Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is het gelukt om een totaal andere crisisaanpak te ontwikkelen, uitgevoerd door burgers. Deze aanpak is in 27 situaties ingezet.De aanpak is laagdrempelig, werkt normaliserend, kan even een situatie tot rust brengen en leidt regelmatig tot een constructief vervolg. In sommige gevallen gebeurt er niets (maar escaleert ook niet) in sommige gevallen is er alsnog iets anders nodig.

 

De kern van de aanpak is dat je als buurtbewoner je mede-burgerschap invult. Via het project is met buurtbewoners verkend wat dat inhoudt en welke mogelijkheden je daarin voor jezelf ziet. Iedereen maakt daarin zijn eigen afweging, maar door het project voelen meer mensen zich geroepen om vanuit mede-burgerschap te handelen en niet om lastige situaties heen te lopen. Daarmee draagt het project direct bij aan het komen tot een inclusieve samenleving.

 

Bij het ontwikkelen van de crisisaanpak waren ervaringswerkers, naasten, Eigen Kracht-coördinatoren en buurtbewoners betrokken. Voor bekendheid geven aan de crisiskaart was Cliëntenbelang Amsterdam betrokken. Daarnaast waren ook ketenpartners zoals GGD, GGZ, politie, stadsdeel en buurtorganisaties betrokken bij het project.

 

Het bekendheid geven bij de relevante partijen in de wijk aan deze aanpak vroeg het nodige geduld en het aantal meldingen kwam daardoor traag op gang. De aanpak heeft een passender titel gekregen: "Iemand Erbij". Door het project in tijd te verlengen is het gelukt de aanpak goed in de praktijk neer te zetten. De casusbeschrijvingen geven goed inzicht in het bereik en opbrengst. Ketenpartners raakten daarmee overtuigd van de meerwaarde en er is daardoor kans op het structureel inbedden van de aanpak in Amsterdam.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste doelstelling was om in Amsterdam Nieuw-West een de-escalerende crisisaanpak neer te zetten die herstelbevorderend werkt. De tweede doelstelling is dat deze crisisaanpak gebruikelijk wordt in de wijk en door inwoners zelf wordt uitgevoerd en gecontinueerd. De te behalen resultaten waren:

- na 2 maanden: zijn de kandidaten in beeld voor de pool die beschikbaar komt voor de crisisaanpak

- na 4 maanden: de pool is gevormd en klaar voor inzet bij de crisisaanpak

- na 4 maanden: de eerste verzoeken om de aanpak in te zetten komen binnen

- na een half jaar: de aanpak is bij de meest relevante partijen in de wijk bekend en er is bereidheid de aanpak in te zetten

- na een jaar: de aanpak is minstens 30 keer ingezet

- na een jaar: bij alle contacten in het project (hoofdpersonen, netwerk, professionals) is de crisiskaart onder de aandacht gebracht als middel om regie te blijven voeren

- er zijn 6 wijkbewoners die hebben gekozen voor het maken van een crisiskaart

- na een jaar: er is draagvlak en steun voor deze aanpak bij de meest relevante partijen in de wijk.

 

Deze resultaten zijn vrijwel allemaal behaald alleen heeft het langer geduurd. Er is begonnen met een werkplaats waar 15 mensen aan deelnamen en die een mix was van ervaringswerkers, mensen uit de buurt en andere geïnteresseerden. Later zijn er nog trainingen geweest waar wederom mensen uit de buurt aan deelnamen. De crisiskaart is telkens onder de aandacht gebracht, alleen heeft het (nog) niet geleid tot deelname aan de crisiskaart. Wel is er af en toe een vervolg geweest met een Eigen Kracht-conferentie dat vergelijkbare opbrengsten heeft (gezamenlijk plan hoe om te gaan met de problematiek). Het project (hernoemd tot ‘Iemand Erbij’) is ondertussen goed bekend in de wijk onder andere bij GGD, huisartsen, meldpunt Woon- en Zorgoverlast. De aanpak krijgt bij deze partijen ook steun en de opties worden verkend om de aanpak een structurele plek te geven in Amsterdam. De crisisaanpak is bijna 30 keer ingezet (27 keer).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling

De doelstelling is om in Amsterdam Nieuw-West een de-escalerende crisisaanpak voor personen met verward gedrag neer te zetten die herstelbevorderend werkt. De doelstelling is ook dat deze crisisaanpak gebruikelijk wordt in de wijk en door inwoners zelf wordt uitgevoerd en gecontinueerd.

 

Te behalen resultaten:

- na 2 maanden: zijn er kandidaten in beeld voor de pool die gevormd wordt voor de crisisaanpak

- na 4 maanden: de pool heeft de werkplaats doorlopen en is klaar voor inzet bij crises

- na 4 maanden: de eerste meldingen van crises zijn opgepakt

- na een half jaar: de aanpak is bij de meest relevante partijen in de wijk bekend en men benut deze

- na een jaar: bij alle contacten in het project (hoofdpersonen, netwerk, professionals) is de crisiskaart onder de aandacht gebracht

- na een jaar: de aanpak is minstens 30 keer ingezet

- er zijn 6 wijkbewoners die hebben gekozen voor het maken van een crisiskaart

- na een jaar: er is draagvlak en steun voor deze aanpak bij de meest relevante partijen in de wijk.

 

Samenwerkende partijen

Het initiatief is gestart door een groep burgers voor een deel met een achtergrond als ervaringswerker en anderen met een achtergrond vanuit de Eigen Kracht Centrale. Zij hebben met elkaar verkend in hoeverre het mogelijk is herstelondersteunende aanpakken op wijkniveau te ontwikkelen. Daar zijn twee projecten uit voortgekomen waarvan dit het tweede is. Rond de projecten is een samenwerkingsverband ontstaan van: burgerexperts, ervaringswerkers, Stichting Kringwijs, LOC zeggenschap in zorg en Cliëntenbelang Amsterdam (cliëntenorganisaties), Eigen Kracht Centrale, Wijkpraktijkteam Amsterdam Nieuw-West (stadsdeel); Cliëntenraad en MGGZ van GGD Amsterdam; Arkin GGZ (verantwoordelijk voor crisisdienst in Nieuw West),UMC Utrecht i.s.m. UvA.

 

Achtergrond van dit project

In wijken en buurten constateerden de initiatiefnemers op alle niveaus een grote behoefte om acute overlast of acuut dreigend gevaar van personen met verward gedrag te verminderen. Daarbij is er ook de wens om dwang en drang tot een minimum te beperken. Dwang en drang hebben immers vervreemding en een verlies van eigenaarschap, regie en eigenwaarde tot gevolg.

 

Dwang en drang zijn voor de professional vaak het gevolg van tijdsdruk, de stapeling van prioriteiten en het daardoor weinig ruimte hebben voor de persoon waar het om gaat. Onlangs werd dit in een interview met psychiater Daniël van Dijk geïllustreerd: een constructief alternatief voor dwang en drang is de tijd nemen, respect hebben voor iemands eigen keuzes en (wanneer iemand daar aan toe is) het contact aangaan.

 

Projectinhoud

In dit project wordt een de-escalerende crisisaanpak voorgesteld op basis van het organiseren van tijd, rust en ruimte, het serieus nemen van de mens in kwestie, contact maken, in relatie gaan en presentie. Hierdoor hebben eigen constructieve oplossingen de meeste kans en hervindt de hoofdpersoon regie.

 

Rust en ruimte worden gecreëerd door de inzet van ervaringswerkers en eigen-kracht-coördinatoren die zonder tijdsdruk en andere belangen er kunnen zijn voor de persoon waar het om gaat. Deze betrokken burgers doorlopen - tevens als selectieproces - een gezamenlijke werkplaats. Deze werkplaats wordt begeleid door senior ervaringswerkers en trainers van de Eigen Kracht Centrale.

 

Door een goede werkrelatie op te bouwen met de GGz-crisisdienst, GGD, buurtbeheerders, wijkpolitie, ketenpartners in de wijk, kan er in geval van een acute crisis gezamenlijk worden opgetrokken en naar de persoon in kwestie worden uitgereikt.

 

Wanneer er door een ervaringsdeskundige via zijn/haar taciete kennis en kunde contact tot stand komt blijft de regie zoveel als mogelijk bij de persoon in kwestie waardoor de negatieve dynamiek doorbroken wordt. De hoofdpersoon zal dit ervaren als een opluchting waardoor agressie, angst en schaamte zal afnemen. Hierdoor ontstaat de ruimte voor een constructief vervolg (richting professionals of andere oplossingen). Hiermee vervult deze benadering een brugfunctie.

 

De crisiskaart maakt integraal deel uit van ons concept. Daarin zal worden samengewerkt met de ondersteuners in Amsterdam (Cliëntenbelang Amsterdam). Ook het recht op een eigen plan van aanpak zoals vastgelegd in de Nieuwe wet verplichte GGz zal hiervan deel uit maken.

 

Planning

Dit project start op 1-9 2017 en heeft een doorlooptijd van 12 maanden. De eerste maanden worden benut om meer gesprekken te voeren met lokale partners (zowel burgerinitiatieven, zorg, welzijn, politie, openbaar ministerie, ondernemersorganisaties, woningbouwcorporaties) om bekendheid te geven aan de aanpak. Parallel zal een pool worden gevormd van ervaringsdeskundigen en eigen kracht-coördinatoren die gezamenlijk de crisisaanpak uitvoeren. De pool zal een gezamenlijke werkplaats doorlopen. Vanaf maand 4 worden de eerste meldingen opgepakt en de crisisaanpak in praktijk gebracht. Met partners wordt de aanpak geëvalueerd en gewerkt aan (financiële) borging op de langere termijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website