Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) hebben het afgelopen half jaar (vanaf mei 2017) met zorg- en welzijnsaanbieders, politie, cliënten(organisaties) en ervaringsdeskundigen het voorliggende plan ‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag’ ontwikkeld. De gemeenten verwachten met dit plan een sterke impuls te geven aan een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag. Om de uitvoering mogelijk te maken wordt bij het fonds ZonMw een subsidieaanvraag ingediend.

 

Het proces om te komen tot dit plan is, mede dankzij een eerdere subsidie van ZonMw (voor het project De Verbinding/Naar de Voorkant, gehonoreerd in mei 2017), mogelijk geworden. Dit proces heeft niet alleen de samenwerking geïntensiveerd en het draagvlak voor het plan versterkt, maar het heeft ook een aantal concrete ideeën opgeleverd waarmee de aanpak rondom personen met verward gedrag kan worden verbeterd, met name waar het preventie en vroegtijdige signalering betreft. Een aantal van deze ideeën zijn als actiepunten opgenomen in dit plan, andere maken onderdeel uit van de beleids- en uitvoeringsplannen van andere beleidsterreinen (onder andere Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang, Wmo en Participatie).

 

De uitgangspunten en speerpunten sluiten nauw aan bij de uitgangspunten van de andere subregio’s in NHN. De pilotprojecten die in het plan worden genoemd, worden dan ook met aandacht door de andere subregio’s gevolgd. Tegelijkertijd volgt de regio Kop van Noord-Holland de pilot Humane opvang die in Alkmaar in voorbereiding is, en projecten die elders lopen. Het idee is de opgedane kennis te delen en de voorbeelden uit te rollen over de gehele regio.

 

Speerpunten voor de komende 2 jaar voor de Kop van Noord-Holland zijn:

 

1. Voortzetting en verdieping van het project 'De Verbinding'. Het proces dat is gestart om de domein- overstijgende samenwerking (zowel tussen Veiligheid en Sociaal Domein, als andere domeinen, zoals Wonen) wordt gecontinueerd.

 

2. Voortzetting innovatieproject “Naar de voorkant” gericht op versterking van vroegsignalering en ondersteuningssysteem rondom cliënten. Psychisch kwetsbare mensen redden het niet met alleen een paar uur ondersteuning van een professional. Een stevig steunsysteem rondom de persoon, met vriendschappelijke contacten, zinvolle arbeid/bezigheden, een vast aanspreekpunt in de buurt, ondersteuning bij administratie en financiën of hulp bij het indelen van de dag zijn nodig om de persoon de kans te geven zelfstandig te wonen.

 

Een wijknetwerk waar niet alleen hulpverleners maar ook naasten en/of actieve inwoners/ervaringsdeskundigen deel van uit maken zorgt ervoor dat problemen of verwardheid in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd, zodat ondersteuning tijdig kan worden ingezet.

 

3. Onderzoek naar passende begeleiding (en ontbrekende schakels in de begeleiding) van zelfstandig wonende cliënten met GGZ-problematiek.

 

4. Verbeteren bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Vangnet en Adviesfunctie (7 x 24 uur) gekoppeld aan een verbetering van de vroegtijdige triage van de meldingen binnen de politie.

Een halfjaarlijkse pilot rondom de 24-uursbereikbaarheid en de inzet van een wijk/schakel-GGD'er (gedurende een jaar)om de samenwerking in de wijk met politie, wijkverpleging, thuiszorg en wijkteam flink te versterken, maken hier deel vanuit.

 

5. Bevorderen inclusie en tegengaan stigma, o.a. door de uitrol van de Cursus Mental Health First Aid door de GGD HN en GGZ NHN in NHN, beginnend in de Kop van NH, en door voorlichting in de wijk, o.a. door ervaringsdeskundigen.

 

6. Versterken eigen regie en inbreng cliënt. Een pilot waarbij 50 cliënten die niet in zorg (willen)zijn, ondersteund worden door ervaringsdeskundigen bij het invullen/opstellen van een Crisiskaart.

Daarnaast wordt onderzocht hoe de inzet van cliënten/familieleden/ervaringsdeskundigen geborgd kan worden in beleids- en bestuursoverleggen.

 

7. Versterken en verbeteren van de afspraken over het delen van kennis onder de privacywet. In 2018 wordt in Den Helder de Leertuin Zorg en Veiligheid uitgevoerd, waaraan niet alleen ambtenaren, maar ook een groot aantal partijen binnen het sociaal (en veiligheidsdomein) zal deelnemen.

 

Bovenstaande speerpunten zijn/worden uitgewerkt in concrete en meetbare acties/projecten die de komende twee jaar worden gerealiseerd/uitgevoerd.

 

Projectorganisatie

Een projectgroep waar zowel gemeenten, politie, zorg- en welzijnsaanbieders als ervaringsdeskundigen in vertegenwoordigd zijn, is verantwoordelijk voor de uitvoering en voortgang.

 

De GGD HN zorgt, als projectleider, voor afstemming van en communicatie over de verschillende projecten en pilots die over/rondom personen met verward gerag in de regio NHN lopen. Dit gebeurt op verschillende niveaus (directie, beleid- en uitvoerend niveau) en partners uit veel verschillende sectoren.

 

De totale lasten van het plan zijn: € 371.838

De cofinanciering bedraagt: € 121.924

Aan te vragen subsidie bij ZonMw is € 249.914

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website