Projectomschrijving

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben met zorg- en welzijnsaanbieders, politie, cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen het uitvoeringsplan ‘De Verbinding 2’ ontwikkeld voor een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Doel

Met dit uitvoeringsplan wordt een sterke impuls gegeven aan deze sluitende keten, met name waar het over preventie en vroegsignalering gaat.

Werkwijze

Het plan ‘De Verbinding 2’ heeft een looptijd van 2 jaar. Speerpunten, uitgewerkt in concrete acties zijn o.a.:

  • Voortzetting en verdieping van het proces rondom domein-overstijgende samenwerking.
  • Voortzetting innovatieproject ‘Naar de voorkant’ gericht op het versterken van vroegsignalering en het ondersteuningssysteem rondom cliënten.
  • Onderzoek naar passende begeleiding van zelfstandig wonende cliënten met ggz-problematiek.
  • Een halfjaarlijkse pilot rondom de inzet van een wijk/schakel-GGD'er om de contacten in de wijk flink te versterken.
  • Bevorderen inclusie door de uitrol van de cursus Mental Health First Aid en voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk.

Resultaten

Het project ‘De Verbinding 2’ heeft concreet het volgende opgeleverd:

  • De samenwerking is op alle niveaus (bestuurlijk, beleidsmatig en in de uitvoering) enorm versterkt, zowel in de regio als in de gemeenten en de wijken. Het project is uitgegroeid tot een heel breed project, waarin heel veel partners samenwerken en afstemmen om de keten sluitend te maken.
  • Het ‘Vangnet en adviesteam’ is veel meer zichtbaar. Door de Schakel-GGD’er is het signaleringsnetwerk versterkt en het vangnet rondom kwetsbare mensen verbreed. Organisaties weten elkaar te vinden en (er)kennen elkaars expertise beter.
  • Er wordt meer doorgepakt bij de (vaak complexe) problematiek van psychisch kwetsbare personen in de wijk doordat beleid en uitvoering op één lijn liggen, knelpunten en personen duidelijk in beeld gebracht kunnen worden en er korte trajecten en heldere plannen zijn.
  • De crisiskaart is heel actief aangeboden aan meer dan 50 mensen en getekend door 20.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Uitgelicht

Interview

Maureen Klaver en Denise Melgert

Goede samenwerking voorkomt dat mensen weer terugvallen. In een interview vertellen Denise Melgert (RCO de Hoofdzaak) en Maureen Klaver (GGD Hollands Noorden) hoe ze die samenwerking in dit project aanpakken.

Lees het interview
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website