdens de evaluatie van een aantal cases op 27 februari (die deels met behulp van de Effectencalculator zijn gedaan) en tijdens de andere overleggen met leden van de Innovatietafel en de projectgroep.

• Er is bij medewerkers van organisaties meer bekend over de problematiek van kwetsbare mensen in de wijk en mogelijke oorzaken van verward gedrag. Daardoor is er (nog) meer draagvlak. Gemeenten en organisaties werken gezamenlijk aan oplossingen. Zorgaanbieders, welzijnspartijen, ervaringsdeskundigen, cliëntenorganisaties, woningcorporaties en politie weten elkaar beter te vinden.

• Het outreachende team Vangnet en advies van de GGD is meer bekend bij de partners en inwoners, waardoor meldingen en signalen sneller kunnen worden doorgegeven. Ook is de samenwerking met de(sociale) wijkteams verbeterd.

• De positie van ervaringsdeskundigen is duidelijker. Zij worden vaker ingezet als steun voor individuele cliënten, geven voorlichting in de wijk (o.a. over Crisiskaart en MHFA) en bemensen de herstelwerkplaatsen.

• er is meer zicht op de behoeften en wensen van psychisch kwetsbare mensen die zelfstandig (gaan) wonen(Op 13 september vond een cliëntenraadpleging plaats)

• Door voorlichtingsbijeenkomsten in wijken over (het omgaan met mensen met psychische problemen, de crisiskaart, MHFA) wordt gewerkt aan inclusie. De opzet is meteen ook te werken aan een fijnmaziger signaleringsnetwerk in de wijk.

• Er is meer aandacht voor de sociale leefomgeving van de cliënt en het betrekken en versterken van het sociale netwerk. Gemeenten zijn bij de evaluatie meer alert op naleving van de voorwaarden die hierover opgenomen zijn in de inkoop.

• Het gezamenlijke plan voor de Sluitende aanpak Verwarde Personen is ontwikkeld (De Verbinding 2). Voor de uitvoering van het plan is subsidie aangevraagd bij ZonMw. Deze aanvraag is gehonoreerd, waardoor het plan nu kan worden uitgevoerd. De verschillende pilots zijn in gang gezet.

• Door relevante partijen is een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de Verbinding 2 zullen concretere afspraken worden gemaakt over het delen van informatie onder de nieuwe AVG.

• In het plan voor de Sluitende aanpak (Verbinding 2) zijn ook de pilots opgenomen die o.a. zijn voortgekomen uit het project/proces ‘Naar de voorkant’ Het gaat over pilots rondom de Crisiskaart, inzet ervaringsdeskundigen, 7x24 uursbereikbaarheid van het Vangnet en advies. De Schakel-GGD’er, De Leertuin Zorg en Veiligheid, de uitrol van de training MHFA in de regio en een onderzoek (Tussen wal en schip) naar mogelijke hiaten in de ondersteuning/begeleiding van zelfstandig wonende mensen in de wijk die hun eigen zorgvraag niet kunnen organiseren. Deze pilots zijn inmiddels vrijwel allemaal gestart.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland pakken de opdracht om een sluitende aanpak Verwarde personen te realiseren voortvarend aan. Zowel vanuit de veiligheidskant als vanuit de zorgkant zijn er initiatieven genomen en worden acties in gang gezet om de zwakke schakels/bouwstenen te versterken.

 

Wat nog ontbreekt is een gezamenlijk plan van aanpak, waarin de ambities, doelstellingen en acties zijn verwoord. Om in de beeldspraak van het aanjaagteam Verwarde Personen te blijven: er is een fundament, er zijn bouwstenen die aangevuld en versterkt worden, maar een bouwplan om hier een robuust gebouw van te maken is er nog niet. De gemeenten in de Kop willen het vormgeven van het plan projectmatig aanpakken in de periode van medio mei tot medio november.

 

Een belangrijk uitgangspunt voor het plan sluitende aanpak Verwarde Personen is de persoonsgerichte aanpak,waarbij de inbreng en regie van de cliënt centraal staan. Het streven is meer in te zetten op preventie en vroegsignalering, daarom wordt al tijdens het proces dat wordt ingezet om het plan voor de sluitende aanpak vorm te geven, een sterke beweging naar de voorkant gemaakt. Hiervoor wordt tegelijkertijd een tweede project: het innovatieproject ‘Naar de voorkant’ gestart. dit project heeft een langere doorlooptijd: 12 maanden.

Het doel van dit project is de bouwstenen ‘Preventie en dagstructuur’en ‘Vroegsignalering’ te versterken. Waar mogelijk wordt aangehaakt bij het innovatieproces rondom Beschermd Wonen. Dit proces start ook rond medio mei.

 

Beide (deel)projecten: 1 ‘Ontwikkeling plan sluitende aanpak verwarde personen’ en 2 ‘Naar de voorkant’ zijn in het voorliggende plan (‘De Verbinding’) samengevoegd, omdat voor beide projecten/processen dezelfde projectgroep en grotendeels dezelfde partners nodig zijn. Voor dit complete plan dient de GGD Hollands Noorden een subsidieaanvraag in bij ZonMw

(Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag).

 

'De Verbinding' is tot stand gekomen met inbreng van gemeente-ambtenaren (zowel vanuit de veiligheidskant als vanuit het sociaal domein) politie, GGD, GGZ, en ervaringsdeskundigen van belangenorganisatie RCO de Hoofdzaak. Deze partijen zullen ook deelnemen aan de projectgroep.

In de aanloop naar dit plan is al een aantal gesprekken gevoerd met partners die betrokken zijn bij Beschermd Wonen, Wmo, jeugdzorg,Participatie en veiligheid.

 

Wat houdt het plan in?

 

De Verbinding bestaat uit twee deelprojecten

1. Het project 'Naar de voorkant'

 

Doelstelling:

•Medio 2018 is de ondersteuningstructuur en de vroegsignalering in de wijk voor cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek die zelfstandig (gaan) wonen versterkt;

•Hierdoor wordt de overlast op termijn minder.

 

De aanname is dat er nog een wereld te winnen is door het netwerk rondom de cliënt te versterken, te zorgen voor een goede dagbesteding, contacten met bv. buurt- of sportorganisaties, maatjesprojecten, deelname aan vrijwilligerswerk, en een aanspreekpunt/contactpersoon in de wijk die ook 's avonds en 's nachts bereikbaar is. Daarnaast wordt het concept Positieve Gezondheid in de aanpak van zorg/welzijnsaanbieders geïmplementeerd. Het doel is zorg en ondersteuning optimaal te laten aansluiten bij de mens in plaats van andersom: niet de aandoening of beperking staat centraal, maar de mens met zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften.

 

De samenwerking met bestaande wijknetwerken en gemeentelijke wijkteams en de communicatie met buurtbewoners over kwetsbare mensen in hun wijk worden verbeterd. En er wordt ingezet op meer aanspreekpunten in de buurt bij terugval of crisis. Daarmee èn met een bredere ondersteuningsstructuur/dagstructuur denkt de gemeente ook overlast te kunnen reduceren.

 

In een innovatieproject met ervaringsdeskundigen, cliënten, en betrokken organisaties op beleidsterreinen (Beschermd) Wonen, Maatschappelijke opvang, welzijn, gezondheid en zorg, werk en inkomen, schuldhulpverlening en veiligheid worden nieuwe creatieve oplossingen gezocht, hiaten gedicht en verbindingen gelegd waar ze eerder niet waren.

De innovaties/ideeën en acties worden geborgd in het actieplan Sluitende Aanpak Verwarde Personen en beleidsdocumenten van andere beleidsterreinen. Ook worden resultaat- en samenwerkingsafspraken meegenomen in de aanbestedingen en subsidies.

 

2. Het project 'Ontwikkelen van een gezamenlijk plan voor een sluitende aanpak Verwarde personen in de Kop van Noord-Holland.

 

Doelstelling:

Medio november 2017 hebben betrokken partijen een gezamenlijk plan Sluitende aanpak Verwarde Personen ontwikkeld en is er een convenant opgesteld en getekend door alle relevante partijen uit Sociaal Domein, Wonen en Veiligheid, met afspraken over samenwerking en informatiedeling. Het plan bevat concrete doelstellingen en acties op alle bouwstenen, genoemd door het Schakelteam Verwarde Personen, en het verbindt deze.

 

De totale lasten zijn: € 73.488

De Cofinanciering bedraagt € 23.524

Aan te vragen subsidie bij ZonMw is € 49.964

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website