Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Crisissituaties hebben vaak een grote impact op degene die de crisis doormaakt en hun naasten. Een crisis kan een traumatische ervaring worden als de cliënt niet adequaat opgevangen wordt. De Crisiskaart kan een crisis helpen voorkomen. Daarom wilden wij dit instrument breder onder de aandacht brengen in de regio Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden, waar de methodiek van de Crisiskaart zo goed als onbekend was.

Dit is ons goed gelukt. We zijn begonnen met contacten leggen in de twee grootste gemeenten van deze regio: Haarlem en Haarlemmermeer, waar we al gauw gevraagd werden over te gaan tot het daadwerkelijk aanbieden van de Crisiskaart in deze gemeenten. We hebben kennisgemaakt met de relevante ambtenaren van de overige gemeenten in de regio en implementatieplannen geschreven voor de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Uithoorn.

 

In de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer gingen we meteen concreet aan de slag met het aanbieden van de Crisiskaart aan mensen die er eentje wilden maken. We begonnen met het informeren van burgers, cliënten, hulpdiensten en verwijzers over de methodiek en de effecten van de kaart. We werkten samen met ervaringswerkers van inGeest, de GGZ-instelling in deze regio, die we hadden opgeleid tot Crisiskaartconsulent. Deze ervaringswerkers konden mensen ondersteunen bij het maken van hun crisisplan en –kaart.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is ons goed gelukt de Crisiskaart in de regio Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden op de kaart te zetten. We zijn begonnen met contacten leggen in de twee grootste gemeenten van deze regio: Haarlem en Haarlemmermeer en we hebben samenwerking gezocht met de regionale Herstelacademie, die enthousiast was om met ons de Crisiskaart in de regio te promoten.

 

In Haarlem en Haarlemmermeer heeft Cliëntenbelang de opdracht gekregen de Crisiskaart in te voeren en aan te bieden. De informatie- en voorlichtingsfase inmiddels afgerond en zijn de eerste Crisiskaarten uitgegeven.

 

We hebben met de adviseur Openbare Orde en Veiligheid van Uithoorn uitgebreid gesproken over de Crisiskaart. Hij vroeg ons de Crisiskaart in Uithoorn aan te bieden. Daar zijn we begin 2019 mee gestart.

 

We hebben later in het traject kennis gemaakt met ambtenaren van Zandvoort en Bloemendaal en hebben ook voor Heemstede een plan van aanpak geschreven, maar hebben deze gemeenten niet meteen actief met onze voorstellen benaderd omdat we onze plannen n.a.v. onze ervaringen in Amstelveen en Aalsmeer eerst wilden aanvullen met het aanbod van de Hulpkaart.

 

In Amstelveen en Aalsmeer hebben we de Crisiskaart geïntroduceerd en was ons doel om 30 Crisiskaarten te realiseren. Dat is ons niet gelukt, we hebben 13 kaarten uitgegeven. Na een intensieve informatiecampagne moesten we concluderen dat de naam Crisiskaart veel cliënten afschrikt. Het woord ‘’crisis’’ heeft een negatieve lading. Ook moet de cliënt in staat zijn en gemotiveerd zijn om aan een eigen plan te werken, wat vaak niet het geval is. Wat ook tegenviel, is dat we geen enkele cliënt verwezen hebben gekregen van de hulpverleners die we voorgelicht hadden. Hulpverleners van behandel-, FACT en sociale teams hebben direct contact met vele cliënten, maar wezen ze niet op de mogelijkheid een kaart te maken.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project Crisiskaart Zuid Kennemerland en Amstelland-Meerlanden

Actieprogramma Lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Programmalijn 2: Stimuleringssubsidie voor lokale aanpak gericht op één bouwsteen. Bouwsteen 1.

De Crisiskaart is een mooi instrument, maar nog niet verkrijgbaar in de regio Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden. Dat komt onder andere omdat geen aanbieder van Crisiskaarten in deze regio actief is. Wel krijgen wij (Cliëntenbelang Amsterdam) regelmatig vragen van bewoners uit deze regio over hoe en waar ze een Crisiskaart kunnen maken. Deze mensen moeten we helaas teleurstellen omdat Cliëntenbelang geen middelen heeft om de Crisiskaart buiten Amsterdam aan te bieden.

Cliëntenbelang en inGeest (aanbieder specialistische GGZ in deze regio) willen nu een plan van aanpak schrijven voor het uitrollen van de Crisiskaart in Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden. Zo krijgen crisisgevoelige inwoners uit dit gebied een instrument in handen waarmee ze meer grip krijgen op hun leven en meer regie in een crisissituatie. Met een Crisiskaart worden cliënten zich beter bewust van de voortekenen van een mogelijke crisissituatie en kunnen ze aangeven hoe ze in het geval van een crisis het liefst opgevangen willen worden.

 

Met dit project willen we twee doelen bereiken

1. Plan voor uitrol Crisiskaart in Zuid Kennemerland en Amstelland-Meerlanden

Doel is een plan van aanpak te schrijven voor het uitrollen van de Crisiskaart in Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden.

We willen op de volgende manier tot een plan van aanpak komen:

In kaart brengen hoe de 10 gemeentes de crisisopvang voor hun burgers geregeld hebben. In alle gemeenten zoeken we contact met de ambtenaren die de aanpak van personen met verward gedrag / GGZ in hun portefeuille hebben en leggen aan hen uit hoe de Crisiskaartmethodiek werkt. We gaan de gemeenten ervan overtuigen de Crisiskaart op de agenda te zetten. We vragen aan de gemeenten met ons mee te denken over de invoering van dit instrument. We gaan met relevante partners, die betrokken zijn bij (de opvang van) crisisgevoelige burgers in gesprek over ons Crisiskaartplan. We vragen wat de verschillende partijen nodig hebben om de Crisiskaartmethodiek in te kunnen voeren. Waar zien ze kansen en waar belemmeringen?

Wij willen aansluiten bij de herstelbeweging waarin cliënten hun eigen kracht, kennis en ervaringsdeskundigheid inzetten voor lotgenoten. Daarvoor gaan we in overleg met de Herstelacademie in Haarlem en onderzoeken of we van daaruit een mobiel team van crisiskaartconsulenten op kunnen richten, die de hele regio zou kunnen bedienen.

Resultaat: Rapport met plan van aanpak voor invoering van de Crisiskaart in de 10 gemeentes van Zuid Kennemerland en Amstelland-Meerlanden.

 

2. Implementatie Crisiskaart in Amstelveen

We zoomen in op Amstelveen, één van de 10 gemeentes, en gaan daar alvast beginnen met het daadwerkelijk aanbieden van de Crisiskaart. Doel is om kwetsbare mensen die in Amstelveen wonen, de mogelijkheid te geven om met getrainde ervaringswerkers van inGeest een Crisiskaart op te stellen.

Met de gemeente Amstelveen hebben we al gesprekken gevoerd over de invoering van de Crisiskaart en hebben we belangrijke partners mee: de gemeente, politie, zorginstelling, crisisdienst, aanjager Herstel vanuit cliëntperspectief van inGeest, cliënt- en familievertegenwoordiger.

Uit ervaring weten we dat de Crisiskaart het best dicht bij de cliënt door ervaringswerkers aangeboden kan worden. De getrainde ervaringswerkers van inGeest worden daarom ingezet om de Crisiskaart bij hun cliënten onder de aandacht te brengen.

Resultaten: Minimaal 30 Crisiskaarten gemaakt in Amstelveen. Medewerkers van de betrokken afdelingen van inGeest zijn op de hoogte van het bestaan van de Crisiskaart en handelen overeenkomstig de afgesproken werkwijze. Er zijn tenminste 10 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor cliënt- en medewerkersgroepen. Foldermateriaal is aangepast en verspreid. De financiering van de Crisiskaartdienstverlening is geregeld zodat het gecontinueerd kan worden na afloop van de projectperiode.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website