Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. Door subsidie van ZonMw heeft de regio Kennemerland een coördinator realisatie regionale samenwerking Wvggz kunnen inzetten.

 

In november 2019 heeft er een succesvolle proefimplementatie van de crisismaatregel plaatsgevonden. Alle betrokken partijen hebben deelgenomen. Redelijk uniek in Nederland is dat acht burgemeesters zelf de betrokkenen horen over de te nemen crisismaatregel.

 

Sinds 1 januari is het mogelijk voor burgers om een melding te maken over personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg onderzocht zou moeten worden. In Kennemerland is hiervoor één regionaal meldpunt ingericht. Ook dit proces - van melding tot zorgmachtiging – is in detail doorlopen en alle partijen weten wat ze moeten doen.

 

Stakeholder management, een goede organisatiestructuur en een strakke regie zijn de belangrijkste succesfactoren geweest om de implementatie van de Wvggz in Kennemerland succesvol te laten verlopen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ilona Seure is na toekenning van de ZonMw subsidie aangesteld als coördinator realisatie regionale samenwerking WVGGZ in de regio Kennemerland.

 

De werkzaamheden, zoals geformuleerd in de doelstelling, zijn uitgevoerd. Er is een samenwerkingsstructuur ontwikkeld waarbij de implementatie van de wet is voorbereid en de werkzaamheden afgestemd zijn uitgevoerd. Regionale samenwerking heeft bestaan/bestaat uit: regionaal ambtelijke werkgroep: de ambtenaren vanuit de 9 Kennemerland regiogemeenten zijn gemiddeld eens per 5 weken samengekomen. Sinds juli 2019 zijn er drie bestuurlijke portefeuilleouders wvggz die roulerend deelnemen aan het periodiek regionaal overleg. Er hebben diverse ketenbijeenkomsten plaatsgevonden om de processen crisismaatregel en zorgmachtiging tot in de detail uit te werken. In het overleg en beleid is aandacht geweest voor het aanbod van verplichte zorg, knelpunten in de regionale samenwerking en toezicht op de uitvoering. Daarnaast heeft er elk kwartaal een regionaal overleg plaatsgevonden.

 

De focus van de coördinator lag op het stimuleren van de samenwerking met alle ketenpartners. Na evaluatie blijkt dat de samenwerking positief werd beoordeeld. Iedereen weet elkaar makkelijker te vinden. In de subsidieaanvraag stond dat er bij de start van de uitvoering van de wet, op 1 januari 2020, het voorstel was om dan twee coördinatoren aan te stellen: 1 binnen de GGD Kennemerland en 1 vanuit de betrokken regiogemeenten gezamenlijk, om vervolg te geven aan de organisatie van het regionaal overleg en de actiepunten die daaruit voortkomen in 2020 en verder. Dit is ook gelukt.

 

Zie het eindverslag voor meer details.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze subsidieaanvraag richt zich op het inzetten van een coördinator realisatie regionale samenwerking WVGGZ in de regio Kennemerland. De coördinator brengt regionale samenwerking en regionale overleggen tot stand in het kader van de implementatie van de WVGGZ. In het overleg en het beleid is aandacht voor het aanbod van verplichte zorg, knelpunten in de regionale samenwerking en toezicht op de uitvoering.

 

De werkzaamheden omvatten naast de organisatie van het regionaal overleg, het voorbereiden en organiseren van oefensessies, voorbereiding en deelname aan driehoeken, uitwerking van de doelen van de wet met GGZ-aanbieders, regiogemeenten en cliëntvertegenwoordiging, communicatie en stakeholdermanagement. Het stimuleren van samenwerking met alle ketenpartners is de focus van de coördinator.

 

Tot slot worden de werkzaamheden overgedragen met een voorstel voor structurele inbedding. Daarbij is er aandacht voor de samenwerking met de regionale aanpak van personen met verward gedrag. In deze regionale aanpak wordt ingezet op opvang en vervoer, vroegsignalering, aanpak ter voorkoming van escalatie, informatiedeling, outreachende zorg en mental health first aid. Ook werkt de coördinator samen met het meldpunt zorg- en overlast en het zorg- en veiligheidshuis Kennemerland. Hierdoor wordt de taak-, samenstelling en besluitvorming op het gebied van casuïstiek en beleid zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

 

Met toekenning van de subsidie denken wij personen met verward gedrag in onze regio nog beter van dienst te kunnen zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website