Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het regionaal overleg WvGGz Twente en IJsselland staat als platform voor samenwerking tussen direct betrokken organisaties en er zijn heldere inrichtingskeuzen gemaakt. In praktische zin is de doorontwikkeling en borging gerealiseerd van het regionaal overleg. Tegelijkertijd is thema zorg & veiligheid voortdurend in ontwikkeling in Twente en IJsselland en heeft het regionaal overleg mogelijk nog geen definitieve vorm als bestuurlijk overlegplatform

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 De coördinator heeft algemene ondersteunende activiteiten uitgevoerd tbv het regionaal overleg WvGGz Twente en IJsselland (voormalig Brinkgrevenoverleg), zoals agendavoorbereiding, uitnodigingen, notulen, bewaking van afspraken ect. Het regionaal overleg Twente en IJsselland heeft plaatsgevonden op: 21 maart 2019, 5 juni 2019, 5 september 2019, 11 december 2019. Het regionaal overleg van 19 maart 2020 is vervallen vanwege de coronacrisis. Het regionaal overleg heeft plaatsgevonden op 17 juni 2020 en de bijeenkomst op 17 september 2020 is komen te vervallen.

 De coördinator heeft een regionaal beleidsplan (niveau Overijssel) opgesteld tbv het regionaal overleg. Waarin inrichtingskeuzes van het regionaal overleg zijn vastgelegd, die gaandeweg zijn ontstaan. Daarmee is in praktische zin een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling en borging van het regionaal overleg.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De WVGGZ schrijft onder andere voor dat er periodiek overleg gevoerd moet worden ten behoeve van het aanbod van verplichte zorg in de regio (niveau veiligheidsregio).

In eerste instantie is in februari 2018 vanuit regio IJsselland voorgesteld om - voor dit onderdeel van de wet - aan te sluiten bij het overleg ‘Justitie en Psychiatrie Overijssel’; ook wel het Brinkgrevenoverleg. Bij dit overleg op provinciaal niveau zitten de verschillende ketenpartners, zoals genoemd in de wet aan tafel en worden reeds knelpunten en lacunes in de keten van psychiatrie en justitie in Overijssel besproken. Na besluitvorming in de subregio’s Twente en IJsselland, zal ook een bredere bestuurlijke vertegenwoordiging namens gemeenten van beiden aan het overleg deelnemen. Tevens leveren de programmamanagers uit IJsselland en de procesregisseur uit Twente input bij het regio-overleg en de werkgroepen.

 

De programmamanagers monitoren en evalueren reeds het vervolg op de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Daarvanuit – tezamen met de implementatie WvGGZ - initiëren zij overleggen met ketenpartijen en gemeenten, participeren in (boven)-regionale en landelijke werkgroepen en geven input bij het regio-overleg. Meerdere ketenpartners die eveneens deelnemen aan het Brinkgrevenoverleg, worden hierbij betrokken. Twente heeft zich hetzelfde voorgenomen en wil dit middels een procesregisseur organiseren.

Aangezien de programmamanagers en procesregisseur met name gemeenten begeleiden bij de implementatie van de WvGGZ en zij vanuit die hoedanigheid zelf - sub-regionaal - werkgroepen en leertafels organiseren en input leveren bij het regio-overleg op provinciaal niveau, zijn derhalve een onafhankelijke coördinator en voorzitter van het regio-overleg - naast deze personen - gewenst.

 

De coördinator van het regio-overleg heeft als doel om binnen zes maanden te komen tot het regionaal beleidsplan (niveau Overijssel) en binnen twaalf maanden de doorontwikkeling en borging van het regio-overleg te organiseren volgens de vereisten binnen de wet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website