Projectomschrijving

De afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland staat voor collectieve belangenbehartiging & versterking van de positie van de individuele cliënt. Zij maakt in de regio crisiskaarten op. Dit gebeurt door ervaringsdeskundige crisiskaartconsulenten. Door de crisiskaart wordt de directe betrokkenheid & eigen regie van de cliënt met betrekking tot zijn eigen situatie versterkt (bouwsteen 1). Zo is er een oplossing voor het voorkómen van acute zorg (door crisissen en opnames), wordt de acute zorg goed geregeld en tegelijk is de kwaliteit hiervan verbeterd.

Doel

Het doel van dit project is verdere inbedding van de crisiskaart in deze regio bij de lokale aanpak personen met verward gedrag (waaronder bekendheid bij meldkamer & meldpunt verwarde personen).

Samenwerking

Het project is een samenwerkingsverband tussen:

  • Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
  • Nationale Politie eenheid Rotterdam
  • Gemeente Rotterdam
  • Bavo Europoort
  • Ypsilon
  • Platform Cliëntenraden Rijnmond
  • Afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland

Resultaten

Door deze subsidie kon het crisiskaartproject (draaide tot de start op inzet 1 vrijwilliger) worden uitgebreid en met een steviger samenwerkingsverband verder worden uitgerold binnen de aanpak
personen met verward gedrag. Er werden veel voorlichtingen gegeven aan professionals en cliënten in de regio. Conclusie: de crisiskaart is goed neergezet binnen de aanpak van personen met verward gedrag.

De resultaten op een rijtje:

  • De kaart is door voorlichtingen (aan professionals, politie, cliënten/-raden, bezoekers Basisberaad) en aandacht in de media verder bekend gemaakt in de regio en er zijn structurele samenwerkingen gestart met diverse zorginstellingen, politie e.a.
  • We zijn verbonden met de meldkamer (1e crisiskaarten bij toestemming van de kaarthouder ingevoerd in het politiesysteem in januari 2018) en maken met de crisiskaart onderdeel uit van het meldpunt ggz. Vanaf 2018 worden betrokkenen bij dit meldpunt standaard geïnformeerd over de crisiskaart en de mogelijkheid van een vrijblijvende afspraak hierover.
  • Er zijn 50 nieuwe crisiskaarten opgemaakt. Waar we ons, op verzoek van het Veiligheidshuis, eerst richtten op de categorieën 3 en 4, zijn het in de praktijk in het bijzonder de lichtere categorieën (1 en 2) geweest waarvoor crisiskaarten zijn opgemaakt, met een klein aantal vanuit categorie 3. Reden voor het ontbreken van cliënten uit categorie 3 en 4 is vooral het ontbreken van eigenaarschap van deze aanpak bij professionals: de onbekendheid van de aanpak en vooral de inschatting van de professional dat bij deze zware casuïstiek de inzet crisiskaart geen resultaten opleveren. In de praktijk blijkt dat bekendheid van en vertrouwen in de crisiskaart heel veel tijd kost, dit is landelijk ook de ervaring bij andere projecten.

Passende zorg

In december 2017 is het nieuwe meldpunt ggz opgericht. Zorgverleners en hulpdiensten in de regio Rotterdam-Rijnmond werken hierbij samen aan passende zorg voor mensen met verward gedrag. Dit meldpunt geeft de meldkamers van ambulance en politie advies over personen met verward gedrag. Door de link met het crisiskaartproject wordt ook geïnformeerd of een crisiskaart aanwezig is. Met de inhoud hiervan wordt bij de afhandeling rekening gehouden. Op deze wijze draagt de crisiskaart structureel bij aan deze passende zorg. Mocht er geen crisiskaart aanwezig zijn krijgen mensen hiervoor informatie opgestuurd en kunnen ze vrijblijvend een afspraak maken over de crisiskaart (deze afspraak is i.s.m. Yulius voor het gebied Zuid-Holland Zuid).

Crisiskaart in politiesysteem

Bij opmaak van nieuwe kaarten wordt standaard gevraagd of de kaarthouder akkoord is met het opslaan van de kaart in het politieregistratiesysteem. Over het algemeen zijn de reacties van kaarthouders positief en zijn mensen opgelucht dat dit gebeurt.

Vervolg

De resultaten van het 1e project geven alle aanleiding om met dit project verder te gaan. Vanaf maart 2018 wordt dit project verder uitgevoerd met een groter samenwerkingsverband en inzet van meer ervaringsdeskundigen uit verschillende organisaties (Antes, Pameijer, Ypsilon en Basisberaad) die de crisiskaart kunnen opmaken. Ook wordt er structureel met de wijkteams van Rotterdam samengewerkt en wordt naast de crisiskaart ook ingezet op WRAP trainingen en inzet triadekaart.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website